HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 262-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐƯỜNG THỦY

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ nghị quyết số 180-CP ngày 19-7-1978 của Hội đồng Chính phủ.
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Viện Khảo sát thiết kế đường thủy trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. – Viện Khảo sát thiết kế đường thủy có nhiệm vụ nghiên cứu khảo sát và thiết kế hệ thống cảng biển, hệ thống cảng sông và các công trình kiến trúc khác có liên quan nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển ngành vận tải được biển và đường sông trong cả nước.

Điều 3. – Viện Khảo sát thiết kế đường thủy hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân và được sử dụng con dấu riêng.

Điều 4. – Viện Khảo sát thiết kế đường thủy do một Viện trưởng phụ trách và có một hoặc hai Phó viện trưởng giúp việc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về tổ chức, biên chế một cách gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 5. – Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị