ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH SÓC TRĂNG-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 174/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính là gì ? Các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 13/TTr-SKHCN-VP ngày 30 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- [email protected];- Lưu: HC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Thành Trí

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT theo QĐ 174

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

IV

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định Áp kế

Không đủ yếu tố tạo thành thủ tục hành chính

2

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định Huyết áp kế

Không đủ yếu tố tạo thành thủ tục hành chính

3

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định Cân bàn

Không đủ yếu tố tạo thành thủ tục hành chính

4

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định Cân đồng hồ lò xo

Không đủ yếu tố tạo thành thủ tục hành chính

5

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định Cân kỹ thuật

Không đủ yếu tố tạo thành thủ tục hành chính

6

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định Cân phân tích

Không đủ yếu tố tạo thành thủ tục hành chính

7

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định Công tơ điện xoay chiều

Không đủ yếu tố tạo thành thủ tục hành chính

8

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định Cột đo xăng dầu

Không đủ yếu tố tạo thành thủ tục hành chính

9

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định Đồng hồ nước

Không đủ yếu tố tạo thành thủ tục hành chính

Tổng số 09 thủ tục