ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2621/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNHTHƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghịđịnh số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003;

Căn cứ Quyết địnhsố 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quyhoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm2025;

Theo đề nghị của SởCông Thương tại Công văn số 996/SCT-QLTM ngày 09 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điềuchỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, địnhhướng đến năm 2025 (ban hành tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 củaUBND tỉnh) với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh Quyhoạch mạng lưới chợ từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2025 đối với cácxã xây dựng nông thôn mới trên địa tỉnh như sau:

STT

Tên chợ

Tên xã

Qui hoạch hiện trạng

Ghi chú

01

Chợ Tam Ngọc

Tam Ngọc, Tam Kỳ

Xây mới

02

Chợ Kỳ Lam

Điện Thọ, Điện Bàn

Cải tạo

03

Chợ TTCX Phước Năng

Phước Năng, Phước Sơn

Xây mới

04

Chợ TTCX Phước Chánh

Phước Chánh, Phước Sơn

Cải tạo

05

Chợ Trung tâm huyện Nông Sơn

Quế Trung, Nông Sơn

Xây mới

Thay thế chợ Trung Phước

06

Chợ Tiên Cảnh

Tiên Cảnh, Tiên Phước

Xây mới

07

Chợ Dục Tịnh

Đại Hồng, Đại Lộc

Cải tạo

08

Chợ Trung tâm huyện Nam Trà My

Trà Mai, Nam Trà My

Xây mới

09

Chợ TTCX La Dêê

La Dêê, Nam Giang

Xây mới

10

Chợ Bình Chánh

Bình Chánh, Thăng Bình

Xây mới

11

Chợ Phú Nham

Duy Sơn, Duy Xuyên

Cải tạo

12

Chợ Bà Rén

Quế Xuân 1, Quế Sơn

Nâng cấp

13

Chợ Mới

Tam Mỹ Đông, Núi Thành

Di dời

về TT xã

14

Chợ Khánh Thọ

Tam Thái, Phú Ninh

Di dời

15

Chợ Xuân Trung

Tam Đàn, Phú Ninh

Xây mới

16

Chợ Quán Rường

Tam An, Phú Ninh

Cải tạo

17

Chợ Hòa Tây

Tam An, Phú Ninh

Cải tạo

2. Điều chỉnh đưa rakhỏi Quy hoạch mạng lưới chợ đối với Chợ Cây Bùi, xã Quế Long, huyện Quế Sơn.

Điều 2. Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố và các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc đầu tư, phát triển chợ theoQuy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môitrường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Như điều 3;- Các Bộ: CT, KH và ĐT;- TTTU, TT HĐND tỉnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- CPVP;- L­ưu VT, TH, KTN.E:\Dropbox\TAM a\TMai\Quyet dinh\2013\08.22 QD DC QH PTTM - cho NT moi.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu