ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 263/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2015/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 159/2010/QĐ-UBND NGÀY 25/8/2010 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÌNH CHỌN, XÉT THƯỞNG SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 1767/SCT-KC ngày 08/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính một số nội dung tại Quyết định số 37/2015/QĐ- UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tại phần trích yếu Quyết định đã ghi “Bãi bỏ Quyết định số 159/2010/QĐ- UBND ngày 25/8/2010 của UBNDtỉnh”, nay sửa lại là “Bãi bỏ Quyết định số 59/2010/QĐ- UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh”.

2. Tại Điều 1 Quyết định đã ghi “Bãi bỏ Quyết định số 159/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh”, nay sửa lại là “Bãi bỏ Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Bộ Công Thương;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, các phòng;
- Lưu: VT, (
Quế-01.2).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm