ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH (CỤC BỘ) QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐÔNG NAM THỦY AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2014 về việc điều chỉnh quy hoạch khu đất ký hiệu 01, 02 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 87/SXD-PTĐT ngày 22 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, tỉnh Thừa Thiên Huế tại lô đất có ký hiệu 02, với những nội dung như sau (đính kèm bản vẽ):

a) Ranh giới điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Bắc giáp tuyến đường có lộ giới 12,0m (đường số 19);

- Phía Nam giáp kênh xã lũ;

- Phía Đông giáp tuyến đường có lộ giới 13,5m (đường số 16);

- Phía Tây giáp với đường dẫn lên cầu vượt.

b) Điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ “Đất dịch vụ” thành “Đất thương mại, dịch vụ”; ký hiệu TM-DV.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy; Trưởng ban Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ch
tịch và các PCT UBND tnh;
- VP: LĐ và các CV: ĐC, GT, TC;
- Lưu VT, XD
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
TỊCHNguyễn Văn Cao