ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH SÓC TRĂNG-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2620/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính là gì ? Các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 198/TTr-SNV ngày 26 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 492/QĐHC-CTUBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội tỉnh Sóc Trăng(kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- [email protected];
- Lưu: HC, VX, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG(Kèm theo Quyết định số 2620 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT theo Quyết định số 492/QĐHC-CTUBND

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

Lĩnh vực Tôn giáo

1

Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

2

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh Sóc Trăng

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

3

Chấp thuận cho thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

4

Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động tại nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

5

Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

6

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành đến Sóc Trăng (trường hợp chức sắc, nhà tu nhà tu hành đã bị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự)

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

7

Đăng ký tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cấp tỉnh

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

8

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo cấp tỉnh

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

9

Tiếp nhận đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử đối với chức sắc, nhà tu hành, tín đồ (trường hợp sau khi hoàn thành khóa đào tạo về tôn giáo ở nước ngoài, được tổ chức tôn giáo ở nước ngoài phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử)

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

10

Chấp thuận cho người nước ngoài tập trung sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

11

Chấp thuận cho tổ chức lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn, lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước đó

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

12

Chấp thuận cho mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

13

Tiếp nhận đăng ký việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

14

Chấp thuận cho tổ chức hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở, có sự tham gia của các tín đồ nhiều huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Sóc Trăng hoặc của tín đồ ngoài tỉnh

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

15

Đăng ký tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cấp huyện, thị xã, thành phố

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

16

Chấp thuận cho các tổ chức tôn giáo tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, có sự tham gia của các tín đồ nhiều huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

17

Chấp thuận cho cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thực hiện việc quyên góp (Trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện)

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

18

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu tại tỉnh

Theo Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ Nội vụ

Tổng số: 18 thủ tục