ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2611/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐCẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghịđịnh số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chínhphủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vàGiám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Đề án sắp xếp, kiệntoàn các Ban Quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ (kèm theoĐề án).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố; Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủyban nhân dân quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hồng Ánh

ĐỀ ÁN

SẮP XẾP, KIỆN TOÀNCÁC BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Ủy bannhân dân thành phố)

Chương 1.

CƠ SỞ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SẮP XẾP, KIỆNTOÀN CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luậtliên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắtlà Nghị định số 12/2009/NĐ-CP );

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2009/NĐ-CP);

- Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) và nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (sau đây gọi tắt là Nghị định số38/2013/NĐ-CP );

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2009/TT-BXD);

Các văn bản khác của Bộ, ngành Trung ương có liênquan về hoạt động xây dựng.

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁNĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN:

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 03 nhóm Ban Quảnlý dự án xây dựng đang tồn tại và hoạt động: nhóm thứ nhất là các Ban Quản lýtrực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, nhóm thứ 2 là các Ban Quản lý trực thuộcsở, ban, ngành thành phố và nhóm trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Ngoàira, có một số sở, ngành được giao làm chủ đầu tư nhưng không có Ban Quản lý dựán chuyên nghiệp, phải kiêm nhiệm hoặc thuê các đơn vị tư vấn, cụ thể như sau:

1. Các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dânthành phố:

Hiện tại có 03 Ban Quản lý trực thuộc Ủy ban nhândân thành phố: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Ban Quản lý dự ánNâng cấp đô thị thành phố và ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằngsông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ. Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tưhoặc đại diện chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân thành phố) để quản lý các dự án sửdụng vốn ODA hoặc vốn ngân sách Nhà nước trọng điểm theo chỉ đạo của Ủy bannhân dân thành phố.

Nhìn chung, về tổ chức và cơ cấu nhân sự cơ bản phùhợp điều kiện của Điều 36, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009của Chính phủ và Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư. Việc thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ cũng như các thủ tụctheo quy định, giúp nâng cao hiệu quả của dự án.

Tuy nhiên, hiện nay bộ máy các Ban Quản lý trựcthuộc Ủy ban nhân dân thành phố khá cồng kềnh, phân công nhiệm vụ còn trùnglắp, hiệu quả chưa cao, nên cần có sự sắp xếp, tinh gọn, chuyên môn hóa nhằmnâng cao hiệu quả hoạt động.

Các số liệu cụ thể:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố: hiệntại có 52 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn thạc sỹ: 03, kỹ sư: 35, cửnhân: 08, khác: 06; hiện nay đang quản lý 12 dự án.

- Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố: hiệntại có 23 biên chế, trong đó, trình độ chuyên môn thạc sỹ: 03, kỹ sư: 11, cửnhân: 07, khác: 02; hiện nay đang quản lý 01 dự án ODA.

- Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằngsông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ: hiện có 14 biên chế; trong đó:trình độ chuyên môn thạc sỹ: 03, kỹ sư: 05, cử nhân: 06; hiện nay đang quản lý01 dự án ODA.

2. Ban Quản lý dự án xây dựng trực thuộc các sở,ngành:

Hiện nay, chỉ 05/36 sở, ngành được giao nhiệm vụchủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án xây dựng chuyên trách gồm: Sở Giaothông vận tải, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Trách nhiệmhữu hạn một thành viên Công trình đô thị thành phố Cần Thơ, Trường Cao đẳngNghề. Phần lớn các chủ đầu tư còn lại thực hiện kiêm nhiệm hoặc thuê mướn cácđơn vị tư vấn quản lý dự án. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công anthành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cũng có bộ phận chuyên môn vềxây dựng cơ bản theo cơ cấu tổ chức thuộc hệ thống ngành dọc quy định, cụ thể.

