THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2641/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁTTRIỂN XUẤT KHẨU TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII (nhiệm kỳ2010-2015);

Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạchtổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướngđến năm 2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Bình Thuận tại Công vănsố 2106/SCT-QLTM ngày 30 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định nàyChương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì phốihợp các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hiệphội ngành hàng và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chương trình được phêduyệt, đảm bảo các mục tiêu phát triển xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận giai đoạn2011 - 2015. Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiệnChương trình này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Công thương, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch các Hiệp hội ngành hàng và cácdoanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂNXUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN 2011-2015(Ban hành kèmtheo Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBNDtỉnh Bình Thuận)

Phần I

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨUCÁC NHÓM HÀNG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

I. Đặt vấn đề:

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 01/6/2004 về đẩy mạnhxuất khẩu sản phẩm hàng hóa đến năm 2005 và năm 2010; được sự quan tâm chỉ đạocủa Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương cùng với sự nỗ lựccủa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua hoạt động xuất khẩuhàng hóa của tỉnh vẫn tiếp tục được duy trì và đạt được một số kết quả nhấtđịnh, vị trí của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế được khẳng định ngàycàng rõ nét, những sản phẩm lợi thế được khẳng định rõ hơn, tốc độ tăng trưởng xuấtkhẩu đạt khá, giá trị kim ngạch xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước; thị trườngxuất khẩu từng bước được mở rộng. Kết quả hoạt động xuất khẩu đã góp phần quantrọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thêm việclàm, đồng thời giúp cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩutrên địa bàn tỉnh có thêm kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình phát triển vàhội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của tỉnh còn nhiều hạn chế,kết quả đạt được còn thấp so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tốc độ tăngtrưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa còn chậm, thiếu vững chắc và chưa có sự bứcphá, kim ngạch xuất khẩu không đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Thị trường xuấtkhẩu hàng hóa còn bấp bênh; các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh quy mônhỏ, công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh sản phẩm còn thấp; sản phẩm xuất khẩuqua chế biến chưa nhiều, hàng sơ chế, hàng gia công còn chiếm tỷ trọng cao;tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Bước vào giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và Kết luận của Ban Chấphành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về tổng kết Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy(khóa X) về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa đến năm 2010; mục tiêu đến năm 2015,phải phấn đấu đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu 370 triệu USD. Đây là một nhiệm vụquan trọng, đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành cũng nhưsự nỗ lực của các doanh nghiệp; đặc biệt, trong điều kiện sản xuất hàng hóa, nănglực cạnh tranh của các doanh nghiệp và hạ tầng phục vụ xuất khẩu trên địa bàntỉnh còn có những mặt hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi đó nhiều nướcđang gia tăng các rào cản kỹ thuật trong thương mại nhằm hạn chế nhập khẩu đểbảo hộ mậu dịch. Do vậy, cần thiết phải xây dựng Chương trình phát triển xuấtkhẩu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu, chương trình cụ thểnhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng GDP và thúc đẩy các ngànhsản xuất phát triển.

II. Căn cứ xây dựng chương trình:

1. Quyết định số 120/2009/QĐ-TTg ngày 06/10/2009 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh BìnhThuận thời kỳ đến năm 2020.

2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệmkỳ 2010-2015.

3. Kết luận số 130-KL/TU ngày 04/10/2011 của Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh (khóa XII) về tổng kết Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa X)về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa đến năm 2010.

4. Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 về việc phêduyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận đếnnăm 2020, định hướng đến năm 2025”.

III. Kết quả xuất khẩu giai đoạn2006 - 2010:

1. Kim ngạch xuất khẩu:

Tổng kim ngạch xuất khẩu của cả thời kỳ 2004 - 2010 là887,26 triệu USD; trong đó: năm 2005 thực hiện 95,8 triệu USD tăng 22,5% so vớinăm 2004; năm 2010 thực hiện 178,64 triệu USD (tăng 30,1% so cùng kỳ), tốc độtăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 14,53%. Kim ngạch xuất khẩu năm2010 của các nhóm hàng như sau:

- Hàng thủy sản: 84,56 triệu USD chiếm tỷ trọng 47,33% trongtổng kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh, tăng 42,35% so cùng kỳ. Tốc độ tăngtrưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 7,25%/năm. ;

- Nhóm hàng nông - lâm sản: 37,70 triệu USD, chiếm tỷ trọng 21,10%tổng kim ngạch xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là23,85%/năm;

- Nhóm hàng hóa khác: 56,39 triệu USD, chiếm tỷ trọng 31,56%tổng kim ngạch xuất khẩu. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là23,93%/năm.

2. Sản phẩm hàng hóa xuất khẩu:

a) Nhóm hàng thủy hải sản:

Nhóm hàng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực tham giaxuất khẩu của tỉnh, trong đó hàng thủy sản đã qua chế biến dành cho xuất khẩuchiếm khoảng 60-70% giá trị thủy sản, chủ yếu là 2 nhóm hàng thủy sản đông lạnhvà thủy sản khô. Sản lượng xuất khẩu hàng năm đạt bình quân từ 15 - 20 ngàn tấncác loại.

b) Nhóm hàng nông sản:

Sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ yếu của tỉnh là thanh long,nhân hạt điều và cao su.

- Đối với thanh long: năm 2010, diện tích trồng thanh long toàntỉnh đạt 13.404 ha (có 10.852 ha đã cho sản phẩm), sản lượng thu hoạch đạt300.000 tấn/năm, năm 2010 đã xuất khẩu chính ngạch đạt 35.210 tấn, kim ngạchxuất khẩu 19,37 triệu USD, chiếm tỷ trọng 51,37% trong kim ngạch xuất khẩu nhómhàng nông sản, tương ứng 10,84% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Tốc độ tăngtrưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 7,08%/năm.

Kết quả xuất khẩu chính ngạch thanh long còn thấp so với sảnlượng thu hoạch (mới chiếm 15 - 20% sản lượng) do hình thức tiêu thụ chủ yếu làmua bán biên mậu với thị trường Trung Quốc nên không thống kê được kim ngạch(do cơ chế xuất nhập khẩu mặt hàng rau quả của 02 nước Việt Nam - Trung Quốc).Tuy nhiên, thông qua xuất khẩu (gồm cả chính ngạch và mậu dịch biên giới) đãtạo ra thị trường có tác động giúp cho cây thanh long phát triển mạnh mẽ trong thờigian qua và chiếm khoảng 80 - 85% sản lượng thanh long tiêu thụ toàn tỉnh,trong đó xuất khẩu chính ngạch chiếm khoảng 15%, còn lại 65 - 70% được tiêu thụtheo hình thức mua bán tại biên giới;

- Nhân hạt điều: là một trong những mặt hàng từng được coilà thế mạnh của địa phương, là sản phẩm đem lại giá trị kim ngạch xuất khẩucao, góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, giải quyết việc làm chohàng ngàn lao động. Song, những năm gần đây kết quả xuất khẩu mặt hàng có xuhướng giảm dần cả về sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu, nguyên nhân chủyếu là do nguồn nguyên liệu trong nước không đáp ứng nhu cầu chế biến, năng lựcsản xuất của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể: năm 2005, kimngạch xuất khẩu hạt điều đạt 14,5 triệu USD; tuy nhiên, đến năm 2006 do doanhnghiệp chủ lực xuất khẩu mặt hàng này bị phá sản nên kim ngạch xuất khẩu chỉđạt 0,41 triệu USD. Từ năm 2007 đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu hàng năm giảmdần; năm 2010 kim ngạch xuất khẩu nhân điều chỉ đạt 3,45 triệu USD, chỉ bằng69,31% so với năm 2007 và so với năm 2005 chỉ đạt 23,83%;

- Mủ cao su: cây cao su đang dần trở thành một trong nhữngcây thế mạnh của tỉnh, cuối năm 2010, toàn tỉnh có 32.615 ha trồng cao su, sảnlượng đạt 19.308 tấn, năng suất bình quân của diện tích cao su đã cho thu hoạchđạt 1,4 tấn/ha. Trên địa bàn tỉnh có 13 cơ sở thu mua, chế biến mủ cao su vớicông suất thiết kế 26.500 tấn năm với 02 loại sản phẩm là mủ tờ và mủ cốm. Kimngạch xuất khẩu chính ngạch mủ cao su năm 2010 đạt 8,57 triệu USD, tốc độ tăngbình quân là 103,1%/năm.

c) Các loại hàng hóa khác:

- May mặc: toàn tỉnh có 04 công ty may đang hoạt động; năm2010, kim ngạch xuất khẩu đạt 43,9 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân là30,56%/năm. Những năm qua, các công ty này đã không ngừng nỗ lực vươn lên đểcạnh tranh với hàng may mặc các nước khác, nhất là từ Trung Quốc và từng bướckhẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế;

- Đồ gỗ: toàn tỉnh có 02 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sảnphẩm gỗ; năm 2010, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,3 triệu USD, tốc độ tăng trưởngbình quân hàng năm là 17,11%/năm. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu đồ gỗ hiện gặprất nhiều khó khăn do nguyên liệu phải nhập từ nước ngoài, chi phí nhiên, vậtliệu tăng cao, đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý có xu hướng ngàycàng thiếu hụt, mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng đã ảnh hưởng đến sản lượng, kimngạch và hiệu quả của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sản phẩm này khôngcao;

- Khoáng sản: toàn tỉnh có 11 đơn vị đang khai thác quặng sakhoáng titan. Kim ngạch xuất khẩu sa khoáng titan năm 2005 đạt 1,86 triệu USD;năm 2006 chỉ đạt 970 nghìn USD; năm 2010 đạt 5,67 triệu USD; tốc độ tăng trưởngbình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 12,95%/năm;

- Nước mắm: những năm trước đây, thương hiệu nước mắm PhanThiết đã được khẳng định và có mặt trên khắp mọi miền đất nước, song sản phẩmxuất khẩu chưa nhiều. Đến nay, toàn tỉnh chỉ có một doanh nghiệp xuất khẩu nướcmắm không mùi, kim ngạch xuất khẩu hàng năm chưa đến 500 ngàn USD. Các sản phẩmnhư nước mắm nhỉ, mắm nêm, mắm ruốc… được tiêu thụ mạnh trong nước, chưa xuấtkhẩu được do khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ; một số ít được đưa ranước ngoài (thông qua khách du lịch, Việt kiều về thăm quê) để làm quà.

3. Thị trường xuất khẩu:

Hàng hóa của Bình Thuận trong thời gian qua đã xuất khẩusang trên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, được phân ra như sau: nhiềunhất là Châu Á, chiếm tỷ trọng 60-70% (trong đó; Đông Nam Á chiếm tỷ trọng20-25%, Đông Á 65-70%, Tây Á chỉ chiếm khoảng 3-5%); kế đến là Châu Âu chiếm tỷtrọng 20-25%; sau đó là Châu Mỹ và các thị trường khác từ 5-10%.

Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Châu Á đạt93,61 triệu USD, chiếm 52,37%; thị trường Châu Âu đạt 37,87 triệu USD, chiếm21,19%; thị trường Châu Mỹ đạt 6,43 triệu USD, chiếm 3,60%; các thị trường khácđạt 1,83 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,03% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thị trường đối với từng nhóm hàng như sau:

- Thị trường xuất khẩu thủy sản của tỉnh chủ yếu tập trungvào các nước Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…;

- Thị trường xuất khẩu hàng nông sản của tỉnh chủ yếu xuất sangcác nước Châu Á; trong đó nhiều nhất là Trung Quốc, kế đến là Đài Loan, HồngKông, Thái Lan, Singapore và Indonesia; ngoài ra còn có thêm thị trường Hà Lan,Mỹ và gần đây nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng mặt hàng cao su chủ yếu xuất khẩusang thị trường Trung Quốc;

- Thị trường xuất khẩu hàng may mặc: xuất khẩu trực tiếp chủyếu tập trung vào thị trường Nhật Bản, Ý, Mỹ, Hà Lan, Đài Loan; gồm các loại áosơ mi (do Công ty Cổ phần may Bình Thuận - Nhà Bè xuất vào thị trường Nhật); áoJacket (do Công ty Cổ phần may Phan Thiết xuất vào thị trường Ý, Mỹ, Hà Lan,Đài Loan)… Xuất khẩu ủy thác chủ yếu tập trung vào các thị trường Ý, Mỹ, HàLan, Đài Loan, Hồng Kông, Nga, Pháp.

IV. Đánh giá thực trạng xuất khẩu2006 - 2010:

1. Mặt được:

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm sau cao hơn nămtrước, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 14,53%; nhiều sảnphẩm lợi thế được khẳng định rõ hơn. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã có sự chuyển dịchtheo hướng giảm dần xuất khẩu nguyên liệu thô, tăng tỷ trọng các sản phẩm xuấtkhẩu đã qua chế biến;

- Thị trường xuất khẩu từng bước được mở rộng, cơ sở sảnxuất và năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng khá; nguồn lực nhân lựcphục vụ các hoạt động xuất khẩu hàng hóa được quan tâm nhiều hơn;

- Các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu đã quan tâm cảitiến, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại, từng bước nâng cao chất lượngvà sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa xuất khẩu;

- Công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu so với trước đã cósự chuyển biến nhất định trong định hướng và chỉ đạo điều hành. Cơ chế chínhsách quản lý của Nhà nước về xuất nhập khẩu được đổi mới một cách cơ bản theohướng mở rộng quyền kinh doanh xuất, nhập khẩu cho các thành phần kinh tế thamgia kinh doanh xuất khẩu thuận lợi. Kết quả hoạt động xuất khẩu đã giúp cho cáccấp, các ngành, doanh nghiệp trong tỉnh có thêm kinh nghiệm, kiến thức trongquá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Mặt hạn chế:

Hoạt động xuất khẩu của tỉnh còn nhiều hạn chế, kết quả đạtđược còn thấp so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kim ngạchxuất khẩu hàng hóa còn chậm, thiếu vững chắc và chưa có sự bức phá. Các doanh nghiệptham gia xuất khẩu của tỉnh chủ yếu quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, sức cạnhtranh sản phẩm còn thấp; tỷ trọng hàng thô, hàng sơ chế còn cao trong tổng sảnphẩm xuất khẩu của tỉnh. Tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưađược khắc phục triệt để. Thị trường xuất khẩu hàng hóa còn bấp bênh, thiếu vữngchắc. Việc lập Quỹ xúc tiến thương mại, đề ra quy chế phù hợp để các doanh nghiệp,các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu cùng tham gia chưa tích cực thựchiện. Số doanh nghiệp xây dựng trang web để quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp,giới thiệu sản phẩm xuất khẩu của tỉnh còn ít.

3. Nguyên nhân của những hạn chế,yếu kém:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyềncác cấp chưa được quan tâm đúng mức;

- Vai trò tham mưu của một số ngành chức năng chưa tốt;

- Một bộ phận doanh nghiệp năng lực còn hạn chế, thiếu năngđộng, sức vươn lên chưa rõ;

- Công tác quản lý Nhà nước còn nhiều bất cập, nhất là quảnlý nguyên liệu, nguồn hàng, nắm kim ngạch xuất khẩu không chắc. Sự phối hợpgiữa các ngành, các cấp, các tổ chức liên quan chưa chặt chẽ để tạo các điềukiện thuận lợi đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNXUẤT KHẨU 2011-2015

I. Quan điểm, mục tiêu phát triểnxuất khẩu:

1. Quan điểm phát triển:

Duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao và bền vững để gópphần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng GDP và thúc đẩy các ngành sản xuấtphát triển. Tập trung sức đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, chú trọng mặt hàng chủlực, lợi thế của tỉnh như thủy sản, thanh long, cao su, gỗ, may mặc và mở rộngxuất khẩu các mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu của thị trường.

2. Mục tiêu phát triển:

a) Mục tiêu chung:

Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp những sản phẩm lợithế có điều kiện phát triển trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2015 kim ngạchxuất khẩu đạt 370 triệu USD;

b) Mục tiêu cụ thể:

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011 - 2015đạt 18,9%/ năm, đến năm 2015 đạt giá trị 370 triệu USD; trong đó, nhóm hàngthủy hải sản 138 triệu USD, nhóm hàng nông sản 107 triệu USD và nhóm hàng hóakhác 125 triệu USD.

c) Cơ cấu ngành hàng:

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dự kiến đạt 370triệu USD vào năm 2015, gồm:

- Nhóm hàng thủy hải sản chiếm tỷ trọng 37,3%, đạt kim ngạch138 triệu USD;

- Nhóm hàng nông sản chiếm tỷ trọng 28,9%, đạt kim ngạch 107triệu USD; bao gồm:

+ Cao su 10.000 tấn, đạt kim ngạch 40 triệu USD;

+ Thanh long: 100.000 tấn, đạt kim ngạch 56 triệu USD;

+ Nhân hạt điều: 2.330 tấn, đạt kim ngạch 7 triệu USD;

+ Hàng nông sản khác: đạt 4 triệu USD.

- Nhóm hàng hóa khác chiếm tỷ trọng 33,8%, đạt kim ngạch 125triệu USD; bao gồm:

+ Hàng dệt may 80 triệu USD;

+ Sản phẩm bằng gỗ 10 triệu USD;

+ Các loại hàng hóa khác 35 triệu USD (gồm khoáng sản, giấydính…).

II. Định hướng phát triển hàng hóaxuất khẩu chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015:

1. Đặc điểm tình hình:

a) Tình hình thế giới:

Năm 2011 nền kinh tế thế giới được dự báo phục hồi nhưngchứa đựng những bất ổn khó lường. Sự phát triển mạnh mẽ của một số nước khu vựctrong điều kiện hội nhập và việc thực hiện các hiệp định mậu dịch tự do ngàycàng sâu rộng, mở ra thị trường rộng lớn nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh quyếtliệt.

Cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực đồng Euro và thâm hụtngân sách cao ở nhiều nước có thể gây biến động về tỷ giá giữa các đồng tiền,làm cho tính bất định và độ rủi ro tăng lên, tác động mạnh tới xuất nhập khẩu,đầu tư, chính sách tài khóa và tiền tệ của các quốc gia.

Lạm phát đang trở thành mối lo hàng đầu của tất cả các quốcgia. Giá cả hàng hóa và dịch vụ thế giới, đặc biệt là giá của các nguyên vậtliệu đầu vào cho quá trình sản xuất có xu hướng tăng trong năm 2011, sẽ tácđộng và làm tăng chi phí đầu vào và gây áp lực đến mặt bằng giá trong nước củaViệt Nam. Trong thời gian tới, các nước nhập khẩu sẽ tăng cường các biện phápphòng vệ thông qua các rào cản thương mại và rào cản kỹ thuật; các quy định thịtrường không chỉ tập trung vào vấn đề an toàn thực phẩm mà còn mở rộng hơn qua cáclĩnh vực bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và bảo vệ nguồn lợi.

b) Tình hình trong nước:

Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xãhội (2001 – 2010), đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vàonhóm phát triển có thu nhập trung bình. Diện mạo của đất nước có nhiều thayđổi; thế và lực của đất nước vững mạnh thêm nhiều; vị thế của Việt Nam trêntrường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhândân.

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềmnăng và yêu cầu hội nhập. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng tăngtrưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cânđối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. Lạm phát tăng cao; một số mặt hàng chiếnlược như xăng dầu, điện được điều chỉnh tăng theo giá thị trường, gây tác độngdây chuyền đến việc tăng giá hàng hóa và dịch vụ, tăng lãi suất ngân hàng, tỷgiá ngoại tệ dãn biên độ theo chính sách nới lỏng tiền tệ... làm tăng nguy cơmất ổn định kinh tế vĩ mô. Hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém cản trở cho sự pháttriển. Thiên tai, bão lũ và biến đổi khí hậu, dịch bệnh là các yếu tố có tácđộng xấu đến sự phát triển của các ngành, trước hết là sản xuất nông nghiệp,công nghiệp và đời sống nhân dân.

Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế nêu trên tạo cho nướcta vị thế mới với những thuận lợi và cơ hội to lớn cùng những khó khăn và tháchthức gay gắt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nóichung và công tác xuất khẩu nói riêng.

c) Tình hình trong tỉnh:

Trong thời gian qua, nền kinh tế tỉnh ta tiếp tục pháttriển, năng lực sản xuất, quy mô nền kinh tế tăng đáng kể; tiềm năng và lợi thếđược khai thác ngày càng tốt hơn. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đã đạtđược một số kết quả nhất định, vị trí của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tếđược khẳng định ngày càng rõ nét, những sản phẩm lợi thế được khẳng định rõhơn, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt khá, giá trị kim ngạch xuất khẩu năm saucao hơn năm trước; thị trường xuất khẩu từng bước được mở rộng. Các doanh nghiệpkinh doanh xuất khẩu đã quan tâm cải tiến, đầu tư thiết bị công nghệ mới, từngbước nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa xuất khẩu. Cơcấu hàng hóa xuất khẩu đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần xuất khẩu nguyênliệu thô, tăng tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu đã qua chế biến.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của tỉnh còn nhiều hạn chế,kết quả đạt được còn thấp so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tốc độ tăngtrưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa còn chậm, thiếu vững chắc và chưa có sự bứcphá, kim ngạch xuất khẩu không đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Thị trường xuấtkhẩu hàng hóa còn thiếu vững chắc. Các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnhquy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh sản phẩm còn thấp; sản phẩm xuất khẩuqua chế biến chưa nhiều, hàng sơ chế, hàng gia công còn chiếm tỷ trọng cao;tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa được khắc phục triệt để.Quản lý nguồn nguyên liệu hải sản khai thác chưa tốt, chưa đáp ứng yêu cầu chếbiến, xuất khẩu; nuôi trồng thủy sản phát triển chưa căn bản. Sản xuất côngnghiệp phát triển chưa mạnh, quy mô nhỏ, trình độ công nghệ còn thấp. Tiểu thủcông nghiệp và làng nghề nông thôn phát triển còn chậm và lúng túng. Hệ thốngkết cấu hạ tầng (nhất là giao thông) còn yếu, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuậtphục vụ cho hoạt động xuất khẩu (cảng biển, kho ngoại quan, cảng ICD…) cònthiếu nên hạn chế trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

2. Dự báo tình hình xuất khẩu giaiđoạn 2011 - 2015:

Từ nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình thị trường thếgiới và trong nước; xét tiềm năng và nguồn lực phát triển kinh tế của tỉnh, xácđịnh 3 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm: nhómhàng thủy hải sản, nhóm hàng nông lâm sản và nhóm hàng hóa khác. Điều kiện vàkhả năng phát triển một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như sau:

a) Về nhóm hàng thủy hải sản:

Trước năm 2008, hàng thủy sản đóng vai trò chủ lực tham gia xuấtkhẩu, chiếm tỷ trọng trên 50% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chính ngạch; từnăm 2009 - 2010, tỷ trọng giảm xuống chỉ còn 45% - 46% và 9 tháng đầu năm 2011,tỷ trọng nhóm hàng này tiếp tục giảm xuống dưới mức 40%. Tốc độ tăng trưởngbình quân giai đoạn 2006 - 2010 chỉ đạt 7,25%/năm. Tình hình xuất khẩu nhómhàng này trong thời gian qua có những thuận lợi và khó khăn như sau:

- Về thị trường: vẫn tập trung xuất khẩu vào các thị trườngtruyền thống, tuy nhiên, do chưa ngăn chặn triệt để việc lây nhiễmCloramphenicol nên xuất khẩu vào thị trường Nhật đã giảm đáng kể. Các thịtrường khó tính như EU, Mỹ bước đầu đã xuất khẩu được nhưng sản lượng xuất khẩuvào thị trường này chưa nhiều. Ngoài ra, Nga và Đông Âu cũng đang là những thịtrường ngày càng có triển vọng, nhiều tiềm năng để xuất khẩu hàng thủy sản củatỉnh nếu làm tốt công tác xúc tiến thương mại;

- Về nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến: chủ yếu là khaithác, đánh bắt từ tự nhiên, bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện khí hậu thời tiếtvà đến nay đã có dấu hiệu cạn kiệt, nhất là đối với nguồn hải sản phục vụ chếbiến xuất khẩu, sản lượng hải sản có giá trị kinh tế tăng không đáng kể vàlượng hải sản đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng giảm. Sản lượng thủy sảnnuôi trồng đạt gần 15 ngàn tấn cũng đã góp phần tạo nguồn nguyên liệu phục vụchế biến xuất khẩu. Tuy nhiên, việc quản lý nguồn lợi thủy sản còn nhiều bấtcập, việc bảo quản sản phẩm sau thu hoạch còn kém làm giảm chất lượng nguyênliệu đưa vào chế biến, tình trạng nguyên liệu bị nhiễm dư lượng kháng sinh chưađược khắc phục; trong khi đó các nước nhập khẩu ngày càng coi trọng vấn đề vệsinh an toàn thực phẩm, đặt ra nhiều rào cản thương mại, tăng cường kiểm soátchặt chẽ về dư lượng kháng sinh; đặc biệt từ tháng 4/2011, tất cả lô hàng hảisản muốn xuất sang các nước châu Âu đều phải được kiểm tra phóng xạ cũng tạothêm khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu;

- Về doanh nghiệp: bên cạnh một vài doanh nghiệp có sự đầutư nâng cấp, đổi mới trang thiết bị khá hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu củakhách hàng, còn lại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu nhóm hàng nàyđều là những doanh nghiệp nhỏ (chiếm tỷ lệ khoảng 80%), điều kiện cơ sở vậtchất, năng lực chế biến còn hạn chế, kim ngạch xuất khẩu từ vài chục ngàn - vàitrăm ngàn USD, nguồn vốn kinh doanh còn hạn chế, việc đẩy mạnh chế biến và xuấtkhẩu gặp nhiều khó khăn.

