NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264-QĐ/NH1

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHO VAY, ƯU ĐÃI XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO NHÀ Ở ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở NÔNG THÔN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Ngân hàng hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 23-5-1990;

- Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Nghiên cứu kinh tế và Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực hiện thí điểm đề án "Thành lập quỹ ưu đãi cho vay xây dựng và cải tạo nhà ở đối với các hộ gia đình ở nông thôn" tại 4 tỉnh: An Giang, Cần Thơ, Minh Hải và Bến Tre.

Sau 6 tháng sơ kết rút kinh nghiệm, đủ điều kiện cần nhân rộng các tỉnh trong cả nước.

Điều 2

Nguồn vốn ban đầu thí điểm thành lập quỹ cho vay ưu đãi xây dựng và cải tạo nhà ở đối với các họ gia đình ở nông thôn là 50 tỷ đồng Việt Nam trích từ vốn kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương để cho vay với lãi suất ưu đãi 1,2%/tháng.

Điều 3

Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quy chế hướng dẫn nghiệp vụ cho vay; phối hợp với tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các ngành liên quan tại các tỉnh thí điểm để triển khai thực hiện.

Điều 4

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Trung ương, Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Minh Hải và Bến Tre có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
cao sỹ kiêm