- Theo thống kê cuối năm 2012 của các sở, ban ngànhbáo cáo thì hiện tại có 07 Ban Quản lý trực thuộc sở, ban ngành sử dụng cán bộ,công chức kiêm nhiệm đó là:

+ Ban Quản lý dự án thuộc Sở Y tế, hiện tại gồm 14biên chế; trong đó: trình độ chuyên môn kỹ sư: 08, cử nhân: 02, dược sỹ: 02 vàkhác: 02.

+ Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở Giao thông vậntải: hiện tại gồm 23 biên chế; trong đó: trình độ chuyên môn thạc sỹ: 04, kỹsư: 12, cử nhân: 05, khác: 02.

+ Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở Lao động - Thươngbinh và xã hội: hiện tại gồm 04 biên chế, trong đó: trình độ kỹ sư: 04.

+ Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch: hiện tại gồm 09 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn kỹ sư: 09.

+ Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sựthành phố: hiện tại gồm 05 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn thạc sỹ: 01,kỹ sư: 04.

+ Ban Quản lý dự án trực thuộc Công an thành phố,hiện tại gồm 18 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn thạc sỹ: 01, kỹ sư: 10,cử nhân: 07.

- Còn lại Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dựán.

a) Đánh giá hoạt động quản lý dự án:

- Đối với các sở, ngành có Ban Quản lý dự án:

+ Điều kiện năng lực của một số cán bộ thuộc BanQuản lý dự án theo số liệu báo cáo chưa đủ điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều36, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP quy định cá nhân tham gia hoạt động xây dựngphải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sởđào tạo hợp pháp cấp.

+ Đối với các sở chuyên ngành xây dựng làm chủ đầutư: Chủ yếu thành lập Ban Quản lý trực thuộc từ cán bộ kiêm nhiệm của sở và kýhợp đồng thuê ngoài, qua kiểm tra rà soát Ban Quản lý trực thuộc không đủ nănglực theo quy định, từ đó thực hiện các dự án không đảm bảo thủ tục, chất lượngcông trình, thời gian kéo dài, dẫn đến dự án điều chỉnh nhiều lần (trung bìnhđiều chỉnh dự án tăng tổng mức 50% trở lên do trượt giá bình quân mỗi năm trên10%, điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công do thay đổi chính sách tiềnlương) gây lãng phí ngân sách. Nhiều sở làm chủ đầu tư nhiều công trình cũnglàm ảnh hưởng đến hiệu quả, nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước do Ủy ban nhândân thành phố giao.

- Đối với các sở, ngành không có Ban Quản lý dự án:

+ Mặc dù một số chủ đầu tư về cơ bản đã hoàn thànhnhiệm vụ. Tuy nhiên, do đây là công việc có tính đặc thù chuyên môn, việc kiêmnhiệm hoặc các chủ đầu tư khoán hết cho đơn vị tư vấn như hiện nay khiến phầnlớn các dự án thường xuyên gặp vướng mắc trong triển khai. Thực tế cho thấy,trong thời gian qua, phần lớn các dự án do các đơn vị này quản lý phải thựchiện điều chỉnh nhiều lần mới hoàn thành được công trình, đặc biệt là các dự ánsửa chữa trụ sở làm việc, nguyên nhân chủ yếu là do các chủ đầu tư không lựachọn được đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp có chất lượng, trong khi bản thân chủđầu tư lại thiếu kinh nghiệm quản lý.

+ Đối với các Sở không chuyên ngành xây dựng làmchủ đầu tư: đa phần là thuê Ban quản lý thực hiện dự án, qua kiểm tra, rà soátBan quản lý không đủ năng lực, chủ đầu tư không chuyên về xây dựng và thủ tụcđầu tư từ đó thực hiện các dự án không đảm bảo thủ tục, thời gian kéo dài, dẫnđến dự án điều chỉnh nhiều lần (trung bình điều chỉnh dự án tăng tổng mức 50%trở lên do trượt giá bình quân mỗi năm trên 10%, điều chỉnh chi phí nhân công,máy thi công do thay đổi chính sách tiền lương) gây lãng phí ngân sách, hồ sơquyết toán còn tồn đọng dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản ảnh hưởng xấu đến anninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững của thành phốCần Thơ.

