CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 263-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Về phù hiệu của nghành quản lý thị trường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Để thi hành Nghị định số 398/HĐBT ngày 6 tháng 12 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo quản lý thị trưởng trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay quyết định phù hiệu của ngành quản lý thị trường như sau:

Phù hiệu quản lý thị trường làm bằng đồng, hình tròn, đường kính 32mm, mặt của phù hiệu nền màu xanh, có ngôi sao vàng 5 cánh nổi trên nền cờ đỏ hình tròn, sát mép phù hiệu có đường viền bằng 2 bông lúa màu vàng, cuống 2 bông lúa gắn với bánh xe lịch sử màu vàng, trên mặt bánh xe có hàng chữ quản lý thị trường viết tắt "QLTT" màu đỏ cong theo chiều cong của bánh xe lịch sử.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.- Trưởng Ban chỉ đạo quản lý thị trường trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

(Đã ký)

Phan Văn Khải