ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/ 2015/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy đnh mc giá thu dch v điu tr nghin các cht dng thuc phIỆn bng thuc thay th Methadone ti các cơ s khám bnh cha bnh ca Nhà nưc trên đa bàn tnh Qung Tr

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPLcủa HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 35/20 14/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế về quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụđiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Thông tư liên tịch số 38/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính banhành quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ về điều trị nghiện các chấtdạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định quảnlý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhànước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giámđốc S Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn việc thực hiện chi tiết Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài chính, Y tế, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủtrưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (B/c);
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp
- Lưu: VT, TM.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

PHỤ LỤC

GIÁ 07 DỊCH VỤ ĐIỀUTRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾMETHADONE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày04 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên Dịch vụ

Đơn vị tính

Mức giá thu dịch vụ

Ghi chú

I

Khám (Không bao gồm chi phí xét nghiệm, tư vấn và thuốc)

1

Khám ban đầu

đồng/lần khám/người

30.000

Tối đa không quá 1 lần/ngưi/quá trình điều trị

2

Khám khởi liều điều trị

đồng/lần khám/người

20.000

Tối đa không quá 1 lần/người/quá trình điu trị

3

Khám định kỳ

đồng/lần khám/người

14.000

01 lần/01tháng hoặc khám theo yêu cầu

II

Cấp phát thuốc (Không bao gồm thuốc)

4

Tại cơ sđiều trị thay thế

đồng/lần/người/ngày

7.000

5

Tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

đồng/lần/người/ngày

7.000

III

Tư vấn ( không bao gồm thuốc và xét nghiệm)

6

Tư vấn cá nhân

Đồng/lần/người

10.000

- Năm đầu điều trị: (không quá 14 lần/năm)

-Từ năm điều trị thứ hai: (không quá 4 ln/năm )

-Tư vấn khác theo yêu cầu của bệnh nhân

7

Tư vấn nhóm

Đồng/lần/người

5.000

- Năm đầu điều tr: (không quá 6 lần/năm)

-Từ năm điều trị thứ hai: (không quá 4 lần/năm)