ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁPLUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH NĂM 2014QUA RÀ SOÁT CÒN HIỆU LỰC, HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔSUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thôngtư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy địnhchi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 củaChính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 244/TTr-TDTHVBQPPL ngày 13 tháng 3 năm2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành năm 2014 qua rà soát còn hiệu lực, hếthiệu lực thi hành và văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc banhành mới; cụ thể:

Tổng số văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành năm2014 được rà soát là 61 văn bản; trong đó, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành 22Nghị quyết, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành 39 Quyết định. Qua rà soát, kết quảnhư sau:

- Văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Tỉnh còn hiệu lực là 21 văn bản; cần sửađổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (kèm Danh mục 1, 2).

- Văn bản quyphạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh còn hiệu lực là 37 văn bản; hết hiệulực toàn bộ là 02 văn bản (Kèm Danh mục 3,4)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở,ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể Tỉnh;
- TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

DANH MỤC 1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2014 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số: 264/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnhĐồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Nghị quyết

Số 07/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014

Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do quỹ đầu tư phát triển Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014 - 2015

17/7/2014

2

Nghị quyết

Số 08/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng của Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp thực hiện

17/7/2014

3

Nghị quyết

Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014

Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến. giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

17/7/2014

4

Nghị quyết

Số 10/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 79/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

17/7/2014

5

Nghị quyết

Số 15/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 133/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014

09/10/2014

6

Nghị quyết

Số 16/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014

Về việc thông qua Đề án thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp

09/10/2014

7

Nghị quyết

Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014

Quy định một số mức chi thực hiện Dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

09/10/2014

8

Nghị quyết

Số 18/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014

Quy định chế độ hỗ trợ cho nhân viên y tế khóm, ấp để thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

09/10/2014

9

Nghị quyết

Số 19/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014

Về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014 - 2016

09/10/2014

10

Nghị quyết

Số 21/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

15/12/2014

11

Nghị quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, phân bố ngân sách cấp tỉnh năm 2015 của Tỉnh Đồng Tháp

15/12/2014

12

Nghị quyết

Số 23/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ

15/12/2014

13

Nghị quyết

Số 24/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2013

15/12/2014

14

Nghị quyết

Số 25/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019)

15/12/2014

15

Nghị quyết

Số 26/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/12/2014

16

Nghị quyết

Số 27/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15/12/2014

17

Nghị quyết

Số 28/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Quy định khung mức thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

15/12/2014

18

Nghị quyết

Số 29/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/12/2014

19

Nghị quyết

Số 30/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

15/12/2014

21

Nghị quyết

Số 32/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về việc đặt mới tên đường trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc

15/12/2014

22

Nghị quyết

Số 33 / 2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014

Về việc thông qua đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020

15/12/2014

Tổng cộng: 21 Nghị quyết

DANH MỤC 2

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2014 CẦN SỬA ĐỔI,BỔ SUNG, THAY THẾ BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI
(Kèm theo Quyết định số: 264/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnhĐồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ lý do kiến nghị

Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời kỳ xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

2

3

4

5

6

7

8

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Nghị quyết

Số 31/2014/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2014

Về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 94/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/11/2010 của HĐND tỉnh

Sở kế hoạch và Đầu tư

Năm 2015

Tổng cộng: 01 Văn bản

DANH MỤC 3

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2014 CÒN HIỆU LỰCTHI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số: 264/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnhĐồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm bàn hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

01

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014

Về việc quy định hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

19/01/2014

02

Quyết định

Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2014

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh

07/3/2014

03

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014

Ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp

23/5/2014

TT QĐ số 20/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008

04

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 28/2012/QĐ_UBND ngày 13/8/1012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

02/8/2014

05

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014

Về việc quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cập pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

06

Quyết định

Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện trong Tỉnh Đồng Tháp thực hiện

10/8/2014

07

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014

Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

13/9/2014

08

Quyết định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014

Về việc quy định một số mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/11/2014

09

Quyết định

Số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014

Về việc quy định mức tỷ lệ phần (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

05/12/2014

TT QĐ số 25/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011

10

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

05/01/2015

TT QĐ số 06/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 và QĐ số 07/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/20132

11

Quyết định

Số 36/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí di dời mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/01/2015

TT QĐ số 17/QĐ- 2012UBND ngày 12/6/2012

12

Quyết định

Số 37/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/01/2015

TT QĐ số 41/2005/QĐ-UBND ngày 28/3/2005

13

Quyết định

Số 38/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/01/2015

TT QĐ số 25/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

14

Quyết định

Số 17/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2014

Ban hành quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/7/2014

15

Quyết định

Số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014

Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

01/12/2014

III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

16

Quyết định

Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014

Ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

03/8/2014

17

Quyết định

Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương

12/12/2014

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

18

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014

Ban hành quy định phân công, phân cấp tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

28/4/2014

19

Quyết định

Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014

Ban hành quy định khen thưởng các công trình tham dự giải thưởng về chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/7/2014

TTQĐ số 07/2009/QĐ-UBNDngày 3/3/2009

20

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy định về quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

12/12/2014

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ

21

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014

Về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2005/QĐ-UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp

14/8/2014

22

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014

Về việc ban hành quy định các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp với các chức danh, chức vụ và vị trí việc làm công chức hành chính tỉnh Đồng Tháp

24/11/2014

23

Quyết định

Số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014

Về việc ban hành quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh

10/01/2015

VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

24

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2014 - 2016

29/11/2014

VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

25

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

16/12/2014

VIII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

26

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014

Ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/12/2014

TT quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

27

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đồng Tháp

19/12/2014

28

Quyết định

Số 31/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

19/12/2014

TT quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007

29

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy chế hối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

19/12/2014

TT quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/3/2011

30

Quyết định

Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy định về quản lý và khai thác quỹ đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

21/12/2014

TT quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

31

Quyết định

Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/12/2014

TT quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

IX. LĨNH VỰC Y TẾ

32

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014

Ban hành quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/5/2014

X. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

33

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

02/8/2014

TT quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012

34

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014

Ban hành bảng tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

09/9/2014

TT quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

XI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

35

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014

Về việc quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển kinh tế địa phương do Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014 - 2015

10/8/2014

36

Quyết định

Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

07/12/2014

XII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

37

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014

Ban hành quy định về sử dụng chung cột cáp treo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

14/6/2014

DANH MỤC 4

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦAỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2014 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số: 264/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnhĐồng Tháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

2

3

4

5

6

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014

Quy định thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Đã được thay thế bằng quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 16/02/2015

16/02/2015

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

2

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014

Về việc ban hành quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Nhà nước làm chủ cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND

11/01/2015

Tổng cộng: 02 văn bản