ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚICÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày20/6/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 1378/TTr-STP ngày 17/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụngđối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể nhưsau:

STT

Nội dung công việc

Mức trần thù lao công chứng

1

Thù lao soạn thảo liên quan đến các hợp đồng, giao dịch

1.1

Hợp đồng, giao dịch từ 03 trang trở xuống

Không quá 100.000 đồng/trường hợp

1.2

Hợp đồng, giao dịch từ 04 đến 06 trang

Không quá 150.000 đồng/trường hợp

1.3

Hợp đồng, giao dịch từ 07 trang trở lên

Không quá 200.000 đồng/trường hợp

2

Thù lao soạn thảo và niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

2.1

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo và gửi niêm yết qua đường bưu điện

Không quá 300.000 đồng/văn bản

(không tính số trang)

2.2

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp thực hiện việc soạn thảo và niêm yết được tính theo khoảng cách thực hiện niêm yết (tính từ trụ sở tổ chức hành nghề công chứng)

- Không quá 300.000 đồng/văn bản (không tính số trang) trong trường hợp niêm yết dưới hoặc bằng 10 km

- Cứ tăng thêm 01 km cộng thêm 20.000 đồng nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/văn bản áp dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh theo hợp đồng thỏa thuận

3

Thù lao soạn thảo và niêm yết văn bản khai nhận di sản

3.1

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo và gửi niêm yết qua đường bưu điện

Không quá 300.000 đồng/văn bản

(không tính số trang)

3.2

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp thực hiện việc soạn thảo và niêm yết được tính theo khoảng cách thực hiện niêm yết (tính từ trụ sở tổ chức hành nghề công chứng)

- Không quá 300.000 đồng/văn bản (không tính số trang) trong trường hợp niêm yết dưới hoặc bằng 10 km

- Cứ tăng thêm 01 km cộng thêm 20.000 đồng nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/văn bản áp dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh theo hợp đồng thỏa thuận

4

Thù lao soạn thảo di chúc

Không quá 300.000 đồng/văn bản

(không tính số trang)

5

Thù lao các việc khác liên quan đến công chứng

5.1

Trường hợp in ấn hợp đồng, giao dịch trên 04 bộ

Thì từ bộ thứ 05 trở lên thu thêm 10.000 đồng/bộ

5.2

Đánh máy văn bản (trang A4)

5.000 đồng/trang

5.3

Sao chụp văn bản (trang A4)

500 đồng/trang

5.4

Sao chụp văn bản (trang A3)

2.000 đồng/trang

Điều 2. Tráchnhiệm của tổ chức hành nghề công chứng

1. Tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao cụ thểđối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng quy định tại Điều1 Quyết định này và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình. Tổchức hành nghề công chứng thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù laođã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm giải thích rõcho người có yêu cầu công chứng về thù lao công chứng.

Điều 3. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợpvới các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thựchiện thù lao công chứng theo quy định tại Quyết định này và các văn bản phápluật khác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từngày ký.

Điều 5. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứngtrên địa bàn tỉnh Trà Vinh và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm