ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2636/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CÁNBỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, LÀNGKHI THAM GIA HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chínhphủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tàichính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhànước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Văn bản số 71/HĐND ngày 29/7/2014 của Thường trựcHĐND tỉnh về việc thỏa thuận điều chỉnh mức hỗ trợ thêm tiền ăn, ở, sinh hoạtphí cho cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng khi thamgia học các lớp tập huấn ở cơ sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho cán bộ, công chức xã, phường, thịtrấn (gọi tắt là cấp xã) và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ởthôn, làng khi tham gia học các lớp bồi dưỡng chính quyền cơ sở theo các mức cụthể như sau:

1. Hỗ trợ thêm tiền ăn, ở, sinh hoạt phí mức 50.000đồng/người/ngày đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng.

2. Hỗ trợ thêm tiền ăn, ở, sinh hoạt phí mức 40.000đồng/người/ngày đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

3. Hỗ trợ thêm tiền ăn, ở, sinh hoạt phí mức 30.000đồng/người/ngày đối với cán bộ, công chức cấp xã.

4. Riêng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyêntrách cấp xã (trừ thị trấn), người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làngthuộc các huyện: An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh thì được hỗ trợ thêmtiền xe đi lại là 50.000 đồng/người/đợt đi học.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức nhà nước hàng năm.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 2848/QĐ-CTUBND ngày 16/11/2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗtrợ thêm tiền ăn cho cán bộ, xã, phường, thị trấn, thôn, làng khi tham gia họccác lớp bồi dưỡng chính quyền cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạchvà Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc