UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2621/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 04 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH; 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 02 THỦTỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁINGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sungmôt số điều liên quan kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 1216/TTr-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2013 và đề nghị của Giám đốcSở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04(bốn) thủ tục hành chính mới ban hành; 14 (mười bốn) thủ tục hành chính đượcsửa đổi, bổ sung; 02 (hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, tp, tx;
- TT Thông tin tỉnh;
- Đ/c Chung - PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP, NC.son
Sonnh\QD710.45b.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN