ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2635/QĐ-UBND

 Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀUCHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thôngđường bộ;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về việc Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạtầng giao thông đường bộ.

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một sốđiều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 71/BGTVT-VT ngày 04/01/2008 của Bộ Giao thông vận tải về thoả thuận quy hoạch tổng thể cácđiểm đấu nối vào Quốc lộ qua tỉnh tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 1703/BGTVT-KCHT ngày 13/3/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung điểm đấu nối;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quyhoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Giaothông vận tải tại Công văn số 1412/SGTVT-QLGT ngày 29/11/2013, Công văn số 1420/SGTVT-QLGT ngày 02/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điềuchỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàntỉnh Thái Nguyên với nội dung như sau:

1. Điều chỉnhQuy hoạch: Tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 13/02/2008 của UBND tỉnh TháiNguyên phê duyệt: Tên điểm đấu nối Nút giao kiểu ngã ba đường từ Khu dân cư NamSông Công dự án Núi Pháo thị trấn Đại Từ đấu nối với Quốc lộ 37 tại Km 155+785(bên phải).

- Nay đổi lạilà: Điểm đấu nối Nút giao kiểu ngã ba đường từ Nhà máy may TNG Đại Từ đấu nốivới Quốc lộ 37 tại Km 155+785 (bên phải).

- Lý do điềuchỉnh: Do điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nam Sông Công dự ánNúi Pháo để xây dựng Nhà máy may TNG Đại Từ.

2. Bổ sungQuy hoạch:

- Bổ sung Quyhoạch điểm đấu nối vào Quốc lộ 37 tại Km109+200 (bên phải tuyến) địa phận tỉnhThái Nguyên.

- Lý do bổsung: Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1703/BGTVT-KCHT ngày 13/3/2012chấp thuận điểm đấu nối vào nhà máy của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triểnTDT.

3. Các nộidung khác vẫn thực hiện theo Quyết định đã phê duyệt về Quy hoạch tổng thể cácđiểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Sở Giaothông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vịliên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giaothông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện: Phú Bình, Đại Từ; Giám đốc Côngty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển TDT vàcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- L/đạo VP: đ/c Hùng;
- Lưu: VP-KTN,TH.
Longtv.127 /16b

CHỦ TỊCHDương Ngọc Long