ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2620/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀCƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT QUY HOẠCH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾNNĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày23/11/2009;

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 28/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghịđịnh số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phícho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông tại Tờ trình số 58/TTr-STTTT ngày 18/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán chitiết Quy hoạch bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đếnnăm 2025, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu Quy hoạch:

- Nâng cao vai trò quản lý nhànước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địabàn tỉnh.

- Làm cơ sở để các doanh nghiệpkinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông lập kế hoạch phùhợp với quy hoạch chung của ngành và của tỉnh.

- Thúc đẩy phát triển và phổ cậpdịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh, góp phầnnâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

- Xác định mục tiêu, định hướngphát triển, ưu tiên những lĩnh vực, dựán cần tập trung đầu tư để nhanh chóng phát huy hiệu quảề xuất các giải pháp cụ thể để huy động và sử dụng hiệu quả cácnguồn lực nhằm thực hiện thành công các dự án cấp thiết về bưu chính, viễn thông.

- Cụ thể hóa Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam.

2. Đối tượng và phạm vi thực hiện: Tập trungnghiên cứu hệ thống bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Nội dung công tác lập Quy hoạch:

a) Thu thập số liệu, tài liệu và điều tra khảosát:

- Thu thập số liệu, tài liệu phục vụ công táclập quy hoạch.

- Điều tra, khảo sát hiện trạng bưu chính, viễnthông của tỉnh.

b) Nội dung nghiên cứu xây dựng Quy hoạch:

- Phân tích, đánh giá hiện trạng bưu chính, viễnthông.

- Định hướng phát triển bưu chính, viễn thôngtrên địa bàn tỉnh sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá các điềukiện hiện tại và dự báo nhu cầu phát triển bưu chính, viễn thông dựa trên cácquy hoạch phát triển của vùng, của tỉnh.

- Xây dựng quy hoạch phát triển bưu chính, viễnthông trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ chế, chính sách về tổ chức quản lýngành bưu chính, viễn thông.

4. Hồ sơ gồm các sản phẩm sau:

- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch.

- Báo cáo tóm tắt Quy hoạch.

- Hệ thống các bảng, bản đồ hiện trạng và bản đồquy hoạch tỷ lệ 1/250.000, 1/100.000: 04 bộ.

- Đĩa CD-ROM chứa toàn bộ các thông tin trên: 06bộ.

5. Thời gian hoàn thiện: tháng 11/2011.

6. Dự toán xây dựng Quy hoạch: 402.000.000đ (Bốntrăm lẻ hai triệu đồng).

7. Nguồn kinh phí: Từ nguồn quy hoạch của tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt Quy hoạch: UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị tư vấn: Trung tâm Tư vấn Thông tin vàTruyền thông thuộc Viện chiến lược - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông (Chủđầu tư) chịu trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện Quy hoạch theo nội dungđề cương đã được phê duyệt và đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Điều 3. Cácông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Thông tin và Truyềnthông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở,ban, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngàyký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHBùi Văn Thạch