ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 06 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠMTHỜI GIÁ THUÊ PHÒNG Ở TẠI CỤM NHÀ Ở SINH VIÊN TẬP TRUNG THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số Điều của Luật Giá;

Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triểnnhà ở của học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyênnghiệp và dạy nghề;

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cho thuê, quản lý vậnhành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nộidung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sửdụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh Nam Định về quy định quản lý giátại địa phương;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tạiTờ trình số 91/TTr-SXD ngày 24/10/2014, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 154/BC-STP ngày 30/10/2014, Sở Tài chính tại Văn bản số 1662/TB-STC ngày24/10/2014 về việc thông báo giá thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trungthành phố Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tậptrung thành phố Nam Định như sau:

1. Giá thuê phòng ở phục vụ Đạihội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII (Phòng loại A có nước tắm nóng,Phòng loại B không có nước tắm nóng):

a, Nhà 12 tầng (Phòng loại A):

+ Phòng 2 giường tầng: 200.000đồng/ngày;

+ Phòng 3 giường tầng: 250.000 đồng/ngày.

b, Nhà 5 tầng:

Phòng 2 giường tầng:

+ Loại A: 180.000 đồng/ngày;

+ Loại B: 150.000 đồng/ngày.

- Phòng 3 giường tầng:

+ Loại A: 230.000 đồng/ngày;

+ Loại B: 190.000 đồng/ngày.

2. Giá thuê phòng ở đối với sinhviên áp dụng từ 01/01/2015 (tiền điện, nước sinh viên chi trả theo thực tế phátsinh):

- Phòng 2 giường tầng ở tối đa 4người:

+ Loại A: 80.000 đồng/sinhviên/tháng;

+ Loại B: 65.000 đồng/sinhviên/tháng.

- Phòng 3 giường tầng ở tối đa 6người:

+ Loại A: 75.000 đồng/sinhviên/tháng;

+ Loại B: 60.000 đồng/sinhviên/tháng.

- Phòng 4 giường tầng ở tối đa 8người:

+ Loại A: 70.000 đồng/sinhviên/tháng;

+ Loại B: 55.000 đồng/sinhviên/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kho bạcNhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo, Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP5, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long