* Dự báo: xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên,dự báo kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này khó có khả năng tăng đột biến trongmột vài năm tới; dự kiến tốc độ tăng trưởng năm 2011 - 2012 đạt khoảng 10%; kểtừ năm 2013, tốc độ tăng sẽ nhanh hơn (từ 12% - 13% lên đến 18-20%); bình quângiai đoạn 2011 - 2015 tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 15% - 16%/năm. Phấn đấu đếnnăm 2015, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 138 triệu USD.

b) Về nhóm hàng nông, lâm sản:

Xuất phát từ tình hình, thuận lợi, khó khăn và khả năng pháttriển của từng mặt hàng, dự báo kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sẽ tăng mạnh;dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 35%/năm dochuyển từ phương thức xuất khẩu biên mậu sang xuất khẩu chính ngạch. Phấn đấuđến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 107 triệu USD; cụ thể đốivới một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như sau:

- Nhân hạt điều:

Năm 2006, toàn tỉnh có 32.272 ha điều; trong đó, diện tích chothu hoạch 21.658 ha với sản lượng 12.843 tấn. Từ năm 2007, do lợi thế cạnhtranh của cây cao su vượt trội so với cây điều nên xu hướng chuyển đổi các vườnđiều già cỗi sang trồng cao su nên diện tích điều bị thu hẹp dần, đến năm 2010diện tích điều giảm còn 24.411 ha (so với năm 2006, giảm 7.861 ha).

Nhân điều là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao, trong nhữngnăm 2004 - 2005, kim ngạch xuất khẩu nhân điều đạt khoảng 15 triệu USD/năm(chiếm tỷ trọng khoảng 55% - 68% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản củatỉnh) với sản lượng nhân điều xuất khẩu bình quân từ 3.100 - 4.100 tấn/năm. Từ năm2006, do đơn vị xuất khẩu chủ lực mặt hàng này bị phá sản nên kim ngạch xuấtkhẩu tụt giảm mạnh, các năm tiếp theo tuy có khắc phục dần nhưng sản lượng vàgiá trị kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều giảm dần, kim ngạch xuất khẩu bình quânchỉ đạt khoảng 4,7 triệu USD/năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này từ 2007 -2010 hầu như không tăng.

* Dự báo: với lợi thế là sản phẩm tiếp tục được ưa chuộngtrên thị trường thế giới, giá trị xuất khẩu và hiệu quả kinh tế mang lại cao;cơ sở chế biến của doanh nghiệp khá bài bản nên có điều kiện để gia tăng côngsuất chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu. Dự kiến giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăngtrưởng mặt hàng này ở mức 11% - 12%/năm. Phấn đấu đến năm 2015, kim ngạch xuấtkhẩu mặt hàng này đạt 7 triệu USD.

- Cao su:

Trong giai đoạn 2005 - 2010, diện tích ngày càng được mởrộng (từ 12.515 ha lên 32.618 ha), sản lượng thu hoạch mủ cao su cũng tăng (từ6.518 tấn lên 19.309 tấn); trong đó sản lượng mủ cao su đưa vào chế biến tạicác nhà máy trên địa bàn khoảng 11.000 tấn - 12.000 tấn (60% - 70%), số còn lạiđược các thương nhân thu gom, vận chuyển bán cho các nhà máy ngoài tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 13 cơ sở thu mua, chế biến mủcao su với công suất thiết kế 26.500 tấn năm đã đáp ứng đủ nhu cầu chế biến,giúp ổn định việc tiêu thụ và nâng cao được chất lượng mủ, tạo thuận lợi choviệc đẩy mạnh xuất khẩu. Mặc dù sản lượng mủ cao su thu hoạch khá nhiều, thịtrường tiêu thụ khá tốt nhưng tình hình xuất khẩu cao su của các doanh nghiệptrên địa bàn tỉnh còn rất yếu, sản lượng xuất khẩu chính ngạch chỉ chiếm 10% -15% so với sản lượng khai thác, việc tiêu thụ chủ yếu là bán nội địa hoặc xuấtbán trong nội bộ ngành cao su.

Từ năm 2006, các doanh nghiệp Bình Thuận đã xuất khẩu mủ caosu ra thị trường nước ngoài, tuy nhiên sản lượng và kim ngạch xuất khẩu đạtthấp. Giai đoạn 2009 - 2010, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chính ngạch cótăng khá so các năm trước (xuất khẩu bình quân 3.100 tấn/năm đạt kim ngạch 8,67triệu USD/năm) nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Sản lượng mủ cao su xuất khẩuchính ngạch còn quá thấp so với sản lượng khai thác, cụ thể năm 2010 chỉ đạt13,28% (2.565 tấn/19.308 tấn).

* Dự báo: với sản lượng nguồn hàng khá lớn và ổn định, đẩymạnh xuất khẩu chính ngạch (cả xuất trực tiếp và ủy thác xuất khẩu) giảm xuấtkhẩu tiểu ngạch và bán nội địa thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sẽ tăngnhanh. Phấn đấu đến năm 2015 đưa sản lượng mủ cao su xuất khẩu lên 10.000 tấn,kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 40 triệu USD.

- Thanh long:

Diện tích thanh long năm 2010 đạt 13.404 ha (chiếm 83,28% sodiện tích thanh long cả nước) với sản lượng đạt trên 300 ngàn tấn.

Kim ngạch xuất khẩu chính ngạch thanh long trong thời gian quacó tăng nhưng tăng chậm, tốc độ tăng trưởng bình quân năm 2006 - 2010 chỉ đạt7,08%/năm. Năm 2010 sản lượng xuất khẩu chính ngạch là 35 ngàn tấn (khoảng 10%sản lượng) với giá trị kim ngạch 19,37 triệu USD, chiếm tỷ trọng 51,37% trongkim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, tương ứng 10,84% tổng kim ngạch xuấtkhẩu toàn tỉnh.

Trái thanh long đã được xuất khẩu chính ngạch đến 14 quốcgia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Thị trường tiêu thụ thanh long khá ổn định,chủ yếu là các nước Châu Á; việc mở rộng thị trường tại khu vực Châu Âu, ChâuMỹ gặp không nhiều trở ngại (do thời gian vận chuyển kéo dài; do tập quán tiêudùng; công tác quảng bá chưa thực hiện đủ mạnh, trái thanh long ít được ngườitiêu dùng biết đến; do rào cản kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm…)

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ 60% - 70% sản lượng thanh longBình Thuận, tuy nhiên do hình thức tiêu thụ chủ yếu là mua đứt bán đoạn, xuấtkhẩu tiểu ngạch qua đường biên mậu nên không thống kê được kim ngạch xuất khẩu,do vậy kim ngạch xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này đạt rất thấp. Toàntỉnh có 10 - 14 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu thanh long. Từ năm 2010, cácdoanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực vươn lên xuất khẩu chính ngạch nên sản lượng vàkim ngạch xuất khẩu thanh long chính ngạch vào Trung Quốc tăng mạnh (sản lượng17.302 tấn, tăng 2,4 lần; giá trị tăng 6,89 triệu USD tăng 1,52 lần so 2009);chiếm tỷ trọng 35,57% trong kim ngạch xuất khẩu chính ngạch thanh long (caonhất so với các năm trước đây). Tuy nhiên, với chính sách khuyến khích buôn bánbiên mậu của Trung Quốc (giảm thuế nhập khẩu), các doanh nghiệp xuất khẩu thanhlong của tỉnh ta không nỗ lực tự vươn lên thì việc đẩy mạnh xuất khẩu chínhngạch sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong một vài năm tới.

* Dự báo: để bảo đảm tiêu thụ hết sản lượng thanh long nhưhiện nay, bên cạnh việc tập trung và ưu tiên cho xuất khẩu chính ngạch cần tiếptục duy trì hình thức xuất khẩu biên mậu với Trung Quốc. Trong thời gian tới,với sự hỗ trợ, tác động tích cực từ phía Nhà nước (đẩy mạnh việc triển khai cácHiệp định song phương Việt Nam - Trung Quốc, tổ chức các chương xúc tiến thươngmại, thâm nhập thị trường, tìm hiểu khách hàng,.. ); sự đoàn kết và nổ lực phấnđấu vươn lên của các doanh nghiệp, thực hiện nhiều giải pháp để nâng dần tỷtrọng sản lượng thanh long xuất khẩu chính ngạch. Phấn đấu đến năm 2015, kimngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 55 - 56 triệu USD.

c) Nhóm hàng hóa khác:

Xuất phát từ tình hình, thuận lợi, khó khăn và khả năng pháttriển của từng mặt hàng, dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 -2015 của nhóm hàng đạt khoảng 14%/năm. Phấn đấu đến năm 2015, kim ngạch xuấtkhẩu nhóm hàng này đạt 125 triệu USD; cụ thể đối với một số mặt hàng xuất khẩuchủ lực như sau:

- Hàng may mặc:

Trong giai đoạn 2006 - 2010, ngành may mặc Bình Thuận đãkhông ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách (như vấn đề hạnngạch ở thị trường Mỹ, sự cạnh tranh gay gắt từ các nước khác, mà nhất là từhàng may mặc của Trung Quốc). Thị trường tiêu thụ mặt hàng này ngày càng mởrộng đến nhiều nước, nhiều khu vực như Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,Hồng Kông), Châu Âu (Đức, Tây Ban Nha, Ý, Pháp), Châu Mỹ (Hoa Kỳ, Canada) vàÚc. Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc năm 2010 đạt 43,61 triệu USD, tốc độ tăngtrưởng bình quân 2006 - 2010 là 30,34%/năm đã khẳng định vai trò tiên phong tronghoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

* Dự báo: trong giai đoạn 2011 - 2015, kim ngạch xuất khẩumặt hàng này tiếp tục tăng nhưng không thể tăng nhanh do năng suất đã đạt gầnđến ngưỡng tối đa và còn gặp khó khăn trong thu hút lực lượng lao động, nhất làlao động nữ; dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 13% - 14%/năm. Phấnđấu đến năm 2015 đạt giá trị kim ngạch 80 triệu USD (tăng 1,83 lần so năm2010).

- Đồ gỗ:

Trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu mặthàng đồ gỗ, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ năm 2010 đạt 7,18 triệu USD, tốc độtăng trưởng bình quân 2006 - 2010 là 9,1%/năm. Tuy nhiên tình hình xuất khẩu đồgỗ gặp nhiều khó khăn do nguyên liệu phải nhập khẩu, chi phí nhiên, vật liệu tăngcao; đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý có xu hướng ngày càng thiếuhụt; mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng… đã ảnh hưởng đến sản lượng, kim ngạch xuấtkhẩu của doanh nghiệp.

