BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG ----------------

Số: 264/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

------------------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày12/11/2008hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày28/8/2008 đối với dịch vụ Internet;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 1053/GP-BBCVT ngày 05 tháng 10 năm 2005 do Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp cho Công ty Cổ phần Viễn thông VTC theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 39 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Lê Doãn Hợp (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ TTTT;
- Sở TTTT TP Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Thông tin, Bộ TTTT (để cập nhật lên Website Bộ TTTT);
- Lưu: VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nam Thắng