BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 262/QĐ-TCLN-KL

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CỤC KIỂM LÂM VÀ VƯỜN QUỐC GIA TRỰC THUỘCTỔNG CỤC LÂM NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNGCỦA HẠT KIỂM LÂM VƯỜN QUỐC GIA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂMNGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Giám đốc các Vườnquốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoquyết định này Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và các Vườn quốc gia trựcthuộc Tổng cục Lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chỉ đạo hoạtđộng của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia.

Điều 2. Quy chế này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòngTổng cục, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Giám đốc các Vườn quốc gia trực thuộc Tổngcục Lâm nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮACỤC KIỂM LÂM VÀ VƯỜN QUỐC GIA TRỰC THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP TRONG CÔNG TÁCQUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VƯỜN QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định 262 /QĐ-TCLN-KL ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Tổngcục trưởng Tổng cục lâm nghiệp )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đốitượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cơchế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâmnghiệp (sau đây viết tắt là Vườn quốc gia) trong các hoạt động nghiệp vụ bảo vệrừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đầu tư và quản lý tranbg thiết bị chuyênngành; quản lý và chỉ đạo về tổ chức bộ máy, cán bộ và thực hiện chế độ, chínhsách đối với Kiểm lâm các Vườn quốc gia.

Điều 2. Nguyên tắc phốihợp

1. Quan hệ phối hợp giữaCục Kiểm lâm và Vườn quốc gia phải đảm bảo tăng cường hiệu quả trong các hoạtđộng quy định tại Điều 1 của Quy chế này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các đơn vị được Tổng cục Lâm nghiệp giao và quy định của pháp luật;không gây cản trở, ách tắc trong việc thực hiện công tác của mỗi đơn vị.

2. Nhất quán chủ trương gắn kếtcác hoạt động của Vườn quốc gia và Hạt Kiểm lâm các Vườn quốc gia, trong đó Giámđốc Vườn quốc gia đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.

3. Các hoạt động phối hợp bảođảm sự thống nhất dưới sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Tổng cục Lâmnghiệp;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm phối hợp

1. Cục Kiểm lâm

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫnchuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm lâm quyđịnh tại Điều 5 của Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ vềtổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Quyết định 38/QĐ-TCLN-VP ngày 22tháng 4 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm. Cụ thể trên một số hoạtđộng như sau:

a) Hướng dẫn, tổ chức thẩm định,tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo các Vườn quốc gia xâydựng và tổ chức thực hiện đề án, dự án, quy hoạch và kế hoạch về bảo vệ rừng;tổ chức xây dựng lực lượng bảo vệ rừng; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuậttrong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và đấtlâm nghiệp;

b) Về công tác tổ chức, cán bộvà đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Vườnquốc gia trình Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quyết định về cơ cấu tổ chứccủa Hạt Kiểm lâm và tổng mức biên chế kiểm lâm Vườn quốc gia và giám sát việcthực hiện quyết định của Tổng cục Lama nghiệp;

- Phối hợp với Văn phòng Tổngcục trình Tổng cục trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đốivới Hạt trưởng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các Vườn quốc gia theo đề nghị củaGiám đốc Vườn quốc gia;

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụkiểm lâm; đào tạo ngạch Kiểm lâm cho cán bộ, viên chức của Hạt Kiểm lâm Vườnquốc gia.

c) Quản lý, trang cấp vũ khíquân dụng, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính; Hướng dẫn quản lýtrang phục kiểm lâm; cấp thẻ kiểm lâm đối với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia theoquy định hiện hành của nhà nước;

d) Hướng dẫn, quản lý, sử dụngthiết bị, công cụ chuyên dụng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quyđịnh hiện hành của Nhà nước đối với Kiểm lâm Vườn quốc gia;

đ) Tham mưu cho Tổng cục trưởngđiều động lực lượng, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ của các Hạt Kiểm lâmcủa Vườn quốc gia để ứng cứu khi có cháy rừng lớn xảy ra hoặc ngăn chặn hành vivi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ rừng vượt tầm kiểm soát của Vườn quốc gia;

e) Chỉ đạo các hoạt động xử phạtvi phạm hành chính và điều tra hình sự trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phát triểnrừng và quản lý lâm sản đối với các Hạt Kiểm lâm của các Vườn quốc gia theothẩm quyền.

2. Vườn quốc gia

a) Phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểmlâm trong việc thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 của Điều này;

b) Phân giao biên chế kiểm lâmhàng năm cho Hạt Kiểm lâm trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệpđược Tổng cục giao và quy chế này;

c) Trực tiếp quản lý tổ chức bộmáy và công chức kiểm lâm, thực hiện các chính sách, chế độ, bảo đảm kinh phívà các điều kiện khác trong hoạt động của Hạt Kiểm lâm theo quy định hiện hànhvà quyết định 202/QĐ /TCLN-VP ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp.

d) Chỉ đạo, điều hành hoạt độngcủa hạt Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia (không chỉ đạo về nghiệp vụ xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triểnrừng thuộc thẩm quyền của hạt Kiểm lâm);

đ) Đề xuất với Tổng cục Lâmnghiệp và Cục Kiểm lâm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với Hạttrưởng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia.

3. Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn được quy định tại Điều 11 của Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Cụ thểtrên một số hoạt động như sau:

a) Chấp hành sự chỉ đạo, điềuhành và quản lý toàn diện của Giám đốc Vườn quốc gia trong công tác quản lý bảovệ rừng; chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm trong cáchoạt động quy định tại khoản 1 của Điều này và quy định hiện hành của Nhà nước;

b) Tham mưu cho Giám đốc Vườnquốc gia và Cục trưởng Cục Kiểm lâm thực hiện các hoạt động phối hợp theo quyđịnh tại quy chế này;

c) Báo cáo nhanh, kịp thời khicó hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phòngcháy, chữa cháy rừng xảy ra trên địa bàn với Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Giámđốc Vườn quốc gia. Hàng tuần vào chiều thứ sáu, tổng hợp và báo cáo tình hìnhcông tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với Cục Kiểm lâm vàGiám đốc Vườn quốc gia;

d) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái đối với cấp trưởng, cấp phócác đơn vị thuộc Hạt Kiểm lâm.

Điều 4. Chế độ giao ban

Định kỳ 6 tháng luân phiêngiao ban giữa Cục Kiểm lâm với các Vườn quốc gia hoặc giao ban đột xuất theoyêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp, nhằm đánh giá kết quả, ưu khuyết điểmtrong công tác phối hợp, những khó khăn vướng mắc để từ đó có biệnpháp khắc phục cho hoạt động phối hợp có hiệu quả hơn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kiểm lâm và các Vườnquốc gia trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệmthực hiện và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Quy chếphối hợp này.

2. Các Hạt kiểm lâm căn cứ vàoquy chế này để tổ chức thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiệnQuy chế này nếu có vướng mắc thì Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia bàn bạc,thống nhất đề nghị Văn phòng Tổng cục trình Tổng cục lâm nghiệp xem xét, sửađổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Giao cho Cục Kiểm lâm làđơn vị thường trực giúp Tổng cục trưởng theo dõi đôn đốc thực hiện Quychế này./.