UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Nhà ở, ngày 29tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sởhữu nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16/01/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụngnhà ở công vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc SởXây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể như sau:

1. Đơn giá cho thuê khu nhà ở côngvụ 18 căn tại đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long: 5.866đồng/m2/tháng.

2. Đơn giá cho thuê khu nhà ởcông vụ 02 căn tại đường Bạch Đàn, phường 4, thành phố Vĩnh Long: 5.446 đồng/m2/tháng.

3. Đơn giá chothuê khu nhà ở công vụ 06 căn tại khóm 3, phường 8, thành phố Vĩnh Long: 6.358đồng/m2/tháng.

Giá cho thuê trênđã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%.

Điều 2. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcTrung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký ban hành và được đăng Công báo tỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrương Văn Sáu