ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2016/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐĐIỀU, KHOẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2016/QĐ-UBND NGÀY 16/01/2016 CỦA ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH LẠNG SƠN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔCHỨC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chínhphủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòngỦy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điểm 2.12 vào Khoản 2 Điều 1 như sau:

2.12. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theoủy quyền của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chủ trì họp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liênquan để xem xét, thảo luận, thống nhất trước một số nội dung trình Chủ tịch,các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chủ trì kiểm tra các nội dung, công việc tại hiện trường,cơ sở khi được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

c) Được yêu cầu chuẩn bị nội dung theo trình tự đối với tổchức họp, kiểm tra do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì; tổng hợp ý kiến,báo cáo, đề xuất với người ủy quyền xem xét, quyết định.

Điều 2. Sửa đổi Mục e, g, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 2 thành Mục e như sau:

e) Phòng Hành chính - Quản trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng cácSở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, VP HĐND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TT TH-CB, NK A1;
- Lưu: VT, NC (TTD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng