ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH SÓC TRĂNG-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2624/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính là gì ? Các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 203/TTr-SNV ngày 28 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 và Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng(kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- [email protected];
- Lưu: HC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 2624 /QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT theoQĐ 133 QĐ 219

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 07/7/2009

16

Lĩnh vực Tôn giáo

1

Thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

2

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

18

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

30

Xác nhận người vào tu

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

II

Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

10

Lĩnh vực Tôn giáo

1

Tiếp nhận thông báo việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

2

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

Tổng số: 05 thủ tục