ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2621/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôicon nuôi;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từbản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụngbiểu mẫu nuôi con nuôi;

Căn cứ Thông tư số 08a/ 2010/TT-BTP ngày25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép,lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

Căn cứ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chứclàm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hànhchính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày24 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏvăn bản quy phạm pháp luật quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tạiTờ trình số 627/TTr-STP ngày 08 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này 01 thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền giảiquyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Kèm theophu lục 1).

Điều 2. Công bố kèm theo Quyếtđịnh này 37 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giảiquyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Kèm theophụ lục 2).

Điều 3. Công bố kèm theo Quyếtđịnh này 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy bannhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Kèm theo phụ lục 3).

Điều 4. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn vàThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2621/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành