UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2014/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA XE THÔ SƠ THAM GIA VẬN CHUYỂNHÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtGiao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứThông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫnviệc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắnmáy và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1302/TTr-SGTVT ngày 17tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ thamgia vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- TTUBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ GTVT;
- Báo QN, Đài PTTH QN;.
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2014\10. Quy dinh dieu kien pham vi hoatdong cua xe tho so.doc)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, PHẠMVI HOẠT ĐỘNG CỦA XE THÔ SƠ THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊABÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26 / 2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2014 củaUBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể vềđiều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hànghóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cánhân có hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ trên địa bàntỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Xe thô sơ là các loại xe như: xe đạp (kểcả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe ba gác đạp,đẩy hoặc kéo bằng sức người, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Điều kiện hoạt động của xe thô sơ khitham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa trên các tuyến giao thông đường bộ

Khi tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóatrên các tuyến giao thông đường bộ, xe thô sơ phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Có bộ phận hãm còn hiệu lực.

2. Có kết cấu, hệ thống chuyển hướng của xe đủđộ bền, vận hành ổn định, bảo đảm điều khiển chính xác.

3. Có đèn hoặc thiết bị phát sáng báo hiệu khilưu thông vào ban đêm.

4. Đối với xe ba gác: Khi chở hàng hóa chiềungang không vượt quá 1,0m, chiều cao không được vượt quá 0,4m tính từ sàn củathùng xe trở lên, tải trọng chở hàng không vượt quá 300 kilôgam.

5. Đối với xe xúc vật kéo: Khi chở hàng hóachiều dài không vượt quá 3,8m, chiều ngang không vượt quá 1,2m, chiều cao khôngđược vượt quá 1,4m, tải trọng chở hàng không vượt quá 800 kilôgam.

Điều 5. Người điều khiển phương tiện

1. Có sức khỏe bảo đảm điều khiển xe an toàn.

2. Hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ.

3. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máyphải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách.

4. Người điều khiển phương tiện xe thô sơ thamgia vận chuyển hành khách, hàng hóa phải đeo phù hiệu do Ủy ban nhân dân tỉnhquy định (tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014).

Điều 6. Nghiêm cấm người điều khiển, xe thô sơkhi tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa thực hiện các hành vi sau đây

1.Sử dụng dù (ô), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính)khi đang điều khiển xe lưu thông.

2. Sử dụng xe để bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác vàchở vật cồng kềnh.

3. Đứng trên yên, giá chở (đèo) hàng hoặc ngồi trên tay lái,người điều khiển buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh,bằng hai bánh đối với xe ba bánh.

4. Dừng xe, để xe ở lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Điều 7. Phạm vi hoạt động của xe thô sơ thamgia vận chuyển hành khách, hàng hóa

1. Cấm xe thô sơ vận chuyển hành khách, hàng hóađi vào đường cao tốc (trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý,bảo trì đường cao tốc).

2. Xe thô sơ đi trên đường một chiều có vạch kẻphân làn đường, phải đi trên làn đường bên phải, phía trong cùng.

3. Cấm sử dụng xe thô sơ các loại làm phươngtiện để quảng cáo, bán hàng rong có mở loa âm thanh trên các tuyến quốc lộ vàcác tuyến phố trong khu vực đô thị, xe xúc vật tham gia vận chuyển hành khách,hàng hóa trong đô thị các thành phố Tam Kỳ, Hội An.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Phổ biến quy định này đến UBND các xã,phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có sử dụng xe thô sơ để vận chuyểnhành khách, hàng hóa trên địa bàn.

2. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương đểquy định phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hànghóa trên các tuyến đường địa phương.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn vận động các cá nhân sử dụng xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách,hàng hóa tham gia Tổ tự quản.

Điều 9. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn

1. Tuyên truyền, phổ biến quy định này đến mọitổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương có sử dụng xe thô sơ để vận chuyểnhành khách, hàng hóa biết để thực hiện.

2. Tổ chức việc đăng ký hoạt động, xác nhận vàcấp phù hiệu cho người điều khiển xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách,hàng hóa trên địa bàn địa phương.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ngành cóliên quan

1. Sở Giao thông vận tải

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các huyện,thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định này.

b) Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhnhững vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện để giải quyết kịpthời.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sátQuản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát trật tự phối hợp với các lựclượng chức năng liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định này vàquy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Ban An toàn giao thông tỉnh,Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Đài Phátthanh Truyền hình các huyện và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh tuyêntruyền, phổ biến quy định này đến các chủ phương tiện xe thô sơ tham gia vậnchuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Trong quátrình thực hiện có vướng mắc, phát sinh, các ngành, các địa phương và các tổchức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời cho Sở Giao thông vận tải để tổnghợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.