ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2005

_______________


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 15/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1518 CT/TTr ngày 21/9/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định khung giá thóc tẻ để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp quý 4/2005 đối với tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh như sau:

Giá tối thiểu: 2.200 đồng/kg

Giá tối đa: 2.700 đồng/kg

Riêng đối với thành phố Lào Cai và thị trấn Sa Pa: Giá tối thiểu 2.500 đổng/kg

Điều 2. Trên cơ sở khung giá quy định của tỉnh, giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào giá cả thực tế trên địa bàn để quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp cho từng xã, phường, thị trấn nhưng phải đảm bảo trong khung giá do UBND tỉnh quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim