UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/2006/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC UỶ QUYỀN CHO CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TỈNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚCBẠ TÀI SẢN TÀU, THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 41/1999/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủvề chống thất thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bántrong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;

Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 2908/TT-CT ngày 25 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền cho Cục trưởng CụcThuế quyết định ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản là tàu, thuyền,ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Căn cứ vào tình hình biến động giá cả trên thị trường, Cục trưởng CụcThuế kịp thời ra quyết định điều chỉnh bảng giá lệ phí trước bạ cho phù hợp vớithực tế thị trường, làm cơ sở cho việc tính lệ phí trước bạ tài sản là tàu,thuyền, ô tô, xe máy và truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanhnghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy.

Điều 3. Chậm nhất sau 15 kể từ ngày ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Cục Thuế có trách nhiệm báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Cục Thuế đểtheo dõi việc thực hiện.

Điều 4. Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền, đồng thời chịu trách nhiệmtrước pháp luật về công việc được ủy quyền.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cụctrưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và cácđơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên