ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁMĐỊNH TƯ PHÁP CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệuquả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám địnhtư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BCĐGĐTP ngày 11 tháng 10 năm 2012 của BanChỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tưpháp ở cấp Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra;

Căn cứ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành “Đề án kiện toàn và nâng cao hiệuquả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháptrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015”;

Căn cứ Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khaithực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyếtđịnh số 6702/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 07 tháng6 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lậpBan Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phốHồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiệnLuật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp (Thường trực Ban Chỉ đạo triển khaithực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) tại Côngvăn số 1505/STP-BTTP ngày 06 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hoạt động và Kếhoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án giám định tư pháp của Ban Chỉđạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tưpháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Tổ Thưký giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương;
- Bộ Tư pháp;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng PCNC;
- Lưu: VT, (NC/K) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BANCHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục quán triệt nội dung, tổchức triển khai thực hiện có hiệu quả và bảo đảm đúng tiến độ các Đề án về giámđịnh tư pháp: Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tưpháp”; Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết địnhsố 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám địnhtư pháp” và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Ủy bannhân dânthành phố Hồ Chí Minh ban hành “Đề án kiện toànvà nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vựcgiám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đếnnăm 2015”.

- Xác định rõ những nội dung hoạtđộng cụ thể để thực hiện các Đề án, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cácsở, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giaotheo Đề án.

2. Yêu cầu:

a. Bảo đảm từng thành viên Ban Chỉđạo nắm vững nội dung, mục đích và các yêu cầu của việc triển khai thực hiện Đềán trong năm 2013;

b. Xác định trách nhiệm và phâncông nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo thực hiện vàhoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Đề án trong năm 2013, đảm bảo chấtlượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra;

c. Thành viên Ban Chỉ đạo đượcgiao nhiệm vụ cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trìnhtriển khai thực hiện Đề án;

d. Khẩn trương triển khai thựchiện những nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấnđề cấp bách nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ đạo các sở, ngành khẩntrương thực hiện các nội dung của Đề án trong năm 2012 chưa hoàn thành, tổ chứcthực hiện những nhiệm vụ được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của sở, ngànhmình theo quy định của Đề án trong năm 2013. Trong đó, tập trung thực hiện mộtsố nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a. Triển khai thực hiện có hiệuquả các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trênđịa bàn thành phố;

b. Tăng cường, bổ sung đội ngũgiám định viên tư pháp trong các lĩnh vực; lựa chọn, lập và công bố danh sáchngười giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ởcác lĩnh vực xây dựng, tài chính - kế toán, tín dụng - ngân hàng, thuế, vănhóa, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tàinguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch kiến trúcvà các lĩnh vực khác;

c. Chú trọng việc bảo đảm điềukiện cơ sở vật chất (tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện giám định,kinh phí phục vụ hoạt động giám định…) cho các lĩnh vực giám định. Trong đó,giao các sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Tư pháp tiến hành đánh giá, lập danh mục cụthể các trang thiết bị, phương tiện cần đầu tư cho hoạt động giám định tư phápđể trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

d. Bảo đảm nguồn kinh phí chi trảcác chi phí thực hiện giám định trong hoạt động tố tụng hình sự. Thực hiệnnghiêm túc công tác dự toán, phân bổ kinh phí thường xuyên, bảo đảm kinh phícho việc thanh toán đúng, đủ, kịp thời chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp vàcác chi phí cần thiết khác cho việc thực hiện giám định; chấm dứt tình trạng nợđọng kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp và các chi phí cần thiết kháccho các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tư pháp.

đ. Xây dựng Quy chế phối hợp tronghoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cótrách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo việc thực hiện cácnhiệm vụ của sở, ngành mình được phân công phụ trách.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quảChỉ thị số 1958/CT-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về mộtsố giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tưpháp.

3. Kiểm tra việc triển khai, tổchức thực hiện Đề án tại một số sở, ngành, tổ chức giám định tư pháp trong năm2013.

Ban Chỉ đạo tổ chức một số Đoànkiểm tra để kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án tại một số sở, ngành, tổchức giám định tư pháp để nắm tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khaithực hiện Đề án, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn;đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm bảo đảm thực hiện Đề áncó hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo cótrách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp thành phố (cơquan Thường trực Ban Chỉ đạo) chuẩn bị nội dung phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 3(trong tháng 12/2013), nhằm đánh giá tình hình tổ chức thực hiệncác nhiệm vụ được phân công của các sở, ngành theo Đề án (trongđó đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013); đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thựchiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố năm2013 và thông qua báo cáo kết quảkiểm tra việc thực hiện Đề án tại các sở, ngành trong năm 2013.

3. Sở Tư pháp thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) có trách nhiệm đônđốc, theo dõi và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch này./.

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆCTRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰCHIỆN ĐỀ ÁN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Nhằm đảmbảohiệu quả việc thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địabàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án giám định tư pháp trên địa bàn thành phố tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án tại một số sở, ngành và tổ chức giám định tư pháptrong năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nắm bắt tình hình, đôn đốc vàhướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Đề án tại mộtsố sở, ngành và tổ chức giám định tư pháp.

- Kịp thời phát hiện những khókhăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điềuchỉnh nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả Đề án.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm các sở, ngành và tổ chứcgiám định tư pháp được kiểm tra nắm vững nội dung, mục đích và các yêu cầu củaviệc triển khai, thực hiện Đề án;

- Việc triển khai, thực hiện Đề ánđảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra;

- Việc kiểm tra không làm ảnhhưởng đến hoạt động của các sở, ngành được kiểm tra và tổ chức giám định tưpháp.

