ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN,CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCBỐ TRÍ LÀM NHIỆM VỤ NHƯ CÔNG CHỨC TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓCTRĂNG, GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyếtsố 14/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh SócTrăng về việc thông qua Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đạihọc bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnhSóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng (Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điềukiện, quy trình tuyển chọn, chính sách hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡngsinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ như công chức tại cácxã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018 theo Nghị quyết số14/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyếtđịnh số 350/QĐTC-CTUBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở,ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các xã trên địabàn tỉnh Sóc Trăng (trừ 11 xã bãi ngang ven biển theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtdanh sách các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giaiđoạn 2013 – 2015, 17 phường và 11 thị trấn) và các đơn vị, cá nhân có liên quancăn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.
TU, TT. HĐND tỉnh;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quách Việt Tùng

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, CHÍNH SÁCH HỖTRỢ, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BỐ TRÍ LÀM NHIỆMVỤ NHƯ CÔNG CHỨC TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG, GIAI ĐOẠN 2014- 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy địnhnày áp dụng đối với các cơ quan, cá nhân có liên quan đến điều kiện tuyểnchọn, quy trình tuyển chọn, chính sách hỗ trợ, đào tạo bồi dưỡngsinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ như công chức tại cácxã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, theo Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 15tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 376/QĐTC-CTUBND ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án thíđiểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chứctại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018, trừ 17phường, 11 thị trấn và 11 xã bãi ngang ven biển theo Quyết định số539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảogiai đoạn 2013 – 2015.

Điều 2.Mục tiêu

- Thu hút70 sinh viên bố trí làm nhiệm vụ của công chức cấp xã nhằm tạo nguồn tuyểndụng, bố trí cán bộ, công chức cho các địa phương, từng bước trẻ hóa, xây dựngđội ngũ công chức cấp xã có chất lượng ổn định, lâu dài.

- Tăngcường trí thức trẻ có trình độ đại học về công tác tại xã để giúp cấp ủy, chínhquyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, giải quyết công việcchuyên môn theo hướng cải cách thủ tục hành chính.

- Giảiquyết việc làm cho một bộ phận sinh viên tốt nghiệp đại học.

ChươngII

ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌNVÀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG

Điều 3.

1. Điềukiện tuyển chọn

Sinh viêntham gia Đề án phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Sinhviên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo phùhợp với vị trí công tác.

b) Có hộkhẩu tại tỉnh Sóc Trăng.

c) Có độtuổi dưới 30, là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viênĐảng Cộng sản Việt Nam.

d) Có phẩmchất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, bảo đảm đạt tiêu chuẩn về chính trị.

đ) Có sứckhỏe tốt.

e) Có đơntình nguyện tham gia Đề án.

2. Ưu tiêntrong tuyển chọn

Sinh viênđăng ký tham gia Đề án được ưu tiên tuyển chọn theo thứ tự sau đây: Con của giađình có công với cách mạng; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; sinh viên tốtnghiệp hệ cử tuyển; sinh viên là nữ; sinh viên là người dân tộc thiểu số;sinh viên đang cư trú tại các xã thuộc phạm vi Đề án.

3. Chỉtiêu và các chuyên ngành tuyển chọn

a) Chỉ tiêu:Đề án thu hút 70 sinh viên tốt nghiệp đại học về bố trí công tác tại 70 xãtrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc phạm vi Đề án (trừ 11 xã bãi ngang venbiển đã có Đề án của Chính phủ, 17 phường và 11 thị trấn). Trong đó, mỗi xãđược bố trí 01 ứng viên về làm nhiệm vụ như công chức (không nằm trong sốlượng công chức theo quy định của pháp luật hiện hành).

b) Cácchuyên ngành tuyển chọn

- Văn phòng- Thống kê: gồm các chuyên ngành Luật, hành chính, ngữ văn, quản trị vănphòng, thư ký văn phòng.

- Địa chính- Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: gồm các chuyên ngành Quản lý đất đai,xây dựng, môi trường, các ngành về nông nghiệp.

- Tài chính- Kế toán: gồm các chuyên ngành Tài chính, kế toán.

- Tư pháp -Hộ tịch: gồm các chuyên ngành Luật, hành chính.

