ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2613/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ TƯ PHÁP; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA UBND CẤP XÃ TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 65/TTr-STP ngày 17/9/2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tụchành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; thủ tụchành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnhQuảng Ninh (Có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèmtheo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trựcthuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịchUBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh (báo cáo)
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- V0, V4, NV, KSTT1-3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BANHÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NINH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

1

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN