ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ GIANG
V/v Ban hành quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em Tỉnh Hà
Giang

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ngày 21/6/1994

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 23/7/1999 của HĐND Tỉnh Hà Giang khoá xin, kỳ họp lần thứ 11, về việc thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay ban hành quy định vể việc thu nộp, quản lý, sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em Tỉnh Hà giang (có bản quy định kèm theo).

Điều II: Giao cho Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em Tỉnh Hà Giang, hàng năm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch thu nộp, quản lý và sử dụng Quỹ trên địa bàn toàn Tỉnh theo quy định ban hành theo Quyết định này.

Điều III: Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, thị xã, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ năm 1999./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Minh Chương