Ngoài ra, việc thực hiện giám sát đánh giá đầu tưcác dự án trong thời gian qua là chưa đạt hiệu quả. Năm 2012, chỉ 24/37 đơn vịcó thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. Tuy nhiên, các báo cáo này cònmang tính hình thức, chưa đi sâu phân tích, dự báo các khó khăn thường gặp,đánh giá về hiệu quả dự án. Nguyên nhân chủ yếu cũng xuất phát từ việc hạn chếvề chuyên môn, kinh nghiệm.

- Bộ phận chuyên môn về xây dựng cơ bản của Bộ Chỉhuy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy:

+ Mặc dù có biên chế theo ngành dọc, tuy nhiên,thời gian qua trong quá trình thực hiện các dự án vẫn còn nhiều hạn chế trongquản lý chi phí cũng như điều hành dự án chưa phù hợp với các quy định tại cácthời điểm.

+ Thời gian tới, Thủ trưởng các cơ quan chỉ đạoviệc tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cho Ban Quản lý dự án đảm bảo thựchiện theo quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện kiểm tra, rà soátđiều kiện và năng lực của các Ban Quản lý dự án đúng theo quy định. Nếu khôngđáp ứng yêu cầu theo quy định thì không giao quản lý dự án hoặc chuyển đổi chủđầu tư đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm.

3) Ban Quản lý dự án trực thuộc quận, huyện:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộcquận, huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập nhằm quản lý các dự án xâydựng trên địa bàn, chủ yếu là các dự án có quy mô thuộc nhóm B hoặc C, không códự án nhóm A.

- Theo báo cáo thống kê của Ủy ban nhân dân quận,huyện (tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2012): hiện tại có 06/09 Ban Quản lý dự ántrực thuộc quận, huyện sử dụng cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm đó là:

+ Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân quận ÔMôn, hiện tại gồm 10 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn kỹ sư: 07, cửnhân: 03.

+ Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân quận BìnhThủy, hiện tại gồm 10 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn kỹ sư: 08, cửnhân: 02;

+ Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân quận CáiRăng, hiện tại gồm 14 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn kỹ sư: 09, cửnhân: 02; khác: 03.

+ Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân huyệnVĩnh Thạnh, hiện tại gồm 09 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn kỹ sư: 03,cử nhân: 01 và trung cấp: 05.

+ Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân huyệnPhong Điền, hiện tại gồm 15 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn kỹ sư: 07,cử nhân: 02 và trung cấp: 06.

+ Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân huyệnThới Lai, hiện tại gồm 15 biên chế, trong đó: trình độ chuyên môn kỹ sư: 07, cửnhân: 02 và trung cấp: 06.

(Còn lại quận Ninh Kiều, huyện Cờ Đỏ, huyệnThốt Nốt hiện tại chưa báo cáo).

- Nhìn chung, các Ban Quản lý dự án trực thuộcquận, huyện có năng lực không đồng đều, hiệu quả thực hiện quản lý dự án cònthấp. Cụ thể, các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hầu hếtphải điều chỉnh nhiều lần mới có thể thực hiện hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếulà chủ đầu tư (đầu mối là các Ban Quản lý dự án quận, huyện) đề xuất dự án chưaphù hợp thực tế, chưa tính toán được hết các yếu tố có thể ảnh hưởng đến dự án,dẫn đến, khi dự án được triển khai thì gặp vướng mắc, đặc biệt là việc kết nốivới hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án. Cá biệt, một số dự án phải thựchiện điều chỉnh do kém hiệu quả hoặc không phù hợp thực tế.

Ngoài ra, có một số trường hợp cố tình vi phạm LuậtXây dựng, đặc biệt là chưa có đủ mặt bằng hoặc chưa được bố trí đủ vốn theo quyđịnh đã triển khai lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng. Hậu quả là thờigian thực hiện gói thầu bị kéo dài, gây nợ đọng xây dựng cơ bản, nhà thầu chịuảnh hưởng do biến động giá vật liệu, nhân công, phải thực hiện nhiều thủ tụcđiều chỉnh giá gói thầu phức tạp và kéo theo nhiều hệ lụy khác, làm lãng phínguồn lực nhà nước. Đặc biệt, gây dư luận không tốt khi thực hiện xây dựng kéodài trong nhiều năm nhưng vẫn không hoàn thành.

III. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN:

Thời gian 05 năm gần đây, Nhà nước đã ban hànhnhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng và đangdần được hoàn thiện đảm bảo tính đồng bộ, như: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, LuậtĐấu thầu, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các

Nghị định, Thông tư hướng dẫn,…, đã góp phần tạothuận lợi cho công tác quản lý dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thờigian thực hiện so với trước đây.

Tuy nhiên, một số đơn vị được giao làm chủ đầu tưnhưng chưa đủ năng lực quản lý điều hành dự án theo quy định tại Nghị định số12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP Thực tế hiện nay, năng lực của cácchủ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản không đồng đều, dẫn đến sự chậm trễtrong công tác quản lý, giám sát và thanh quyết toán công trình. Có những dự ánkhi đến giai đoạn quyết toán mới phát hiện ra chủ đầu tư trong quá trình thựchiện đã vi phạm một số quy định về đầu tư xây dựng hoặc thất lạc hồ sơ pháp lýdo công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chưa chấp hành nghiêm chế độ quản lý tàichính của dự án, tạm ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, nhà thầu xâydựng,… dẫn đến thời gian thi công và nợ tạm ứng kéo dài qua nhiều năm, cótrường hợp không thu hồi được giá trị đã tạm ứng cho các nhà thầu vi phạm hợpđồng gây khó khăn cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán, lãng phí ngânsách nhà nước và làm tăng số lượng hồ sơ quyết toán còn tồn đọng. Bộ máy quảnlý cồng kềnh, phân công nhiệm vụ còn trùng lấp, hiệu quả chưa cao, chất lượngđội ngũ trong ban quản lý không đủ năng lực theo quy định, nhiệm vụ chuyên môncòn hạn chế, đa phần chưa qua tập huấn quản lý dự án theo quy định.

Để khắc phục các tồn tại và bất cập nêu trên, đồngthời chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếuChính phủ và công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thànhphố. Xét về gốc độ khách quan có rất nhiều nguyên nhân như: về chính sách giábồi thường, hỗ trợ và tái định cư thay đổi liên tục; năng lực các đơn vị tưvấn, nhà thầu còn hạn chế.; việc bố trí vốn chưa kịp thời theo quy định nhóm Blà 5 năm và nhóm C là 3 năm. Nguyên nhân chính vẫn là năng lực và khả năng điềuhành thực hiện chức năng, nhiệm vụ, theo dõi giám sát, kiểm tra của các BanQuản lý dự án đầu tư sử dụng 30% nguồn vốn ngân sách nhà nước trở lên. Do đó,việc sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phốCần Thơ trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

Chương 2.

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP VÀ NỘI DUNG SẮP XẾP CÁC BAN QUẢNLÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP VÀ NỘI DUNGSẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

1. Mục tiêu.

Để khắc phục các tồn tại và bất cập nêu trên, đồngthời chấn chỉnh, tăng cường quản lý đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếuChính phủ và công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thànhphố. Xét về gốc độ khách quan có rất nhiều nguyên nhân, như: về chính sách giábồi thường, hỗ trợ và tái định cư thay đổi liên tục, năng lực các đơn vị tưvấn, nhà thầu còn hạn chế, việc bố trí vốn chưa kịp thời theo quy định nhóm Blà 5 năm và nhóm C là 3 năm,… Nguyên nhân chính trong các nguyên nhân nêu trênvẫn là năng lực và khả năng điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ, theo dõigiám sát, kiểm tra của các Ban Quản lý dự án đầu tư sử dụng 30% nguồn vốn ngânsách Nhà nước trở lên. Do đó, việc sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý chuyênngành xây dựng theo quy định là cần thiết nhất hiện nay, nhằm:

a) Sắp xếp, kiện toàn và thành lập cơ quan chuyêntrách trong lĩnh vực về đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung thực hiện công tácchuyên môn có khoa học theo quy định (không kiêm nhiệm), đúng ngành nghề đảmbảo đủ năng lực về chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng tình hình mới.

b) Làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, các tổchức, cá nhân chuyên môn trong việc phối hợp triển khai và giải quyết những khókhăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địabàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành và quản lý nhà nướcvề lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của Ủy ban nhân dân thành phố một cách hiệuquả nhất và đúng theo quy định.

2. Định hướng sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lýđầu tư xây dựng theo quy định.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý đầu tưxây dựng trên địa bàn thành phố và các quận, huyện. Thành lập mới Ban Quản lýdự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ. Tập trung thực hiện công tác chuyênmôn có khoa học theo quy định (không kiêm nhiệm), đúng ngành nghề đảm bảo đủnăng lực về chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng tình hình mới.

Cụ thể việc sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý đầutư xây dựng như sau:

a) Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố vàBan Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự ánthành phố Cần Thơ sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thành phốCần Thơ.

- Việc sắp xếp, kiện toàn Ban Quản lý dự án phảiđảm bảo các nguyên tắc: Chủ dự án là cơ quan quyết định thành lập Ban Quản lýdự án trong trường hợp chủ dự án trực tiếp quản lý, điều hành chương trình, dựán đầu tư hoặc được cơ quan chủ quản giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, điều hànhchương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật; Cơ quan chủ quản là cơ quan quyết địnhthành lập Ban Quản lý dự án trong trường hợp cơ quan chủ quản trực tiếp quảnlý, điều hành thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật; Ban Quản lý dự ánkhông làm chủ dự án, cụ thể như sau:

- Định hướng cách thức sắp xếp:

+ Trước mắt đến năm 2013: Đối với (02) hai Ban Quảnlý hiện hữu là Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố và Ban Quản lý dự ánNâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơtiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Ban Quản

lý dự án, mối liên hệ trách nhiệm giữa Ban Quản lýdự án, chủ dự án, cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiệntheo quy định tại chương IV điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạtđộng xây dựng theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số38/2013/NĐ-CP.

+ Năm 2013 - 2014: Thành lập mới hoặc sáp nhập (haiban hiện hữu) thành Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA) thành phố Cần Thơ. Về biên chế: ưu tiên sử dụng các biênchế có sẵn của 02 đơn vị: Ban Quản lý Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ và BanQuản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thànhphố Cần Thơ. Trường hợp thiếu nhân sự hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theoquy định sẽ tuyển thêm từ các ban trực thuộc sở, ngành thành phố hoặc tuyểndụng ngoài. Kiện toàn lại bộ máy hoạt động, chất lượng đội ngũ phù hợp với quyđịnh và tình hình mới.

b) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố CầnThơ:

- Trong năm 2013 rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộmáy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án,mối liên hệ trách nhiệm giữa Ban quản lý dự án, chủ dự án, cơ quan chủ quản,các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện theo quy định tại Chương IV điềukiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng, Điều 36 đến Điều 56Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Điều 1 của Nghị định số 83/2009/NĐ-CP Tập trungthực hiện quản lý dự án nhóm A và B.

- Định hướng cách thức sắp xếp: Giữ nguyên hiệntrạng và tên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

- Về biên chế và nhân sự: Sử dụng biên chế hiện tạicủa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ; trường hợp thiếu nhânsự hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định sẽ tuyển thêm từ các bantrực thuộc sở, ngành thành phố hoặc tuyển dụng ngoài.

c) Ban Quản lý các dự án phục vụ an ninh, quốcphòng Cần Thơ trực thuộc Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Năm 2013, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án theo quy định. Đồngthời, tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cho Ban Quản lý dự án đảm bảothực hiện theo quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện kiểm tra, ràsoát về điều kiện và năng lực của các Ban Quản lý dự án đúng theo quy định. Nếukhông đáp ứng yêu cầu theo quy định thì không giao quản lý dự án hoặc chuyểnđổi chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm.

d) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủyban nhân dân quận, huyện:

- Năm 2013, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án theo quy định. Đồngthời, tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cho chủ đầu tư, Ban Quản lý đểđảm bảo thực hiện tốt việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản và triển khaithực hiện dự án đúng theo quy định về xây dựng cơ bản; thực hiện kiểm tra, ràsoát điều kiện và năng lực của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Nếu không đápứng yêu cầu theo quy định thì không giao quản lý dự án hoặc chuyển đổi chủ đầutư đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm.

- Mỗi quận, huyện chỉ thành lập (01) một Ban Quảnlý đủ điều kiện và năng lực theo quy định để quản lý các dự án trên địa bàntheo phân cấp quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Đối vớicác dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (dự án nhóm A và B)phải thuê Ban Quản lý có đủ năng lực do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập.

e) Thành lập mới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng2, thành phố Cần Thơ:

Trong năm 2013 thực hiện Đề án thành lập mới BanQuản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ, nhằm:

- Thành lập cơ quan chuyên trách trong lĩnh vực vềđầu tư xây dựng cơ bản nhằm hình thành một đơn vị có đủ điều kiện, năng lực đểthực hiện quản lý các báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án nhóm C do Sở, Ban ngànhlàm chủ đầu tư.

- Tập trung thực hiện công tác chuyên môn có khoahọc theo quy định (không kiêm nhiệm), đúng ngành nghề đảm bảo đủ năng lực vềchuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng tình hình mới.

- Làm đầu mối phối hợp với các Sở, ngành, các tổchức, cá nhân chuyên môn trong việc phối hợp triển khai và giải quyết những khókhăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địabàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành và quản lý nhà nướcvề lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu quả vàđúng quy định hiện hành.

II. ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC VÀ GIÁM ĐỐCTƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN.

Nguyên tắc chung: Thực hiện theo quy định tạiChương IV điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng, Điều36 đến Điều 56 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Điều 1 của Nghị định số83/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

1. Điều kiện năng lực của tổ chức và Giám đốc tưvấn quản lý dự án nhóm A, B, C (hạng 1). a) Tổ chức:

- Có Giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 1 phù hợpvới loại dự án;

- Có tối thiểu 30 kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinhtế phù hợp với yêu cầu của dự án trong đó có ít nhất 3 kỹ sư kinh tế;

- Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc2 dự án nhóm B cùng loại.

- Phạm vi hoạt động: được quản lý dự án quan trọngquốc gia, dự án nhóm A, B, C.

b) Giám đốc quản lý dự án:

- Có thời gian liên tục làm công tác thiết kế, thicông xây dựng tối thiểu 7 năm.

- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc tư vấn quản lý dự áncủa 1 dự án nhóm A hoặc

2 dự án nhóm B cùng loại.

- Hoặc đã là Chỉ huy trưởng công trường hạng 1.

- Hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 1.

- Phạm vi hoạt động: Được quản lý dự án quan trọngquốc gia, dự án nhóm A, B, C.

2. Điều kiện năng lực của tổ chức và Giám đốc tưvấn quản lý dự án nhóm A, B, C (hạng 1) sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA).

Đáp ứng điều kiện năng lực tại mục số 1, phần II vàphải đáp ứng theo quy định của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP .

3. Điều kiện năng lực của tổ chức và Giám đốc tưvấn quản lý dự án nhóm B, C (hạng 2)

a) Tổ chức:

- Có Giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 1 hoặc hạng2 phù hợp với loại dự án;

- Có tối thiểu 20 kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinhtế phù hợp với yêu cầu của dự án trong đó có ít nhất 2 kỹ sư kinh tế;

- Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc2 dự án nhóm C cùng loại.

