ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2609/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1373/STP-KSTT ngày 10/9/2014 và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình tại Tờ trình số 1037/TTr-KKT ngày 16 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ÁP DỤNG TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2609/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục cho thuê đất, giao lại đất trong Khu kinh tế.

2

Thủ tục gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế.

3

Thủ tục thu hồi đất quy định tại khoản a, b, c, d, e g và 1 khoản 1, điều 64 Luật Đất đai 2013.

4

Thủ tục thu hồi đất quy định tại khoản a, b, c và d khoản 1, điều 65 Luật Đất đai 2013.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

1

T-QBI-225542-TT

Thủ tục giới thiệu địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu.

Luật Đất đai 2013.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

2

T-QBI-225589-TT

Thủ tục cho thuê đất, giao lại đất trong Khu kinh tế.

Luật Đất đai 2013.

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.