ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2612/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỦY BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢNLÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ban hànhngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tụchành chính;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việcthực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp và Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BanQuản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinhtế Chân Mây - Lăng Cô có trách nhiệm công bố công khai việc hủy bỏ các thủ tụchành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Trưởng ban Ban Quảnlý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NVTP

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

PHỤ LỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINHTẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Số bộ hồ sơ của thủ tục hành chính

TTHC đã được công bố tại Quyết định

Lý do thủ tục hành chính bị bãi bỏ

I

Lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp và Lao động

1

Thủ tục Đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể

01 bộ

Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh

Căn cứ theo quy định tại Điều 75, Bộ luật Lao động ban hành ngày 18/6/2012: Sau khi ký kết Thỏa ước lao động tập thể, người sử dụng lao động chỉ cần gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan QLNN về lao động

2

Thủ tục Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

01 bộ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 93, Bộ luật Lao động ban hành ngày 18/6/2012: Sau khi xây dựng thang lương, bảng lương người sử dụng lao động chỉ cần gửi 01 bản thang lương, bảng lương đến cơ quan QLNN về lao động

II

Lĩnh vực tư pháp

3

Thủ tục Chứng thực Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu kinh tế

01 bộ

Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh

Căn cứ theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng:

Kể từ ngày 25/02/2013, Ban Quản lý Khu kinh tế không thực hiện việc xác nhận hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong Khu kinh tế. Việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong Khu kinh tế sẽ do các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện.