CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

__________________

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 15 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ và Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 03/CP-XDPL ngày 09/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 87 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 666 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức; 28 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 8 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 1 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Thụy Điển; 11 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 2 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 39 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 1 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Đức Lương