- Văn hóa -Xã hội: gồm các chuyên ngành: Quản lý văn hóa, hành chính, công tác xãhội, quản lý xã hội, xã hội học.

Điều 4.Quy trình tuyển chọn

1. Trongthời hạn 30 ngày kể từ khi có thông báo của Sở Nội vụ trên Báo Sóc Trăng,Đài Phát thanh – Truyền hình, cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêmyết tại trụ sở Sở Nội vụ (số 04 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phốSóc Trăng). Cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy địnhnày, có nguyện vọng đăng ký tham gia Đề án nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơtại Sở Nội vụ. Thành phần hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăngký tham gia Đề án (trong đó nêu rõ nguyện vọng của cá nhân và cam kếtthực hiện đúng quy định của Đề án);

b) Sơ yếulý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hànhbiểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức có ảnh và xác nhận của Ủy bannhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngàynộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bằng tốtnghiệp đại học, bảng điểm quá trình học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học vàcác văn bằng chứng chỉ khác (nếu có);

d) Bảnchính Giấy chứng nhận sức khỏe của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp (cógiá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

đ) Các giấytờ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có);

e) Kèm 02bì thư có dán tem, ghi địa chỉ liên lạc.

* Các vănbằng, chứng chỉ, giấy xác định đối tượng ưu tiên: Lựa chọn nộp bản sao từ sổgốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao không có chứng thực nhưng phảixuất trình bản chính để đối chiếu.

2. Trongthời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Sở Nội vụ có tráchnhiệm tổng hợp danh sách, hồ sơ của cá nhân đăng ký tham gia Đề án, tổ chứchọp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án với các địa phương để tuyển chọn sinh viêntheo các điều kiện được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 3 quy định này.

3. Trongthời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, Thườngtrực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtdanh sách tuyển chọn sơ bộ.

4. Trongthời hạn 07 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh,Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo cho ứng viên kết quả tuyển chọn sơ bộ, đồngthời phối hợp với Trường Chính trị tổ chức bồi dưỡng cho các ứng viên (thờigian bồi dưỡng 02 tháng).

5. Kết quảtuyển chọn ứng viên chính thức của Đề án: Trong thời gian 10 ngày sau khi kếtthúc khóa bồi dưỡng, căn cứ vào kết quả học bồi dưỡng và đánh giá của Ban Tổchức lớp học đối với từng ứng viên, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sẽ tuyển chọnứng viên chính thức, thông báo kết quả chính thức đến các ứng viên và báocáo kết quả tuyển chọn về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 5.Bồi dưỡng ứng viên

1. Nội dungbồi dưỡng

Chươngtrình bồi dưỡng được xây dựng trên cơ sở chương trình khung về đào tạo, bồidưỡng kỹ năng hành chính đối với cán bộ, công chức cấp xã đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt, gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Hệ thốngchính trị ở Việt Nam;

b) Kiếnthức về quản lý nhà nước và nội dung quản lý nhà nước ở xã;

c) Chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể của công chức cấp xã;

d) Cải cáchhành chính;

đ) Soạnthảo văn bản.

2. Hìnhthức, thời gian và số lượng ứng viên được bồi dưỡng

a) Các lớpbồi dưỡng được tổ chức tập trung. Thời gian học: 02 tháng.

b) Số lượnghọc viên của mỗi lớp học dự kiến khoảng 50 người (tổng số ứng viên là 100, dựkiến chia thành 02 lớp).

c) TrườngChính trị có trách nhiệm phối hợp Sở Nội vụ tổ chức giảng dạy cho các ứng viên.

Điều 6.Bố trí ứng viên về các xã thuộc phạm vi thực hiện Đề án

1. Sở Nộivụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của ứng viên chính thức, thông qua Ban Chỉđạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh và phân công ứng viên về các xã thuộc phạm vithực hiện Đề án.

2. Ủy bannhân dân huyện, thị xã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã bố trí ứng viên làm nhiệmvụ của công chức cấp xã theo chức danh đã đăng ký; quản lý, theo dõi, đánhgiá định kỳ và báo cáo về Sở Nội vụ. Trong thời gian ứng viên thực hiện nhiệmvụ, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có định hướng quy hoạch, bố trí, sắp xếp vàobiên chế chính thức của cấp xã theo quy định.

3. Ủy bannhân dân xã – nơi có bố trí ứng viên Đề án, tiếp nhận, phân công công việc,quản lý, theo dõi, đánh giá định kỳ và báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện, thịxã. Trong thời gian ứng viên thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân xã phải quyhoạch để xét tuyển vào công chức chính thức tại xã.

ChươngIII

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦAỨNG VIÊN

Điều 7.Trách nhiệm của ứng viên

1. Ứngviên Đề án có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của cơ quanquản lý Đề án và địa phương giao. Trong thời gian ứng viên làm nhiệm vụ nhưcông chức cấp xã mà có hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽbị xem xét xử lý kỷ luật như đối với công chức cấp xã.

2. Trườnghợp ứng viên Đề án tự ý bỏ việc khi chưa đủ thời gian làm việc theo cam kếtthì phải bồi thường cho Nhà nước kinh phí đào tạo, bồi dưỡng (trừ trường hợpđược Ban Chỉ đạo Đề án cho chấm dứt cam kết trước thời hạn với lý do chínhđáng).

Điều 8.Quyền lợi của ứng viên

1. Lương vàcác chế độ, chính sách hỗ trợ

a) Tham gialớp bồi dưỡng được hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/tháng x 02 tháng;

b) Khi cóQuyết định phân công về xã công tác, ứng viên được hưởng mọi quyền lợinhư đối với công chức cấp xã.

2. Ứngviên hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được xem xét, xét tuyển bố trí chính thứcvào chức danh công chức cấp xã.

3. Được cấpủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện tham gia các hoạt động chính trị - vănhóa - xã hội tại địa phương và có kế hoạch bồi dưỡng để phát triển Đảng nếucông tác tốt và tiêu biểu; được tạo điều kiện bố trí chỗ ở để bảo đảm sinhhoạt và công tác.

4. Đượchưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9.Chính sách áp dụng đối với ứng viên Đề án

1. Sau 01năm tham gia công tác trở lên ứng viên Đề án hoàn thành tốt hoặc hoànthành xuất sắc nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có điềukiện phát triển sẽ được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch và bố trí, sử dụngtheo một trong các phương án sau:

a) Được cấpủy, chính quyền địa phương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nộivụ) xét tuyển, bố trí chính thức vào chức danh công chức, với điềukiện chức danh này còn thiếu so với số lượng công chức quy định tạiQuyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dântỉnh Sóc Trăng quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

b) Quyhoạch giới thiệu bầu vào các chức danh cán bộ cấp xã.

2. Sau khikết thúc cam kết, trường hợp ứng viên Đề án hoàn thành tốt hoặc hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ nhưng có nhu cầu nghỉ việc thì được giải quyết chếđộ trợ cấp nghỉ việc theo quy định hiện hành; trường hợp ứng viên Đề ánhoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực hoặc không hoàn thànhnhiệm vụ thì cho nghỉ việc (không giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc).

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10.Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án có trách nhiệm

1. Triểnkhai, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này; đồng thời, đề xuất các biện pháp xửlý đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân vi phạm Quy định.

2. Xây dựngkế hoạch tổ chức thực hiện Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đạihọc bố trí làm nhiệm vụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh SócTrăng, giai đoạn 2014 – 2018 đúng mục tiêu, yêu cầu của Đề án.

3. Xétduyệt danh sách sinh viên được tuyển chọn trước khi tổ chức các lớp bồi dưỡngkiến thức quản lý Nhà nước.

4. Hàng nămlập dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.

5. Tiếnhành tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thànhtích xuất sắc; đồng thời, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quátrình thực hiện Đề án.

Ban Chỉ đạothực hiện Đề án được sử dụng tài khoản của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng trong quanhệ tài chính với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Điều 11.Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, các xã thuộc phạm vi Đề án có tráchnhiệm phối hợp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án trong việc tuyển chọn, bồi dưỡng vàphân công ứng viên về xã công tác. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinhnhững vấn đề khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạothực hiện Đề án để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.