- Phạm vi hoạt động: D9ược quản lý dự án nhóm B, C.

b) Giám đốc QLDA:

- Có thời gian liên tục làm công tác thiết kế, thicông xây dựng tối thiểu 5 năm.

- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc tư vấn quản lý dự áncủa 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại

- Hoặc đã là Chỉ huy trưởng công trường hạng 2.

- Hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 2.

- Phạm vi hoạt động: D9ược quản lý dự án nhóm B, C.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁCBAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với các dự án sở, ngành đang làm chủ đầu tư:

Các dự án sở, ngành đang làm chủ đầu tư thực hiệndở dang tiếp tục triển khai đến hoàn thành dự án theo quyết định đầu tư.

Các dự án khởi công mới năm 2014 do sở, ngành làmchủ đầu tư phải giao về đầu mối cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng theo sắp xếpnêu trên để thực hiện quản lý dự án đúng theo quy định và chủ đầu tư có nhiệmvụ cử 01 cán bộ đối với dự án nhóm C và cử từ 01 đến 02 cán bộ đối với dự ánnhóm A, B tham gia vào Ban Quản lý dự án, cụ thể như sau:

- Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố vàBan Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự ánthành phố Cần Thơ: thực hiện quản lý các dự án có nguồn vốn ODA và theo Hiệpđịnh đã ký kết.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố CầnThơ: Thực hiện quản lý các dự án nhóm A, B do các sở, ngành, Ủy ban nhân dânquận, huyện làm chủ đầu theo quy định hiện hành.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phốCần Thơ: Thực hiện các dự án nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do các sở,ngành làm chủ đầu tư.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan hướng dẫntriển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với các dự án phục vụ an ninh, quốc phòngtrực thuộc Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các sở, ngànhđang làm chủ đầu tư:

Năm 2013, phải hoàn thành việc sắp xếp, kiện toànbộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự ántheo quy định. Đồng thời, tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cho Ban Quảnlý dự án đảm bảo thực hiện theo quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản; thựchiện kiểm tra, rà soát điều kiện và năng lực của các Ban Quản lý dự án đúngtheo quy định. Nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì không giao quản lýdự án hoặc chuyển đổi chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp cùng với Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn triển khaithực hiện theo quy định.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủyban nhân dân quận, huyện:

Năm 2013, phải hoàn thành việc sắp xếp, kiện toànbộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự ántheo quy định. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì không giaoquản lý dự án hoặc chuyển đổi chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm. Mỗiquận, huyện chỉ thành lập (01) một Ban Quản lý đủ điều kiện và năng lực theoquy định để quản lý các dự án trên địa bàn theo phân cấp quyết định đầu tư củathành phố. Đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt(dự án nhóm A và B) phải thuê Ban Quản lý đủ năng lực do Ủy ban nhân dân thànhphố thành lập.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp cùng với Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn triển khaithực hiện theo quy định.

4. Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xâydựng 2, thành phố Cần Thơ:

Năm 2013, hoàn thành Đề án thành lập Ban Quản lý dựán đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan hướng dẫntriển khai thực hiện theo quy định.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng vớiSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quanrà soát, sắp xếp, đề xuất cơ cấu bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các Ban Quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố theo quy địnhhiện hành.

Kinh phí tổ chức thực hiện Đề án theo quy định hiệnhành.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hìnhthực tế để có lộ trình và bước đi phù hợp. Tiếp tục tranh thủ ý kiến các Bộ,ngành Trung ương liên quan để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo và chỉ đạo. Đồngthời, có các giải pháp giải quyết đối tượng dôi dư sau sắp xếp, kiện toàn tổchức bộ máy; việc giải quyết lao động dôi dư cần bảo đảm dân chủ, khách quan,minh bạch, rõ ràng, ổn định, đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng quy địnhhiện hành./.