ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2624/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNGTỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2499/2005/QĐ-UBND ngày 12tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Viện Quy hoạch Xâydựng tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 1033/TTr-SNV ngày 18 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế(sau đây gọi tắt là Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh) như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh là đơn vị sự nghiệpthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Ủy ban nhân dântỉnh và các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh chịu sự quản lý trựctiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướngdẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng và các bộ, ngành liênquan.

Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vựcquy hoạch xây dựng kiến trúc và đầu tư phát triển bao gồm: Công tác chọn địađiểm xây dựng, hồ sơ chứng chỉ quy hoạch; thẩm định, phản biện các đề án quyhoạch xây dựng và kiến trúc; lập kế hoạch vốn khảo sát, quy hoạch và chuẩn bịđầu tư trên địa bàn tỉnh.

b) Nghiên cứu, tư vấn về hoạch định chiến lược quyhoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn; quy hoạch bảo tồn các khu vực ditích lịch sử, văn hoá.

c) Lập quy hoạch xây dựng: Quy hoạch vùng, quyhoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chitiết xây dựng các khu chức năng đặc thù và các khu tiểu thủ công nghiệp.

d) Lập quy hoạch đô thị: Quy hoạch chung đô thị,quy hoạch phân khu trong đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị, thiết kế đô thị vàlập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

đ) Lập quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quyhoạch các sản phẩm chủ yếu;

đánh giá môi trường chiến lược các đồ án quy hoạch.

e) Phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát điều tra,cập nhật và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạchđô thị trên địa bàn tỉnh.

g) Tham gia, phối hợp các đơn vị liên quan nghiêncứu soạn thảo các văn bản quy định, hướng dẫn phục vụ công tác quản lý tronglĩnh vực quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

h) Nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học về quyhoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý, phát triển đô thị và nông thôn; nghiên cứuthiết kế mẫu một số thể loại công trình. i) Tham gia công tác đào tạo, bồidưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

k) Khảo sát xây dựng bao gồm: Khảo sát địa hình,địa chất, đo đạc, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

l) Giám sát thi công xây dựng công trình, giám sátlắp đặt thiết bị, giám sát khảo sát xây dựng.

m) Tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tưxây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; thiếtkế đường dây tải điện và trạm biến áp từ 35KV trở xuống.

n) Thực hiện một số hoạt động tư vấn khác tronglĩnh vực xây dựng: Phản biện đồ án quy hoạch và xây dựng, thẩm tra dự án, thẩmtra thiết kế dự toán công trình, quản lý điều hành dự án, lập hồ sơ mời thầu vàphân tích hồ sơ dự thầu.

o) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước vànước ngoài theo chức năng của Viện và chính sách pháp luật của Nhà nước.

p) Quản lý tài chính, tài sản, các hoạt động có thuvà tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của phápluật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

ô) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dântỉnh giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Viện:

- Có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

- Viện trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước phápluật về toàn bộ hoạt động của Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh.

- Phó Viện trưởng là người giúp Viện trưởng phụtrách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Viện trưởngvà trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công theo quy định của phápluật. Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyềnđiều hành các hoạt động của Viện.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luânchuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sáchđối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Viện Quyhoạch Xây dựng tỉnh:

+ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

+ Phòng Kế toán;

+ Phòng Quy hoạch;

+ Phòng Kiến trúc;

+ Phòng Nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tácquốc tế;

+ Phòng Khảo sát - Giám sát kỹ thuật.

- Tùy theo đặc điểm và yêu cầu thực tế của địaphương, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Nộivụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc kháctheo quy định của pháp luật.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cáchchức, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức quản lý các phòng chuyên môn,nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp (nếu có) trực thuộc Viện thực hiện theo phâncấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chứcbộ máy của Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh, Viện trưởng có trách nhiệm xây dựngquy chế làm việc, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòngchuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp.

c) Vị trí việc làm:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng côngviệc, tính chất và đặc điểm cụ thể quản lý ngành, lĩnh vực, Viện trưởng cótrách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm hoặcđiều chỉnh vị trí việc làm hằng năm của đơn vị mình trình cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt.

- Việc quyết định số lượng vị trí việc làm của Việndo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức quy định của pháp luật.

- Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức củaViện phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch côngchức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

d) Cơ chế tài chính:

Thực hiện theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 3652/2005/QĐ-UBND ngày25/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,địa phương có liên quan và Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao