ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2631/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 18 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 18/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;

2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Ông Nguyễn Ngọc Vân - Phó Giám đốc Công an tỉnh;

3. Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo:

4. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

5. Ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Giám đốc Sở Tài Chính;

6. Ông Điêu Văn Lộc - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

7. Bà Nguyễn Thị Thu Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

8. Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo:

1. Ông Hoàng Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh - Tổ trưởng.

2. Bà Phạm Thị Hoa - Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh;

3. Ông Lã Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Nội chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo: Công an tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh là cơ quan tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

Điều 3. Sử dụng con dấu:

1. Văn bản của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Văn bản của Ban Chỉ đạo do Phó Trưởng ban Thường trực - Phó Giám đốc Công an tỉnh ký được sử dụng con dấu của Công an tỉnh.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./.

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu