BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

Điều 1. Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.
TCVN 8712:2011
ISO 12039:2001
Phát thải nguồn tĩnh - Xác định cacbon monoxit, cacbon dioxit và oxy - Đặc tính tính năng và hiệu chuẩn các hệ thống đo tự động
2.
TCVN 8713:2011
ISO 21258:2010
Phát thải nguồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của dinitơ monoxit (N2O) - Phương pháp tham chiếu: Phương pháp hồng ngoại không phân tán
3.
TCVN 8714:2011
ISO 25140:2010
Phát thải nguồn tĩnh - Phương pháp tự động xác định nồng độ metan bằng detector ion hóa ngọn lửa
4.
TCVN 8715:2011
ISO 25139:2011
Phát thải nguồn tĩnh - Phương pháp thủ công xác định nồng độ metan bằng sắc ký khí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?