UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Đông Xuân 2007-2008

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét nhu cầu của nông dân về giống lúa xác nhận trong vụ Đông Xuân 2007-2008 theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn Liên sở số 3008/CV-LS /TC-NNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chính sách trợ giá giống lúa xác nhận cho nông dân trong vụ Đông Xuân 2007-2008 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Số lượng giống lúa xác nhận được trợ giá như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng (tấn)

1

Huyện Phong Điền

290

2

Huyện Quảng Điền

250

3

Huyện Hương Trà

120

4

Huyện Hương Thuỷ

170

5

Huyện Phú Vang

350

6

Huyện Phú Lộc

200

7

Thành phố Huế

20

TỔNG CỘNG

1.400

2. Mức trợ giá: 1.000 đ/kg

3. Giá bán lẻ tối đa cho nông dân (đã trừ phần ngân sách trợ giá):

- Giống lúa xác nhận ngắn ngày: 4.900đ/kg

- Giống lúa xác nhận dài ngày: 5.200đ/kg

4. Về kinh phí: trích ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí khắc phục lũ lụt 1.400.000.000đồng (Một tỉ bốn trăm triệu đồng) để thực hiện.

5. Đối với các xã miền núi và vùng đồng bào dân tộc: áp dụng chương trình trợ giá trợ cước hàng miền núi, không áp dụng chính sách trợ giá này.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT:

1. Hợp đồng với Doanh nghiệp có đủ năng lực, cung ứng giống lúa xác nhận có chất lượng cao, phù hợp với mùa vụ, điều kiện tự nhiên của địa phương để triển khai thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính điều chỉnh chỉ tiêu giống lúa xác nhận được trợ giá nêu tại Điều 1 của Quyết định này giữa các huyện và thành phố Huế cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không được vượt quá tổng mức đã quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện