ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2632/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCMUA BẢO HIỂM Y TẾ BỔ SUNG ĐỢT 14 NĂM 2013 CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1113/TTr-LĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Muabảo hiểm y tế bổ sung đợt 14 năm 2013 cho 2.205 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trútrên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Tên huyện

Số lượng thẻ

Cấp đột xuất

Tổng cộng

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

274

1

275

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi của các huyện được duyệt và lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Huyện Mộc Châu

236

1

237

3

Huyện Yên Châu

42

42

4

Huyện Bắc Yên

59

1

60

5

Huyện Vân Hồ

327

327

6

Huyện Thuận Châu

311

4

315

7

Huyện Sông Mã

620

1

621

8

Huyện Mường La

328

328

Tổng cộng

2.167

8

2.205

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hộicó trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thànhphố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn kịpthời, đảm bảo quyền lợi của trẻ em.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcsở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểmxã hội tỉnh; liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (T/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.SN.20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa