UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂBAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAMNHŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 611-QĐ/TU ngày 20/6/2013của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy TuyênQuang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 136/TTr-SNV ngày 02/7/2013 về việc giải thể Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũngvà Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giải thể Ban chỉ đạo phòng, chốngtham nhũng và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang cụthể như sau:

1. Giải thể Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũngtỉnh Tuyên Quang được thành lập tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 15/01/2008của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũngtỉnh Tuyên Quang.

2. Giải thể Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chốngtham nhũng tỉnh Tuyên Quang được thành lập tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày29/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạophòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống thamnhũng có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ các văn bản, hồ sơ, tài liệuliên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng về Ban Nội chính Tỉnh ủy TuyênQuang; kiểm kê, đánh giá, xác định giá trị tài sản để chuyển giao tài sản (nếucó) của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng về Ban Nội chính Tỉnh ủyTuyên Quang.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Vănphòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong việc kiểm kê, đánh giá, xácđịnh giá trị tài sản và thực hiện hoặc đề xuất việc điều chuyển tài sản về BanNội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốcSở Nội vụ; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh; Chánh Văn phòng Banchỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo
- Thường trực HĐND tỉnh; cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm