HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 264-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MỞ HỆ CAO ĐẲNG TRONG TRƯỜNG CHUYÊN TU CAO CẤP NGÂN HÀNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nhu cầu của Nhà nướcvề cán bộ ngân hàng có trình độ đại học phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triểncấp huyện;
Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quychế về việc mở trường, lớp đại học và cao đẳng;
Căn cứ đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ngânhàng Nhà nước Việt Nam mở hệ cao đẳng trong trường chuyên tu cao cấp ngân hàng,bắt đầu từ năm học 1978-1979, để đào tạo cán bộ đại học thực hành ngân hàngphục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển cấp huyện. Thời gian đào tạo ba năm rưỡi.

Điều 2. – Ngân hàng Nhànước Việt Namcó trách nhiệm cùng với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp:

- Xác định mục tiêu và cơ cấungành nghề đào tạo của hệ cao đẳng ngân hàng;

- Xây dựng chương trình và kếhoạch giảng dạy của hệ cao đẳng ngân hàng;

- Tăng cường đội ngũ cán bộgiảng dạy, đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng bộ máy phục vụ hệ cao đẳng ngânhàng;

- Xây dựng cơ sở vật chất kỹthuật của hệ cao đẳng ngân hàng. Các công việc trên đây cần hoàn thành vào đầunăm học 1978-1979.

Điều 3. – Trong khi chờBộ Đại học và trung học chuyên nghiệp nghiên cứu và trình thường vụ Hội đồngChính phủ thông qua quy chế đào tạo cán bộ theo hệ cao đẳng, học sinh hệ caođẳng ngân hàng được hưởng các chính sách, chế độ, v.v… áp dụng cho các trườngđại học.

Điều 4. – Các đồng chíTổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhànước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị