CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 262-CT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN THANH NIÊN ĐÀO TẠO SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CHO QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN VÀ QUÂN CHỦNG KHÔNG QUÂN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc xây dựng và phát triển quân chủng hải quân và quân chủng không quân của Quân đội nhân dân Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Bộ Quốc phòng được phép thường xuyên liên hệ với các địa phương, các cơ quan xí nghiệp, nông trường, lâm trường, trường học... để tuyển chọn một số thanh niên, học sinh đủ tiêu chuẩn đào tạo thành sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt cho quân chủng hải quân và quân chủng không quân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 2.- Số thanh niên, học sinh trúng tuyển được gọi nhập ngũ theo thời gian cần thiết cho việc đào tạo của hai quân chủng.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Chí Công

(Đã Ký)