II. NỘI DUNG

Việc kiểm tra tập trung vào cácnội dung sau đây:

1. Việc xây dựng và ban hành Kếhoạch thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp của Ủy bannhân dân thành phố tại các sở, ngành theo những nhiệm vụ,giải pháp đã được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành.

2. Việc triển khai, thực hiện Đềán giám định tư pháp tại sở, ngành, trong đó tập trung kiểm tra việc tăngcường, bổ sung đội ngũ giám định viên tư pháp; lựa chọn, lập và công bố danhsách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụviệc; việc đảm bảo điều kiện lưu giữ, bảo quản hồ sơ giám định tư pháp, việcthực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất...

3. Việc lập dự toán, bố trí kinhphí cho hoạt động giám định tư pháp, kinh phí đầu tư trang thiết bị, trụ sở, cơsở vật chất, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật chogiám định viên tư pháp của thành phố.

4.Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.

5.Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Đề án có hiệu quả.

Căn cứ các nội dung kiểm tra nêutrên, các sở, ngành được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Sở Tưpháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước 05 ngày, kể từ ngày kiểm tra.

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Từng thành viên Ban Chỉ đạo chủđộng kiểm tra việc triển khai, thực hiện Đề án tại sở, ngành được phân công phụtrách gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành.

2. Kiểm tra thực tế việc tổ chứctriển khai, thực hiện Đề án tại sở, ngành.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo thành lậpcác Đoàn kiểm tra do Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và một số thành viên Ban Chỉ đạolàm Trưởng đoàn, các thành viên khác của Ban Chỉ đạo làm thành viên.

Các Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểmtra tại 04 sở, ngành, cụ thể như sau:

3.1. Đoàn kiểmtra tại Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Trưởng đoàn: Bà Ung Thị XuânHương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Tư pháp.

- Thành viên Đoàn kiểm tra:

+ Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chánhán Tòa án nhân dân thành phố - Phó Trưởng đoàn;

+ ÔngPhạm Văn Bá, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thànhphố;

+ Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốcCông an thành phố;

+ Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám đốcSở Xây dựng;

+ Ông Nguyễn Thanh Bình, ChánhThanh tra Sở Tài chính;

+ Các thành viên Tổ Thư ký giúpviệc Ban Chỉ đạo.

3.2. Đoàn kiểmtra tại Cục Thuế thành phố:

- Trưởng đoàn: Ông Phạm Văn Bá, Ủyviên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, Trưởng BanPháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

- Thành viên Đoàn kiểm tra:

+ Bà Ung Thị Xuân Hương, PhóTrưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng đoàn;

+ Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chánhán Tòa án nhân dân thành phố;

+ Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Cụctrưởng Cục Thuế thành phố;

+ Ông Nguyễn Thanh Bình, ChánhThanh tra Sở Tài chính;

+ Các thành viên Tổ Thư ký giúpviệc Ban Chỉ đạo.

3.3. Đoàn kiểmtra tại Sở Khoa học và Công nghệ:

- Trưởng đoàn: Ông Phạm Văn Bá, Ủyviên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, Trưởng BanPháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

- Thành viên Đoàn kiểm tra:

+ Ông Lê Hùng Sơn, Phó Viện trưởngViện Kiểm sát nhân dân thành phố - Phó Trưởng đoàn;

+ Ông Trịnh Minh Tâm, Phó Giám đốcSở Khoa học và Công nghệ;

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giámđốc Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Ông Nguyễn Duy Minh, Trưởng phòngKiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Các thành viên Tổ Thư ký giúpviệc Ban Chỉ đạo.

3.4. Đoàn kiểmtra tại Sở Tài chính:

- Trưởng đoàn: Ông Lâm Văn Ba, PhóChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thành viên Đoàn kiểm tra:

+ Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chánhán Tòa án nhân dân thành phố - Phó Trưởng đoàn;

+ Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốcCông an thành phố;

+ ÔngPhạm Văn Bá, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thànhphố;

+ Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Giámđốc Sở Nội vụ;

+ Ông Nguyễn Thanh Bình, ChánhThanh tra Sở Tài chính;

+ Các thành viên Tổ Thư ký giúpviệc Ban Chỉ đạo.

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA

Thời gian kiểm tra: Quý III và IVnăm 2013.

V. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ hoạt động kiểmtra của Ban Chỉ đạo được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cấp cho Ban Chỉ đạo vàđược bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên của Sở Tư pháp - Cơ quan thườngtrực của Ban Chỉ đạo, được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành về chế độđi công tác và các quy định có liên quan.

Trong thời gian kiểm tra, cácthành viên Đoàn kiểm tra chủ động phương tiện đi lại theo sự bố trí, sắp xếpcủa cơ quan chủ quản.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, Tổ Thưký giúp Trưởng đoàn kiểm tra sắp xếp lịch kiểm tra, xây dựng chương trình, kếhoạch kiểm tra cụ thể của đoàn và thông báo đến các sở, ngành tiến hành kiểmtra về thời gian, địa điểm, cách thức, nộidung kiểm tra để các sở, ngành được kiểm tra biết và tổ chức thực hiện.

2. Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạophải hoàn thành việc kiểm tra triển khai, thực hiện Đề án trước ngày 15 tháng12 năm 2013, trường hợp trễ hơn phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định. Cơquan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kiểm traviệc triển khai, thực hiện Đề án của một số sở, ngành trong năm 2013 trình BanChỉ đạo.

Báo cáo kết quả kiểm tra của BanChỉ đạo được gửi cho các thành viên Ban Chỉ đạo để kịp thời có định hướng chỉđạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiệnĐề án.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơquan thường trực của Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan, tổchức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này./.