ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước

________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 360/TT-TCVG ngày 05/9/2000 về việc đề nghị thành lập quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tỉnh Lào Cai. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy chế quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 95/2000/QĐ-BTC ngày 09/6/2000 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lào Cai do Chủ tịch UBND tỉnh quản lý và quyết định phê duyệt phương án chi hỗ trợ tài chính, chi giải quyết chế độ cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý trong quá trình sắp xếp và chuyển đổi hình thức sở hữu.

Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính Vật giá làm chủ tài khoản "Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước" của Tỉnh mở tại kho Bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai.

- Giám đốc Sở Tài chính Vật giá chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kế toán, chế độ hạch toán theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành. tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng