UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2616/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNGTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃKHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG VÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAIĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGBÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chínhphủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chínhphủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 củaUBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng;

Căn cứ Quyết định số 463 /QĐ-UBND ngày 01/03/2013 của UBNDtỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách tổngthể và năm 2013 cho Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBNDtỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý chiến lược giai đoạn 2013 –2025 cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBNDtỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý hoạt động giai đoạn 2013 -2020 cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng;

Căn cứ Công văn số 1187/CT ngày 27/9/2012 của UBND tỉnhQuảng Bình về việc khảo sát và tăng cường công tác thực thi pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạiCông văn số 1150/CV-SNN-CCKL ngày 23/10/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động tăng cường công tác thực thi pháp luật bảovệ rừng và động vật hoang dã khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và trênđịa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015 với nội dung cơ bản sau:

1. Tên công trình: Kế hoạch hành động tăng cường công tácthực thi pháp luật bảo vệ rừng và động vật hoang dã khu vực Vườn quốc gia PhongNha - Kẻ Bàng và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015.

2. Các mục tiêu của kế hoạch:

Mục tiêu 1: Tăng cường năng lực và hiệu quả thực thi phápluật tại khu vực PNKB trong đó VQG PNKB giữ vai trò trung tâm;

Mục tiêu 2: Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thực thipháp luật do Sở NN&PTNT thành lập và Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừngcủa tỉnh ưu tiên công tác thực thi pháp luật đối với Vườn quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng.

3. Kế hoạch hoạt động:

- Tăng cường hệ thống bảo vệ của Vườn quốc gia;

- Nâng cao năng lực kiểm lâm Vườn quốc gia và các đơn vị, cơquan thực thi pháp luật trong vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng;

- Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trongcông tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng giữa Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng,các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp;

- Huy động cộng đồng địa phương vùng đệm tham gia bảo vệ Khudi sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

- Nâng cao hoạt động thực thi pháp luật trên địa bàn toàntỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương vàcác cơ quan chức năng tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch: Vai trò và trách nhiệm củacác bên liên quan trong việc thực hiện kế hoạch theo lộ trình từ năm 2013 đếnnăm 2015.

5. Nguồn kinh phí: Bao gồm nguồn ngân sách của nhà nước vànguồn kinh phí từ dự án “Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiênnhiên khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng” do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tàitrợ.

Điều 2. Giao BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh vàcác địa phương, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch theoquy định; BQL Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với các tổ chức, cánhân có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các hạng mục dự toán kinhphí của dự án năm 2013 và các năm tiếp theo để hỗ trợ thực hiện các nội dungchương trình của Kế hoạch hành động.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc BQL Vườn quốc gia Phong Nha - KẻBàng; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Giám đốc BQL Dự án Bảo tồn và quảnlý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT;
- Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVKTN.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuân