UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2628/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, MỨC TRỢ CẤP THÊM HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾTHÔN, BẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2009/QĐ-TTG NGÀY 11/5/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Quyếtđịnh số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quyđịnh chế độ trợ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

Thực hiện Nghị quyết của BanThường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ tại Thông báo số605-TB/BTCTU ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở NộiVụ tại Tờ trình số 1096/TTr-SNV ngày 24 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mỗi bản có 01 nhân viên y tế

Điều 2. Quy địnhmức trợ cấp thêm hàng tháng ngoài mức phụ cấp của nhânviên y tế thôn, bản được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số75/2009/QĐ-TTg như sau:

-Nhân viên y tế bản loại 1 thuộc các xã vùng III khó khăn (theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ banhành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn) được trợ cấp thêm hàng tháng bằng 0,025 hệ số lươngtối thiểu hiện hành.

- Nhân viên ytế bản loại 1 thuộc các xã vùng I được trợ cấp thêm hàng tháng bằng 0,05 hệ số lương tối thiểu hiện hành.

Điều 3.GiaoSở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc bốtrí, sắp xếp, lập dự toán và tổ chức chi trả chế độ phụ cấp cho chức danh theoquy định của Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Thủ trưởng các sở, banngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, CVK;
- Các trung tâm: Công báo, Lưu trữ;
- Lưu: VT, NC, D30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức