ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2613/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Công Thương có trách nhiệm công bố công khai thủ tục hành chính này tạitrụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiệngiải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết địnhnày.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cáccơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốHuế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: CN, TH;
- Lưu: VT, NVTP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2613 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính mới ban hành

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và tên loại, trích yếu của VBQPPL có quy định về TTHC

1

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất

Hóa chất

Sở Công Thương

Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNGTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪATHIÊN HUẾ

1. Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cánhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục hồ sơ, nộp hồ sơ tại Sở CôngThương;

- Bước 2: Sở Công Thươngtiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ,yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 3: Phòng chuyênmôn - Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế.Chuẩn bị văn bản, trình lãnh đạo Sở ký văn bản xác nhận. Trường hợp hồ sơ đềnghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bảncho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung vàthời hạn hoàn thành;

+ Trong thời gian 04(bốn) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng vănbản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn đểhoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ;

+ Trường hợp hồ sơ hợplệ, trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ SởCông Thương tiến hành tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xemxét, đánh giá và xác nhận Biện pháp, số lượng thành viên đoàn kiểm tra từ 03(ba) đến 05 (năm) người;

+ Trường hợp từ chối cấpGiấy xác nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả giao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b) Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện;

- Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

- Công văn đề nghị của tổchức, cá nhân (theo mẫu);

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, gồm 05(năm) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theoyêu cầu của Sở Công Thương;

- Báo cáo nghiên cứu khảthi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuấtkinh doanh gồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổchức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: SởCông Thương

g) Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Vănbản xác nhận.

h) Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Hóa chất;

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày08/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Hóa chất;

- Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày05/8/2013 của Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứngphó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN BIỆN PHÁP PHÒNGNGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

................., ngày … tháng … năm…

Kính gửi:Sở Công Thương ThừaThiên Huế.

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………

Dự án/Cơ sở hoạt độnghóa chất: ………………………………………………

Địa điểm thực hiện: …………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………..Fax: ……………………. E-mail: ……………

Đề nghị Sở Công ThươngThừa Thiên Huế xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Sau khi được xác nhận,doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định về phòng ngừa, ứng phósự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất, Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòngngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và các quy định phápluật khác có liên quan.

Xin gửi kèm theo đơn:

- Biện pháp phòng ngừa, ứngphó sự cố hóa chất: (số lượng … bản)

- Các tài liệu kèm theo(nếu có)./.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)