ỦY BAN NHÂN DÂN TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/ 2015/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 22 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀTƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ, BAN,NGÀNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNHKHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 tháng 2014 ca Chính phủ quy định tổchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tácviên thanh tra và Nghị định 92/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tratỉnh tại Tờ trình số 04/TTr-TTT ngày 31 tháng 3 năm2015 và ý kiến của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 666/SNV-CBCCVC &ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chứcdanh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanhtra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh trahuyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giámđốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH




Nguyễn Chiến Thắng

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘCTHANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ, BAN, NGÀNH; CHÁNHTHANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số
26/ 2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về tiêu chuẩnchuyên môn, nghiệp vụ và các điều kiện đ bnhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển công chức vào các chức danhTrưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanhtra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, PhóChánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

2. Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc cácsở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòakhi xem xét và lập thủ tục bổ nhiệm, bnhiệm lại, điềuđộng, luân chuyển công chức và các chức danh nêu tại khoản 1 Điu này phải tuân thủ Quy định này.

Điều 2. Vị trí,chức trách

1. Vị trí, chức trách của Trưởngphòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh:

- Trưởng phòng: là công chức lãnhđạo, quản lý đứng đầu một phòng, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điu hành mọi hoạt động của phòng để tham mưu giúpChánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tcáo và phòng chống tham nhũng và thực hiệnnhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định pháp luật. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Thanh tra tỉnh và trướcpháp luật việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phó trưởng phòng: là người giúpTrưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một smặtcông tác, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh trước Trưởng phòng vàtrước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Vị trí, chức trách của Chánh Thanhtra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành (gọi chung là sở):

- Chánh Thanh tra sở: là công chứclãnh đạo, quản lý đứng đầu Thanh tra sở, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo,kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; Lãnh đạo Thanh tra sởthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy địnhkhác của pháp luật có liên quan. Chánh Thanh tra sở chịu trách nhiệm trước Giámđốc sở và trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạnđược giao.

- Phó Chánh Thanh tra sở: là ngườigiúp Chánh Thanh tra sở phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số mặt côngtác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Chánh Thanh tra sở và trước phápluật về nhiệm vụ được phân công.

3. Vị trí, chức trách của Chánh Thanhtra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện):

- Chánh Thanh tra huyện: là công chứclãnh đạo, quản lý đứng đầu Thanh tra huyện, có trách nhiệm giúp UBND huyện quảnlý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chốngtham nhũng; Lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. ChánhThanh tra huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luậtvề việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phó Chánh Thanh tra huyện: là ngườigiúp Chánh Thanh tra huyện phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một hoặc một số mặtcông tác, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, trước Chánh Thanh trahuyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Tiêu chuẩnchung

1. Về phẩm chấtchính trị:

a) Yêu nước; có bản lĩnh chính trịvững vàng, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam; kiên định với đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩaxã hội và tận tụy phục vụ nhân dân;

b) Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấphành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhànước; trung thực, khách quan, quyết đoán và dám chịu tráchnhiệm; thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình;

c) Cần, kiệm, liêm, chính, chí côngvô tư; không cơ hội, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng vàcác biểu hiện tiêu cực khác;

d) Đoàn kết, dân chủ, gương mẫu vềđạo đức, lối sống; gắn bó mật thiết với nhân dân, được tập thể cán bộ, côngchức nơi công tác và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm;

e) Có chứng chỉ chương trình đào tạo,bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấpphòng.

2. Về năng lựccông tác:

a) Nắm vững đường lối, chủ trương củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực quản lý của cơquan, đơn vị; nắm được nguyên tc, chế độ chính sách, quyđịnh của nhà nước về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội;

b) Am hiểu sâu sắc các lĩnh vựcchuyên ngành khác có liên quan; am hiểu về tình hình kinh tế, chính trị, vănhóa - xã hội của địa phương, đất nước.

c) Có năng lực tham mưu, tổ chức,thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nghiêncứu, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các chươngtrình, kế hoạch và đề xuất các giải pháp về công tác thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

d) Nắm vững kiến thức pháp luật vànghiệp vụ công tác thanh tra, gii quyết khiếu nại, tốcáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản luật có liên quan;có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đặc biệt là kinh nghiệm trong lĩnhvực công tác được giao phụ trách;

đ) Có năng lực tổ chức, quản lý, điềuhành; có khả năng quy tụ, đoàn kết cán bộ, công chức, phát huy sức mạnh tập thểthực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

e) Am hiểu và có các kỹ năng cầnthiết trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành như: xửlý tình huống, khả năng phân tích, tổng hợp; kỹ năng giao tiếp, phối hợp, chỉđạo, điều hành đoàn thanh tra; kỹ năng soạn thảo văn bản, thu thập, đánh giá hồ sơ, viết báo cáo, kết luận.

3. Trình độ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lêncó chuyên ngành phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vựccông tác được giao;

b) Có bằng tốt nghiệp trung cấp chínhtrị lý luận trở lên;

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoạingữ trình độ B trở lên thuộc 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc,Đức. Đối với công chức công tác tại các địa phương ở vùngmiền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử dụng tiếng dân tộcthiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng chỉ ngoại ngữbằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Thủtrưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận;

d) Có chứng chỉ và sử dụng thành thạotin học văn phòng.

Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm

1. Là công chức, đã được bổ nhiệmngạch từ thanh tra viên hoặc tương đương trở lên.

2. Đã được quy hoạch vào chức danh bổnhiệm hoặc tương đương (trừ các trường hợp được bổ nhiệm qua thi tuyển các chứcdanh lãnh đạo cấp phòng theo Đề án thí điểm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt).

3. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ,rõ ràng, không vi phạm Quy định 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chínhtrị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

4. Có đủ sức khỏe tốt để hoàn thànhtốt nhiệm vụ được giao.

5. Bảo đảm các quy định khác của Đảngvề công tác cán bộ.

6. Đối với Chánh Thanh tra, Phó ChánhThanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã,thành phố trước khi bổ nhiệm phải có văn bản đồng ý của Chánh Thanh tra tỉnh.

Chương II

TIÊU CHUẨN CÁC CHỨCDANH CỤ THỂ

Điều 5. Tiêu chuẩnchức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung theoquy định tại Điều 2 và điều kiện bổ nhiệm theo quy định tại Điều 3 Quyết địnhnày.

2. Có khả năng làm trưởng các đoànthanh tra có quy mô và tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều nội dung lĩnhvực quản lý của phòng.

3. Là thanh tra viên hoặc tươngđương; hoặc có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch thanh tra viên hoặctương đương.

4. Đã qua thực tiễn công tác lãnhđạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên và có ít nhất 05(năm) năm công tác trong ngành Thanh tra hoặc làm công tác quản lý nhà nước,công tác quản lý trong các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội.

Điều 6. Tiêu chuẩn chức danhPhó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung theoquy định tại Điều 2 và điều kiện bổ nhiệm theo quy định tại Điều 3 Quyết địnhnày.

2. Có khả năng làm trưởng các đoànthanh tra có quy mô và tính chất phức tạp, liên quan đến một trong các nội dunglĩnh vực quản lý của Phòng.

3. Là thanh tra viên hoặc tươngđương; hoặc có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch thanh tra viên hoặctương đương.

4. Có quá trình công tác trong ngànhThanh tra hoặc làm công tác quản lý nhà nước, công tác quản lý trong các cơquan Đảng, đoàn thể chính trị ít nhất 03 (ba) năm trở lên, tính đến thời điểmbổ nhiệm.

Điều 7. Tiêu chuẩn chức danhChánh Thanh tra sở, ban, ngành (gọi chung là Chánh Thanh tra sở)

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung theoquy định tại Điều 2 và điều kiện bổ nhiệm theo quy định tại Điều 3 Quyết địnhnày.

2. Có khả năng làm trưởng các đoànthanh tra có quy mô và tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều nội dung thuộccác lĩnh vực quản lý của ngành.

3. Là thanh tra viên hoặc tươngđương; hoặc có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạchthanh tra viên hoặc tương đương.

4. Đã qua thực tiễn công tác lãnhđạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên và có ít nhất 05(năm) năm công tác trong ngành Thanh tra hoặc làm công tácquản lý nhà nước, công tác quản lý trong các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị -xã hội.

Điều 8. Tiêu chuẩnchức danh Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành (gọi chung là Phó Chánh Thanh trasở)

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung theoquy định tại Điều 2 và điều kiện bổ nhiệm theo quy định tại Điều 3 Quyết địnhnày.

2. Có khả năng làm trưởng các đoànthanh tra có quy mô và tính chất phức tạp, liên quan đến một trong các nội dungthuộc các lĩnh vực quản lý của ngành.

3. Là thanh tra viên hoặc tươngđương; hoặc có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạchthanh tra viên hoặc tương đương.

4. Có quá trình công tác trong ngànhThanh tra hoặc làm công tác quản lý nhà nước, công tác quản lý trong các cơquan Đảng, đoàn thể chính trị ít nhất 03 (ba) năm trở lên, tính đến thời điểmbổ nhiệm.

Điều 9. Tiêu chuẩnchức danh Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là ChánhThanh tra huyện)

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung theoquy định tại Điều 2 và điều kiện bổ nhiệm theo quy định tại Điều 3 Quyết địnhnày.

2. Có khả năng làm trưởng các đoànthanh tra có quy mô và tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều nội dung thuộcphạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Là thanh tra viên hoặc tươngđương; hoặc có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạchthanh tra viên hoặc tương đương.

4. Đã qua thực tiễn công tác lãnhđạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng hoặc tương đương thuộc cấp huyện trở lênvà có ít nhất 03 (ba) năm công tác trong ngành Thanh tra hoặc làm công tác quảnlý nhà nước, công tác quản lý trong các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xãhội.

Điều 10. Tiêu chuẩnchức danh Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung làPhó Chánh Thanh tra huyện)

1. Đảm bảo các tiêu chuẩn chung theoquy định tại Điều 2 và điều kiện bổ nhiệm theo quy định tại Điều 3 Quyết địnhnày.

2. Có khả năng làm trưởng các đoànthanh tra có quy mô và tính chất phức tạp, liên quan một trong các nội dungthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Là thanh tra viên hoặc tươngđương; hoặc có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch thanh tra viên hoặctương đương.

4. Có quá trình công tác trong ngành Thanhtra hoặc làm công tác quản lý nhà nước, công tác quản lý trong các cơ quanĐảng, đoàn thể chính trị ít nhất 02 (hai) năm trở lên, tính đến thời điểm bổnhiệm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 11. Tổ chứcthực hiện

1. Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc cácsở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có tráchnhiệm quán triệt, triển khai thực hiện đúng Quy định này. Thực hiện công tácquy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức đảm bảo các tiêuchuẩn chức danh trước khi bổ nhiệm công chức.

2. Đối với trường hợp công chức đãđược bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộcThanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; ChánhThanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố theo quy định trước đâymà nay chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Quyết định này thì Thủ trưởng đơn vị cótrách nhiệm xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để côngchức được đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn theo quy định.

3. Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanhtra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện Quyết định này./.