UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2638/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV ngày 08 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La gồm 5 Chương, 13 Điều.

Điều 2. Các thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La và các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC, D15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chế độ làm việc của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Sơn La và các thành viên của Đội.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

- Khảo sát, điều tra nắm tình hình hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ văn hoá hoặc các dịch vụ khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành cấp dưới trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền đã được Đội kiểm tra liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời.

2. Quyền hạn

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân bị kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và trả lời các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Khi thi hành nhiệm vụ, nếu phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật, thành viên của Đội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có quyền lập biên bản vi phạm pháp luật và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; khám người, đồ vật, phương tiện, nơi cất giấu phương tiện, tang vật vi phạm theo thủ tục hành chính; lập biên bản và quyết định xử lý hành chính.

- Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền của Đội (thẩm quyền của thành viên tham gia đội) hoặc có dấu hiệu của tội phạm thì lập biên bản, tạm giữ những tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Liên hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra.

Điều 4. Nguyên tắc và phạm vi hoạt động

Hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp với chế độ thủ trưởng có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên.

Đội kiểm tra theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

- Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc thủ trưởng cơ quan có liên quan (Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá, Sở Y tế...).

- Khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc

- Định kỳ 01 quý Đội sinh hoạt 01 lần (có thể họp đột xuất khi cần thiết) nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thảo luận, góp ý về chương trình công tác trong thời gian tới.

- Các thành viên Đội kiểm tra có trách nhiệm đề xuất với Lãnh đạo Đội những vấn đề cần quan tâm và quyết định xử lý kịp thời nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của Đội.

- Các thành viên Đội kiểm tra chủ động báo cáo, thu xếp công việc để dự họp đầy đủ.

- Lãnh đạo Đội kiểm tra thường xuyên trao đổi với Lãnh đạo các ngành có thành viên tham gia Đội kiểm tra để trao đổi, bàn bạc những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra của Đội.

Điều 6. Mối quan hệ công tác

1. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo sự phân công của UBND tỉnh).

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện công tác kiểm tra phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

3. Phối hợp với các ngành có thành viên tham gia Đội kiểm tra xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra trình UBND tỉnh phê duyệt; chuẩn bị nội dung họp giao ban, báo cáo định kỳ, đột xuất.

4. Trường hợp kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra có tính chất trọng điểm, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh có thể thông báo đến UBND các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng của các huyện, thành phố và chính quyền cơ sở nơi có cơ sở kinh doanh dịch vụ để phối hợp thực hiện; trong trường hợp không có thông báo trước, thì sau khi kiểm tra Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh sẽ thông báo kết quả cho chính quyền nơi có cơ sở kinh doanh được kiểm tra.

5. Trong trường hợp phát hiện vụ việc có tính chất và mức độ vượt quá thẩm quyền của Đội kiểm tra thì thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng cùng phối hợp xử lý.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội trưởng

- Phụ trách chung, trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Đội.

- Chỉ đạo, cụ thể hoá, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phân công nhiệm vụ cho các Đội phó và thành viên của Đội; phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để thực hiện và xử lý những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra của Đội.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cơ quan quản lý trực tiếp về các hoạt động của Đội và kết quả kiểm tra thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trên địa bàn tỉnh) dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm (theo quy định tại Khoản 3. Điều 3Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ).

Điều 8. Nhiệm vụ quyền hạn của Đội phó

- Giúp Đội trưởng phụ trách một số công việc chung của Đội; cùng với Đội trưởng quản lý, điều hành các hoạt động của Đội.

- Trực tiếp chỉ đạo, chuẩn bị nội dung chương trình, kế hoạch của Đội; chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Đội, các báo cáo chuyên đề, báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Đội.

- Thay mặt Đội trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc chung của Đội khi được Đội trưởng uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, cơ quan chủ quản, UBND tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình.

Điều 9. Nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên

- Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Đội phân công; đề xuất những vấn đề có

liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với Lãnh đạo Đội để xử lý hoặc báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

- Các thành viên của Đội trên cơ sở lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm và những việc được Lãnh đạo Đội phân công, thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Đội những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đội và chịu trách nhiệm về những vấn đề tham mưu, đề xuất, phản ánh.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Đội, tích cực góp ý về nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra của Đội.

Chương IV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm cho Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh được bố trí trong dự toán chi bảo đảm xã hội của ngân sách tỉnh hàng năm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Kinh phí được cấp trực tiếp cho Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác kiểm tra phòng, chống mại dâm do UBND tỉnh cấp.

Điều 12. Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh được sử dụng chi tiền ngủ, tiền công tác phí, tiền làm việc ngoài giờ, tiền thuê các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, tiền bồi dưỡng cho thành viên của Đội khi thi hành nhiệm vụ, mua sắm văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của Đội, tổ chức tập huấn cho Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm các huyện, thành phố. Việc chi nguồn kinh phí được cấp cho Đội kiểm tra liên ngành tỉnh phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước.

Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định chung của Nhà nước và UBND tỉnh.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13.Các thành viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. Các tổ chức, cá nhân có thành tích được xem xét đề nghị khen thưởng, nếu có vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo hướng dẫn tại Mục II, Điểm 7 Thông tư số 05/TT- BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có nội dung nào trong Quy chế cần sửa đổi hoặc bổ sung thì gửi đề nghị về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.