HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 261-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA BAN THỐNG NHẤT QUẢN LÝ VIỆN TRỢ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14-07-1960;
Xét yêu cầu về việc tăng cường quản lý của Nhà nước đối với các nguồn viện trợcủa các tổ chức quốc tế và các đoàn thể nhân dân nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Banthống nhất quản lý viện trợ trực thuộc Hội đồng Chính phủ thay thế Ban thống nhấtquản lý viện trợ nhân dân được thành lập theo quyết định số 135-CP ngày25-08-1967 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2. Ban thống nhất quảnlý viện trợ có nhiệm vụ giúp Hội đồng Chính phủ:

1. Tổ chức việc nghiên cứu, tìm hiểucác khả năng tranh thủ viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên chínhphủ (trong và ngoài Liên hợp quốc), các đoàn thể nhân dân thế giới, các đoànthể nhân dân các nước, các cá nhân ở nước ngoài có thiện chí giúp ta khắc phụchậu quả chiến tranh và xây dựng lại đất nước.

2. Hướng dẫn các ngành và các địaphương lập các dự án tranh thủ viện trợ nhằm sử dụng một cách thiết thực và hợplý các nguồn viện trợ nói trên; giúp Chính phủ thẩm tra các đề án trước khi xétduyệt.

3. Phối hợp với các ngành có liênquan, nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách,chế độ, thể lệ về quản lý việc sử dụng các nguồn viện trợ và quản lý việc tiếpnhận, phân phối hàng viện trợ; theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cácchủ trương, chính sách, chế độ và thể lệ đó.

Điều 3. Thành phần của Banthống nhất quản lý viện trợ gồm có:

1. Ban lãnh đạo:

- Trưởng ban: đồng chí Vũ Tuân, Bộtrưởng Phủ thủ tướng;

- Phó trưởng ban:

Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, Thứ trưởngBộ Ngoại giao,

Đồng chí Đào Thiện Thi, Thứ trưởngBộ Tài chính,

Đồng chí Nguyễn Chanh, Thứ trưởngBộ Ngoại thương;

- Các Ủy viên:

Đồng chí Lê Toàn Thư, Phó trưởngBan quốc tế nhân dân,

Đồng chí Hoàng Du, Phó chủ nhiệmVăn phòng Phủ thủ tướng,

Đồng chí Nguyễn Tu, Ủy viên Ủy banKế hoạch Nhà nước,

2. Bộ máy giúp việc ban: mộttổ chuyên viên đặt tại Văn phòng Phủ thủ tướng.

Điều 4. Ban thống nhất quảnlý viện trợ làm việc theo tính chất hội đồng. Đối với những vấn đề có liên quanđến các Bộ, các đoàn thể và các địa phương, Ban thống nhất quản lý viện trợ sẽmời đại diện của các tổ chức đó tham gia bàn bạc.

Hàng tháng, ba tháng, sáu tháng,cuối năm và tùy theo sự cần thiết, Ban thống nhất quản lý viện trợ họp kiểm điểm,nhận định tình hình và đề ra phương hướng, biện pháp tranh thủ viện trợ chothời kỳ tới, trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt.

Các thành viên của Ban thống nhấtquản lý viện trợ sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ cóliên quan trong công tác nhận viện trợ và phối hợp với Văn phòng Phủ thủ tướngđể giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc chức năng của cơ quan mình.

Điều 5. Ủy ban Kế hoạch Nhànước có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các yêu cầu viện trợ và tham gia ý kiếnvới các ngành để lập các đề án về việc sử dụng các nguồn viện trợ, sau khi cácdự án đã được Chính phủ xét duyệt.

Bộ Ngoại giao và Ban quốc tế nhândân (tùy theo tính chất của tổ chức viện trợ), tổ chức các cuộc tiếp xúc tìmhiểu, thăm dò các nguồn viện trợ và đàm phán, ký kết các văn kiện cần thiết về mặtđối ngoại. Tùy theo sự cần thiết, Ban thống nhất quản lý viện trợ, Ban tiếpnhận viện trợ và các ngành, các địa phương được sử dụng nguồn viện trợ có thểcử người tham gia các cuộc đàm phán, ký kết ấy với tư cách là chuyên viên.

Điều 6. Việc tiếp nhận, phânphối hàng viện trợ do một tổ chức chuyên trách thuộc Bộ Tài chính, với danhnghĩa Ban tiếp nhận viện trợ. Bộ phận này có trách nhiệmgiúp Ban thống nhất quản lý viện trợ tổ chức việc thực hiện các phương thứcviện trợ đã được xác nhận hoặc ký kết, chịu sự chỉ đạo về quản lý nghiệp vụ củaBộ Tài chính và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thống nhất quản lý viện trợvề nội dung thực hiện việc tiếp nhận viện trợ.

Ban tiếp nhận viện trợ có tư cáchpháp nhân ký hợp đồng về giao dịch với các cơ quan có liên quan đến việc tiếpnhận hàng viện trợ như kiểm nghiệm hàng hóa, vận chuyển hàng viện trợ về nước,v.v…

Chế độ về giao nhận, thanh toán hàngviện trợ áp dụng theo quy chế hàng nhập đã được quy định ở nghị định số 200-CP ngày 31-12-1973 của Hội đồng Chính phủ. Ban thống nhất quản lý viện trợcăn cứ vào đặc điểm của công tác quản lý hàng viện trợ, có trách nhiệm nghiêncứu và đề nghị với Thủ tướng Chính phủ các điều quy định bổ sung và hướng dẫncụ thể việc áp dụng nghị định này cho thích hợp.

Điều 7. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 135-CP ngày 25-08-1967 và các vănbản trước đây về tổ chức quản lý viện trợ.

Điều 8. Các thành viên củaBan thống nhất quản lý viện trợ, các thủ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ vàcác cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Văn phòng Phủ thủ tướng có tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị