BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1998

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Điều 7, Chương II, Luật BVSKND và Điều lệ vệ sinh, ban hành theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991;

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá và Thông tư liên bộ Y tế - Khoa học Công nghệ Môi trường số 07/TTLB ngày 01/7/1996 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo quyết định này bản "Danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1998" (có bản danh mục kèm theo). Riêng danh mục hàng hoá thực phẩm thuỷ sản phải đăng ký chất lượng năm 1998 được thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường số 1606/QĐ-TĐC ngày 21/10/1997 về việc ban hành danh mục hàng hoá bắt buộc phải đăng ký chất lượng năm 1998.

Điều 2: Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế sản xuất, chế biến hàng hoá thực phẩm và nhập khẩu thực phẩm trong danh mục ban hành kèm theo quyết định này đều phải đăng ký chất lượng hàng hoá theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/1998. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Vụ Y tế dự phòng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5: Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng và các Vụ của cơ quan Bộ Y tế, Giám đốc sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH MỤC HÀNG HOÁ THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
VÀ NHẬP KHẨU PHẢI ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG NĂM 1998

(Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế
số 2629/1997/BYT-QĐ ngày 13 tháng 12 năm 1997)

Mã số HS

Tên hàng hóa mô tả mặt hàng

Căn cứ đăng ký CL

Nhóm

Phân nhóm

0210

Thịt và các cơ quan nội tạng dùng làm thực phẩm, muối, ngâm nước muối, sấy khô, hun khói; Các loại bột ăn và thức ăn chế biến từ thịt và các cơ quan nội tạng (đóng gói sẵn)

- Tiêu chuẩn Việt Nam

- Tiêu chuẩn của Bộ Y tế

- Tiêu chuẩn cơ sở

0210

90

00

- Loại khác, kể cả bột ăn, thức ăn làm từ thịt hoặc các bộ phận nội tạng dạng thịt

- Hợp đồng thương mại

- Tiêu chuẩn Codex

0401

Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác. (Sữa tươi đóng chai, đóng túi).

- nt -

0401

10

- Có hàm lượng chất béo không quá 1%

0401

10

19

-- Sữa tươi đã chế biến

0401

10

90

-- Loại khác

0401

20

- Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6%

0401

20

19

-- Sữa tươi đã chế biến

0401

20

90

-- Loại khác

0401

30

- Có hàm lượng chất béo trên 6%

0401

30

19

-- Sữa tươi đã chế biến

0401

30

90

-- Loại khác

0402

Sữa và kem đã cô đặc, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác

- nt -

0402

10

- Dạng bột, hạt nhỏ hoặc dưới dạng các thể rắn khác có hàm lượng chất béo không quá 1,5%

- Dạng bột hạt nhỏ hoặc dưới dạng các thể rắn khác có hàm lượng chất béo trên 1,5%

0402

29

- Sữa đặc có đường

0402

00

10

- Sữa và kem, cô đặc chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác (sữa gầy)

0402

00

90

- Sữa và kem khác

Sữa bột dùng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở xuống

Loại khác

0403

Sữa nước tách bơ, sữa đông kem, sữa chua, kerphi và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc, pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, hương liệu, hoa quả, hoặc cacao.

- nt -

0403

10

- Sữa chua, sữa chua đóng gói công nghiệp

0403

10

10

-- Chưa pha hương liệu, hoa quả, hạt hoặc cacao

0403

10

90

-- Loại khác

0403

90

- Loại khác

0403

90

10

-- Chưa pha hương liệu, hoa quả, hạt hoặc cacao

0403

90

90

-- Loại khác

0404

Váng sữa đã hoặc chưa cô đặc, thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác, không được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

- nt -

0404

- Sữa bột hộp các loại

0404

10

00

- Nước sữa và sữa đã được làm biến đổi, đã hoặc chưa cô đặc, pha thêm đường hoặc chất ngọt khác

0404

90

00

- Loại khác

0405

Bơ và các chất béo khác, các loại dầu bơ, bơ tinh chế từ sữa; lớp phết bơ sữa (bao gói sẵn)

- nt -

0405

10

00

- Bơ

0405

20

00

- Lớp phết bơ sữa

0405

90

- Loại khác

0405

90

10

-- Dầu bơ

0405

90

90

-- Loại khác

0406

Pho mat và sữa đông dùng làm pho mat (bao gói sẵn)

0406

10

- Pho mat tươi (kể cả pho mat từ váng sữa), chưa lên men và sữa đông dùng làm pho mat

- nt -

0406

90

90

- Loại khác

0901

Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất cafein; vỏ quả và vỏ hạt cà phê; các chất thay thế cà phê có chưa cafein theo tỷ lệ nào đó (cà phê rang xay đóng gói định lượng).

- nt -

- Cà phê đã rang

0901

21

00

-- Chưa khử chất cafein (cafe bột, kể cả loại hoà tan)

0901

22

00

-- Đã khử chất cafein

0901

90

00

- Loại khác

0902

Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu (chè xanh đóng hộp, đóng gói định lượng, chè đen đóng hộp, đóng gói định lượng).

- nt -

0902

10

00

- Chè xanh (chưa ủ men), đóng gói sẵn, trọng lượng gói không quá 3 kg

0902

20

00

- Chè xanh khác (chưa ủ men)

0902

30

00

- Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn, trọng lượng không quá 3kg

0902

40

00

- Chè đen khác (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần

0910

Gừng, nghệ tây, nghệ, húng tây, lá nguyệt quế, cary và các loại khác (đóng gói sẵn)

- nt -

0910

50

00

- Cary

- Gia vị khác

0910

91

00

-- Hỗn hợp các gia vị

0910

99

00

-- Loại khác

1506

00

00

Các loại mỡ, dầu động vật khác và các thành phần của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học.

- nt -

1507

Dầu đậu tương và các thành phần của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học.

- nt -

1507

90

00

- Loại khác: Dầu đậu tương tinh chế làm thực phẩm đóng chai

1508

Dầu lạc và các thành phần của dầu lạc đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học.

- nt -

1508

90

90

- Loại khác: Dầu lạc tinh chế làm thực phẩm đóng chai

1509

Dầu ô liu và các thành phần của dầu ô liu đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học

- nt -

1509

10

00

- Nguyên chất, đã qua tinh chế

1509

90

00

- Loại khác

1510

Dầu khác và các thành phần của chúng chiết trong dung môi từ các loại quả ô liu, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học, kể cả các chất hỗn hợp của các loại dầu này hoặc các thành phần của chúng thuộc nhóm 1509

- nt -

1510

00

90

- Loại khác, dùng làm thực phẩm cho người

1511

Dầu cọ hoặc các thành phần của dầu cọ đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học.

- nt -

- Loại đã qua tinh chế

-- Dạng lỏng (Palm olein, Palm oil)

- Loại khác chưa qua tinh chế

1512

Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các thành phần của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phầnh hoá học.

- nt -

- Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum và các thành phần của chúng.

1512

19

-- Loại khác, đã qua tinh chế

1512

19

--- Dầu hạt hướng dương

1512

19

19

--- Loại khác

1512

21

- Dầu hạt bông và thành phần của dầu hạt bông

1512

21

90

-- Loại khác

1513

Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ babasu đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi thành phần hoá học.

- nt -

- Dầu dừa và các thành phần của dầu dừa

1513

19

90

--- Loại khác, dùng trong thực phẩm

- Dầu hạt cọ, dầu cọ babasu và các thành phần của chúng

1513

29

90

--- Loại khác dùng trong thực phẩm

1514

Dầu hạt cải, dầu mù tạt và các thành phần của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học.

- nt -

1514

90

90

--Loại khác, dùng trong sản xuất thực phẩm

1515

Các loại mỡ và dầu thực vật đông đặc khác và các thành phần của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học.

- nt -

1515

19

90

- Dầu hạt lanh và thành phần của nó

1515

29

90

- Dầu hạt ngô và các thành phần dầu hạt ngô

1515

50

99

- Dầu hạt vừng và các thành phần của nó

1515

90

90

- Loại khác

1516

Mỡ dầu động vật hoặc thực vật và các thành phần của chúng đã qua hydro hoá, este hoá liên hợp, tái este hoá hoặc eledin hoá toàn bộ hoặc từng phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm

- nt -

1516

10

00

- Mỡ, dầu động vật và các thành phần của chúng

1516

20

00

- Mỡ, dầu thực vật và các thành phần của chúng

1517

Margarin, các hỗn hợp và chế phẩm dùng để ăn làm từ mỡ hoặc dầu động thực vật hoặc các thành phần của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được, hoặc các thành phần của chúng thuộc nhóm 1516

- nt -

1517

10

00

- Margarin, trừ margarin dạng lỏng

1517

90

- Loại khác (các loại dầu ăn có nguồn gốc từ dầu thực vật)

1517

90

10

-- Shortening

1518

Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các thành phần của chúng, đã luộc, rán loại nước, thổi khô, bằng cách đun nóng trong chân không hoặc bằng biện pháp xử lý hoá học khác, trừ các loại thuộc nhóm 1516; dầu động vật hoặc thực vật hoặc từ các thành phần của các loại mỡ, dầu khác không được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

- nt -

1601

Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, cá, làm từ các bộ phận nội tạng hoặc tiết động vật; các chế phẩm thức ăn từ các sản phẩm đó. (Xúc xích, lạp sường).

- nt -

- Đóng hộp

1601

00

11

-- Hun khói

1601

00

- Không đóng hộp

1601

00

21

-- Hun khói

1602

Thịt, các bộ phận nội tạng, tiết đã chế biến hoặc bảo quản khác

- nt -

1602

10

- Chế phẩm thuần chất

1602

10

10

-- Đóng hộp

1602

10

90

-- Loại khác

1602

20

10

- Sản phẩm từ gan động vật (Pate hộp)

1602

20

90

-- Đóng hộp

1602

31

- Sản phẩm từ gia cầm thuộc nhóm gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng

1602

31

10

-- Từ gà tây

1602

31

90

--- Đóng hộp

1602

32

00

--- Loại khác

1602

39

00

-- Sản phẩm từ gà (đóng hộp)

-- Sản phẩm từ gia cầm khác (đóng hộp)

1602

41

- Sản phẩm từ thịt lợn

1602

41

90

--- Đóng hộp

1602

0

10

- Sản phẩm từ trâu bò

1602

90

90

-- Đóng hộp

1602

90

10

- Loại khác kể cả sản phẩm chế biến tự tiết động vật

1602

90

90

-- Đóng hộp

1603

Sản phẩm tinh chiết và nước ép từ thịt, cá hoặc động vật giáp xác hay động vật thân mềm hoặc động vật không xương sống dưới nước khác.

- nt -

1603

00

10

- Sản phẩm tinh chiết và nước ép từ thịt (đóng hộp)

1603

00

90

- Loại khác

1701

Đường mía, đường củ cải và đường sucroza tinh chiết về mặt hoá học, ở dạng tinh thể.

- nt -

- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất mầu

1701

11

-- Đường mía

1701

11

10

--- Dùng để tinh chế

1701

11

90

--- Loại khác

1701

12

-- Đường củ cải

1701

12

10

--- Dùng để tinh chế

1701

12

90

--- Loại khác

- Loại khác

1701

91

00

-- Có pha thêm hương liệu hoặc chất mầu

1701

99

-- Loại khác

1702

Đường khác, bao gồm đường lactoza, mantoza, glucoza, fructoza tinh khiết về mặt hoá học, dạng tinh thể: Siro đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất mầu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường thắng (caramen).

- nt -

- Đường lactaza và xirô lactoza

1702

11

00

-- Có tỷ trọng 99% hoặc hơn là đường lactoza được ép thành dạng khan, tính ở thể khô.

1702

19

00

-- Loại khác

1702

20

00

- Đường từ cây thích và sirô từ cây thích

1702

30

- Glucoza và sirô glucoza, không chứa fructoza hoặc có chứa fructoza ở dạng khô với tỷ lệ dưới 20%

1702

30

10

-- Glucoza

1702

30

90

-- Sirô glucoza

1702

40

00

- Glucoza và sirô glucoza có chứa fructoza ở dạng khô với tỷ lệ ít nhất là 20% nhưng dưới 50%

17025

0

00

- Fructoza tinh khiết về mặt hoá học

1702

60

00

- Fructoza và xiro fructoza có tỷ trọng fructoza trên 50%

1702

90

- Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển

1702

90

10

- Mantoza và xiro mantoza

1702

90

20

-- Mật ong nhân tạo

1702

90

30

-- Đường thắng

1702

90

90

-- Loại khác

1703

Mật từ quá trình chiết suất hoặc tinh chế đường (bao gói sẵn).

- nt -

1703

10

00

- Mật mía

1703

90

00

- Loại khác

1704

Các loại mứt kẹo có đường (kể cả sôcôla trắng) không chứa cacao.

- nt -

1704

10

00

- Kẹo cao su đã hoặc chưa bọc đường

1704

90

00

- Mứt kẹo có đường khác

1803

Bột cacao làm thành dạng viên, bánh, khối, đã hoặc chưa khử chất béo.

- nt -

1803

10

00

- Chưa khử chất béo

1803

20

00

- Đã khử một phần hay toàn bộ chất béo

1804

00

00

Bơ cacao, chất béo và dầu cacao

- nt -

1805

00

00

Bột cacao, chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác

- nt -

1806

Sôcôla và các chế phẩm ăn được chứa cacao

- nt -

1806

10

00

- Bột cacao đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác

1860

20

00

- Chế phẩm khác ở dạng khối hoặc miếng có trọng lượng trên 2kg hoặc ở dạng lorg, bột nhão, bột mịn, bột hạt hay dạng khác đóng trong thùng hoặc gói sẵn trọng lượng trên 2kg

- Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh

1806

31

-- Có nhân

1806

31

10

--- Bánh, kẹo

1806

31

90

--- Loại khác

1806

32

-- Không có nhân

1806

32

10

--- Bánh, kẹo

1806

32

90

--- Loại khác

1806

90

- Loại khác

1806

90

10

-- Bánh, kẹo

1860

90

90

-- Loại khác

1901

Chiết suất từ hạt ngũ cốc đã nảy mầm (malt); thức ăn chế biến từ tinh bột, từ bột thô hoặc từ chiết suất của malt, không chứa cacao hoặc có chứa cacao đã khử chất béo với tỷ trọng dưới 40% chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; thức ăn chế biến từ các sản phẩm thuộc nhóm 0401 đến 0404, không chứa cacao hoặc có chứa cacao đã khử toàn bộ chất béo với tỷ trọng dưới 5%, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

- nt -

1901

10

00

- Chế phẩm dùng cho trẻ em đã đóng gói để bán lẻ

- Loại khác

1901

90

10

-- Chiết suất từ malt

1901

90

90

-- Loại khác

1902

Các sản phẩm bột nhào (pasta) đã hoặc chưa nấu hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hay chế biến cách khác như các loại mì ống spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, grochi, rovioli; couscout (cut - cut) đã hoặc chưa chế biến.

- nt -

1902

20

00

- Các sản phẩm bột nhào đã nhồi, đã hoặc chưa nấu chín hoặc chế biến cách khác

1902

30

00

- Các sản phẩm bột nhào khác

1902

40

00

- Mì couscous (cut - cut)

1903

00

00

Các sản phẩm từ tinh bột sắn, và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự (đóng gói định lượng)

- nt -

1904

Thức ăn chế biến từ quá trình nổ, rang ngũ cốc, hoặc từ các sản phẩm ngũ cốc (ví dụ: bỏng ngô); ngũ cốc (trừ ngô) ở dạng hạt, dạng mảnh hoặc dạng hạt đã chế biến cách khác (trừ bột thô và bột mịn), đã làm chín sẵn hoặc chế biến cách khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

- nt -

1904

10

- Thức ăn chế biến từ quá trình nổ, rang ngũ cốc hoặc các sản phẩm ngũ cốc

1904

10

10

-- Từ gạo

1904

10

20

-- Từ ngô

1904

10

90

-- Loại khác

1904

20

00

- Thức ăn chế biến từ ngũ cốc mảnh chưa rang, từ hỗn hợp của ngũ cốc mảnh chưa rang với ngũ cốc mảnh đã rang, ngũ cốc đã nổ

1904

90

- Loại khác

1904

90

10

-- Từ gạo

1904

90

90

-- Loại khác

1905

Bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy, các loại bánh khác, có hoặc không chứa cacao; bánh thánh, bánh quế, bánh đa nem, và các sản phẩm tương tự

- nt -

1905

10

00

- Bánh mỳ giòn

1905

20

00

- Bánh gừng và các loại tương tự

1905

30

- Bánh quy ngọt; bánh quế, kem xốp

1905

30

10

-- Bánh quy ngọt

1905

30

20

-- Bánh quế và bánh kem xốp

1905

40

00

- Bánh bitcốt, bánh mỳ nướng và các loại bánh tương tự

1905

90

- Loại khác

1905

90

20

-- Bánh đa nem và các sản phẩm tương tự

1905

90

30

-- Bánh mì khác

1905

90

90

-- Loại khác

2001

Rau quả và các sản phẩm khác của cây đã chế biến hoặc bảo quản bằng dấm hoặc axit axetic.

- nt -

2001

10

- Dưa chuột và dưa chuột ri

2001

10

10

-- Đóng hộp

2001

10

90

-- Loại khác

2001

20

- Hành

2001

20

10

-- Đóng hộp

2001

20

90

-- Loại khác

2001

90

- Loại khác

-- Ngô ngọt

2001

90

11

--- Đóng hộp

2001

90

19

--- Loại khác

-- Nấm

2001

90

21

--- Đóng hộp

2001

90

29

--- Loại khác

-- Loại khác

2001

90

91

--- Đóng hộp

2001

90

99

--- Loại khác

2002

Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản cách khác trừ axit axetic hoặc dấm

- nt -

2002

10

- Cà chua nguyên quả hoặc cà chua miếng

2002

10

10

-- Đóng hộp

2002

10

90

-- Loại khác

2002

90

- Loại khác

2002

90

10

-- Đóng hộp

2002

90

90

-- Loại khác

2003

Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản cách khác trừ axit axêtic hay dấm.

- nt -

2003

10

- Nấm

2003

10

10

-- Đóng hộp

2003

10

90

-- Loại khác

2003

20

- Nấm cục

2003

20

10

-- Đóng hộp

2003

20

90

-- Loại khác

2004

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản dưới các hình thức khác trừ axit axêtic và dấm, đã ướp đông, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 2006

- nt -

2004

10

- Khoai tây

2004

10

10

-- Đóng hộp

2004

10

90

-- Loại khác

2004

90

- Loại khác

2004

90

10

-- Ngô ngọt

2004

90

20

-- Măng hộp

2004

90

90

-- Loại khác

2005

Rau khác, đã chế biến hay bảo quản dưới các hình thức khác trừ axit axêtic hoặc dấm, không ướp đông, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 2006.

- nt -

2005

10

- Rau chế biến thuần chất

2005

10

10

-- Đóng hộp

2005

10

90

-- Loại khác

2005

20

- Khoai tây

2005

20

10

-- Đóng hộp

2005

20

90

-- Loại khác

2005

40

- Đậu Hà Lan

2005

40

10

-- Đóng hộp

2005

40

90

-- Loại khác

- Đậu hạt

2005

51

-- Đã bóc vỏ

2005

51

10

--- Đóng hộp

2005

51

90

--- Loại khác

2005

59

-- Loại khác

2005

59

10

--- Đóng hộp

2005

59

90

--- Loại khác

2005

60

- Măng tây

2005

60

10

-- Đóng hộp

2005

60

90

-- Loại khác

2005

70

- Ôliu

2005

70

10

-- Đóng hộp

2005

70

90

-- Loại khác

2005

80

- Ngô ngọt

2005

80

10

-- Đóng hộp

2005

80

90

-- Loại khác

2005

90

- Rau và hỗn hợp các loại rau

2005

90

10

-- Đóng hộp

2005

90

90

-- Loại khác

2006

Rau, quả, và các phần khác của cây được bảo quản bằng đường (tẩm đường tạo thành sản phẩm ở các dạng: ướt hoặc có lớp áo đường mỏng hay dạng cô đặc tinh chế). Đồ hộp các loại quả ngâm đường. Mứt làm từ các loại quả.

- nt -

2006

00

10

- Quả, hạt

2006

00

90

- Loại khác

2007

Mứt, nước quả đông, mứt quả nghiền, bột quả nghiền, bột quả nghiền đã cô đặc, nấu chín, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác.

2007

10

00

- Chế phẩm thuần chất

- Loại khác

2007

91

00

-- Quả họ chanh

2007

99

00

-- Loại khác

2008

Quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây được chế biến bảo quản cách khác đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác, hoặc rượu; chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác (bao gói sẵn).

- nt -

2008

11

- Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau

2008

11

10

-- Lạc

2008

11

20

--- Lạc chao dầu và loại tương tự

2008

11

90

--- Lạc bọc đường

2008

19

--- Loại khác

2008

19

10

-- Loại khác, kể cả hỗn hợp

2008

19

90

--- Hạt điều đã chế biến

2008

20

--- Loại khác

2008

20

10

- Dứa

2008

20

90

-- Đóng hộp

2008

30

00

-- Loại khác

2008

40

00

- Quả họ chanh

2008

50

00

- Lê

2008

60

00

- Mơ

2008

70

00

- Anh đào

2008

80

00

- Mâm xôi

2008

90

- Dâu tây

2009

Nước quả ép (kể cả hèm rượu nho), nước rau ép chưa lên men hoặc chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác (bao gói sẵn)

- nt -

- Nước cam ép

2009

11

-- Ướp đông

2009

11

10

--- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

11

90

--- Loại khác

2009

19

-- Loại khác

2009

19

10

--- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

19

90

--- Loại khác

2009

20

- Nước bưởi ép

2009

20

10

-- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

20

90

-- Loại khác

2009

30

- Nước ép từ quả họ chanh

2009

30

10

-- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

30

90

-- Loại khác

2009

40

- Nước dứa ép

2009

40

10

-- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

40

90

-- Loại khác

2009

50

- Nước cà chua ép

2009

50

10

-- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

50

90

-- Loại khác

2009

60

- Nước nho ép (kể cả hèm nho)

2009

60

10

-- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

60

90

-- Loại khác

2009

70

- Nước táo ép

2009

70

10

-- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

70

90

-- Loại khác

2009

80

- Nước ép từ mỗi loại quả hoặc rau khác

2009

80

10

-- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

80

90

-- Loại khác

2009

90

- Nước ép hỗn hợp

2009

90

10

-- Đã chế biến để tiêu dùng ngay

2009

90

90

-- Loại khác

2103

Nước sốt và các chế phẩm để làm nước sốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô và hạt mù tạt và mù tạt chế biến

- nt -

2103

10

00

- Nước sốt đậu tương (kể cả Magi)

2103

20

00

- Nước sốt cà chưa nấm và nước sốt cà chua khác

2103

30

00

- Bột mịn, thô từ hạt mù tạt và mù tạt chế biến

2103

90

- Loại khác

2103

90

10

-- Mì chính

2103

90

20

-- Bột canh

2103

90

90

-- Loại khác

2104

Súp, nước xuýt và chế phẩm để làm súp, nước xuýt; thức ăn tổng hợp chế biến thuần chất (bao gói sẵn)

- nt -

2104

10

00

- Súp, nước xuýt và chế phẩm tương tự

2104

20

10

- Thức ăn tổng hợp chế biến thuần chất

2105

Kem và sản phẩm tương tự, có hoặc không chưa cacao

- nt -

2106

Các loại thức ăn chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác (bao gói sẵn)

- nt -

2106

10

00

- Chất protein cô đặc và chất protein được làm rắn

2106

90

- Loại khác

2106

90

10

-- Chế phẩm để chế biến nước chanh, nước ngọt khác

2106

90

30

-- Bột làm kem (trừ loại thuộc nhóm 1701, 1702, 1806, 1901)

2106

90

40

-- Chế phẩm để làm thạch (nước quả đông)

2106

90

-- Loại khác

2106

90

91

--- Chế phẩm để chế biến đồ uống có chứa cồn

2106

90

99

--- Loại khác

2201

Các loại nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu; nước đá và tuyết

2201

10

- Nước khoáng và nước có ga

2201

10

10

-- Nước khoáng

2201

10

20

-- Nước có ga

2201

90

00

- Loại khác

2202

Các loại nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn, không bao gồm nước quả ép hoặc rau ép thuộc nhóm 2009.

- nt -

2202

10

- Các loại nước kể cả nước khoáng và nước có ga đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu

2202

10

10

-- Nước giải khát có hương liệu hoa quả (cam, chanh, dâu...)

2002

10

20

-- Nước cola và các loại tương tự

2002

10

90

- Loại khác

2002

90

00

- Loại khác

2203

00

Bia sản xuất từ mạch nha (malt)

- nt -

2203

00

10

- Bia hộp

2203

00

90

- Loại khác

2204

Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ, hèm nho trừ loại thuộc nhóm 2009

- nt -

2204

10

00

- Rượu vang có ga nhẹ

2204

10

00

-- Sâm banh

10

00

-- Loại khác

- Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để giữ hoặc cản sự lên men

21

00

-- Loại trong đồ đựng không quá 2 lít

29

00

-- Loại khác

30

00

- Hèm nho khác

2205

Rượu vermourth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị bằng thảo mộc và chất thơm khác

- nt -

2205

10

10

- Loại trong đồ đựng không quá 2 lít

2205

90

00

- Loại khác

2206

Đồ uống có men khác (ví dụ: vang táo, vang lê, vang mật ong...); hỗn hợp của đồ uống có men và đồ uống không chứa cồn được chi tiết ở nơi khác.

2206

00

10

- Vang hoa quả

2206

00

20

- Vang mật ong

2206

00

30

- Vang từ gạo (kể cả rượu sakê và loại đã cho thêm vitamin)

2206

00

90

- Loại khác

2208

Cồn etylic chưa bị làm biến tính có nồng độ cồn dưới 80%; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác

- nt -

2208

- Rượu mạnh cất từ rượu vang nho hoặc từ rượu bã nho

20

-- Brandy (ví dụ: cougnhac)

2208

--- Đóng chai

2208

20

11

--- Loại khác

20

19

-- Loại khác

2208

20

91

--- Đóng chai

2208

20

99

--- Loại khác

2208

30

- Whisky

2208

30

10

-- Đóng chai

2208

30

90

-- Loại khác

2208

40

- Rượu rum và rượu rum cất từ mật mía

2208

40

10

-- Đóng chai

2208

40

90

-- Loại khác

2208

50

- Rượu Gin và Rượu Cối

2208

50

10

-- Đóng chai

2208

50

90

-- Loại khác

2208

60

- Rượu Votka

2208

60

10

-- Đóng chai

2208

60

90

-- Loại khác

2208

70

- Rượu mùi và rượu bổ

-- Rượu mùi

2208

70

11

--- Đóng chai

2208

70

19

--- Loại khác

-- Rượu bổ

2208

70

91

--- Đóng chai

2208

70

99

--- Loại khác

2208

90

- Loại khác

2208

90

10

-- Rượu trắng

2208

90

90

-- Đồ uống có chứa rượu mạnh khác

2209

00

Giấm và chất thay thế giấm làm từ axit axetic (đóng chai)

2209

00

10

- Giấm

- nt -

2209

00

20

- Các chất thay thế giấm

2402

Xì gà, xì gà nén hai dầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, chế biến từ thuốc lá lá hoặc chất thay thế thuốc lá lá

- nt -

2402

10

00

- Xì gà, xì gà nén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa thuốc lá lá

2402

20

00

- Thuốc là điều chế biến từ thuốc lá lá

2402

90

00

- Loại khác

2402

90

10

-- Xì gà, xì gà nén hai đầu và xì gà nhỏ làm bằng chất thay thế thuốc lá lá

2402

90

20

-- Thuốc lá điếu làm bằng chất thay thế thuốc lá lá

2403

Thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác; thuốc lá được làm thuần chất hoặc thuốc lá được "hoàn nguyên"; chiết suất và tinh chất thuốc lá

- nt -

2403

10

- Thuốc lá có hoặc không chứa chất thay thế thuốc lá với hàm lượng bất kỳ

2403

10

10

-- Đã đóng gói để bán lẻ

2403

10

90

-- Loại khác

- Loại khác

2403

91

00

-- Thuốc lá được làm "thuần chất" hoặc "hoàn nguyên"

2403

99

00

-- Loại khác

2912

Hỗn hợp hoá chất tổng hợp tinh dầu chuối, hoa quả tinh khiết dùng cho thực phẩm

2912

41

00

- Vanilin thực phẩm (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyt)

2912

42

00

- Etyl vanilin (etoxy-hydroxybenzal dehyt)

2925

Hợp chất chứa cacboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và hợp chất chứa imin

- nt -

2925

11

00

- Sacarin và muối của nó (chất ngọt tổng hợp)

2925

19

00

- Loại khác

2942

00

00

Các hợp chất hữu cơ khác

3203

Các chất màu gốc động vật hoặc thực vật (kể cả chất chiết suất nhuộm nhưng trừ mồ hóng động vật), đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học; các chế phẩm chủ yếu làm từ chất mầu gốc động vật hoặc thực vật

- nt -

3203

00

10

- Dùng trong thực phẩm

3301

Tinh dầu (đã hoặc chưa khử chất tecpen) kể cả tinh dầu sáp và tinh dầu nguyên chất; chất tựa nhựa; nhựa oleo đã chiết suất; các chất cô từ tinh dầu có trong mỡ, trong các loại dầu đông đặc, trong các loại sáp hay các chất tương tự, thu được bằng phương pháp ướp hoặc ngâm; sản phẩm phụ tecpen từ quá trình khử tecpen của các loại tinh dầu; phần cất nước và dung dịch nước của các loại tinh dầu

3301

- Tinh dầu quả họ chanh

3301

11

00

-- Của cam becgamot

3301

12

00

-- Của cam

3301

13

00

-- Của chanh

3301

14

00

-- Của chanh lá cam

3301

19

00

-- Loại khác

3301

- Tinh dầu khác trừ quả họ chanh

3301

21

00

-- Tinh dầu phong lữ

3301

22

00

-- Tinh dầu hoa nhài

3301

23

00

-- Tinh dầu hoa oai hương

3301

24

00

-- Tinh dầu bạc hà menthon

3301

25

00

-- Tinh dầu bạc hà khác

3301

26

00

-- Tinh dầu vetivơ

3301

29

-- Loại khác

3301

29

10

--- Tinh dầu hồi

3301

29

20

--- Tinh dầu quế

3301

29

30

--- Tinh dầu tràm

3301

29

40

--- Tinh dầu sả

3301

29

50

--- Tinh dầu xá xị

3301

29

90

--- Loại khác

3302

Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều chất kể trên dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm chất thơm khác dùng cho sản xuất nước giải khát.

- nt -

3302

10

- Loại dùng trong sản xuất thực phẩm hoặc sản xuất đồ uống

3302

10

10

-- Hỗn hợp các chất thơm

3302

10

90

-- Loại khác

Ghi chú

1. Danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng được lập thành bảng gồm 3 cột lớn trong đó:

Cột 1 ghi mã số gồm 4 chữ số cho nhóm hàng hoá và có thể thêm 2 hoặc 4 chữ số (chỉ dẫn cụ thể về phân nhóm) cho hàng hoá tương ứng với cột 2 - tên hàng hoá do Tổng Cục Thống Kê công bố nhằm mục đích thống nhất hoá và thuận tiện cho việc giao lưu hàng hoá và quản lý Nhà nước. Trong trường hợp tên hàng hoá nói trên có khác biệt với thuật ngữ được quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam, khuyến khích việc đăng ký chất lượng theo thuật ngữ của TCVN.

Cột 3 quy định căn cứ để đăng ký chất lượng bao gồm các TCVN và các quy định về chất lượng hàng hoá của các Bộ quản lý chuyên ngành, trong đó:

2. Các chỉ tiêu chất lượng bắt buộc đăng ký là:

Các TCVN bắt buộc áp dụng toàn bộ hoặc các chỉ tiêu bắt buộc áp dụng trong các TCVN;

Các tiêu chuẩn cơ sở nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng của Việt Nam (tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế).

3. Các chỉ tiêu khác là căn cứ để các cơ sở sản xuất tham khảo khi đăng ký chất lượng gồm:

Các căn cứ chất lượng trong hợp đồng thương mại của doanh nghiệp nhập khẩu với cơ sở xuất khẩu của nước ngoài:

Các tiêu chuẩn quốc tế có giá trị áp dụng trong trường hợp chưa có các quy định khác của Việt Nam.

4. Bộ Y tế thống nhất quản lý và cấp đăng ký chất lượng cho các mặt hàng thuốc lá./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thưởng