* Dự báo: trong giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởngcủa mặt hàng này đạt khoảng 11% - 12%/năm. Phấn đấu đến năm 2015, kim ngạchxuất khẩu mặt hàng này đạt 10 triệu USD.

- Hàng hóa khác:

+ Mặt hàng sa khoáng (cát đen):

Theo kết quả điều tra của Cục Địa chất và Khoáng sản ViệtNam, Bình Thuận có trữ lượng cát đen (Titan - Zircon) lớn nhất cả nước. Hiệnnay trên địa bàn tỉnh có 11 đơn vị đang tiến hành khai thác titan, trong đó có9 đơn vị có nhà máy tuyển tinh đang hoạt động; tuy nhiên, hoạt động khai thác,tận thu cát đen trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập. Trên địa bàn tỉnh hiện naycó 06 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu quặng Ilmenit và Zircon, đây là những doanhnghiệp nhỏ, kim ngạch xuất khẩu đều thấp dưới 01 triệu USD/doanh nghiệp. Kim ngạchxuất khẩu hàng năm đạt thấp, khoảng từ 1,5 triệu - 3 triệu USD do sản phẩm xuấtkhẩu là sản phẩm thô, chưa được đầu tư chế biến sâu.

* Dự báo: việc xuất khẩu mặt hàng này còn phụ thuộc vào quyđịnh của các Bộ, ngành Trung ương (về mức độ tinh chế của sản phẩm, các quyđịnh khác…) và với quy mô, năng lực của doanh nghiệp, dự kiến tốc độ tăngtrưởng của mặt hàng này khoảng 10 - 15%/năm, phấn đấu dến năm 2015 đạt kimngạch 10 - 15 triệu USD.

+ Giấy dính: đây là mặt hàng mới của Công ty Cổ phần Vậtliệu tự dính Việt Nam (SAScoat VN), là công ty duy nhất của khu vực Đông Nam Á sảnxuất sản phẩm giấy tự dính cao cấp (để làm nhãn, mác cho các sản phẩm, hoặc làmphim trong chụp điện…) với công suất 150 triệu m2 giấy tự dính/năm. Sau quátrình sản xuất thử nghiệm, từ đầu năm 2011 sản phẩm của công ty đã xuất khẩu rathị trường thế giới, dự ước kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt 6 triệu USD.

* Dự báo: trong giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởngcủa mặt hàng này đạt khoảng 15% - 20%/năm. Phấn đấu đến năm 2015, kim ngạchxuất khẩu mặt hàng này đạt 15 - 20 triệu USD.

+ Nước mắm:

Công suất chế biến toàn tỉnh hiện nay khoảng 20 triệu - 22triệu lít/năm; nước mắm Phan Thiết chủ yếu tiêu thụ tại các thị trường trongnước; việc xuất khẩu mặt hàng này còn nhiều khó khăn. Trong các năm qua, tạitỉnh ta mới chỉ có Công ty Liên doanh Hải đặc sản xuất khẩu (AROMA) xuất khẩunước mắm không mùi sang thị trường Nhật Bản với sản lượng khoảng 200.000 lít,đạt kim ngạch khoảng 0,35 - 0,37 triệu USD.

Muốn xuất khẩu phải sản xuất nước mắm có trạng thái, màusắc, mùi vị… phù hợp với thị hiếu, tập quán của người tiêu dùng ở quốc gia đó(Công ty AROMA sản xuất nước mắm không mùi để xuất khẩu sang thị trường NhậtBản là một điển hình); do vậy để xuất khẩu sản phẩm ngoài việc phải tìm kiếmthị trường tiêu thụ, nhà phân phối, bản thân các doanh nghiệp Bình Thuận phảitự vươn lên, đầu tư thiết bị, dây chuyền công nghệ để sản phẩm đáp ứng yêu cầucủa khách hàng về tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,chất lượng ổn định, cải tiến mẫu mã bao bì đóng gói, hạ giá thành sản phẩm… đểcó thể cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của Thái Lan đang chiếm lĩnh thịtrường. Thông qua chương trình giao thương tại Lào và Campuchia, các doanhnghiệp đã tìm được đối tác nhập khẩu nước mắm Phan Thiết để cung ứng, phân phốisản phẩm nước mắm tại thị trường hai nước này, làm nền tảng bước đầu thâm nhập,phát triển sản phẩm nước mắm Phan Thiết xuất khẩu trong thời gian tới.

* Dự báo: trong giai đoạn 2011 - 2015, kim ngạch xuất khẩumặt hàng này sẽ tăng nhưng không đáng kể, phấn đấu đến năm 2015 đạt kim ngạchxuất khẩu khoảng 1 triệu USD.

Phần III

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt liên quanđến sản xuất và chế biến hàng hóa xuất khẩu, nhất là quy hoạch phát triển câytrồng, vật nuôi; quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến hàng nông lâmhải sản. Phát triển, xây dựng hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng, nhất là các côngtrình giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng thươngmại … tạo điều kiện thu hút mạnh các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuấtchế biến hàng xuất khẩu. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến một cáchđồng bộ, vận dụng tốt chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chếbiến để đổi mới công nghệ, thiết bị theo hướng hiện đại; tập trung ưu tiên đầutư phát triển công nghiệp chế biến mặt hàng lợi thế có tác động trực tiếp đếntốc độ tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnhtranh của các sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế tỉnh nhà;

- Tăng cường thực hiện tốt quảng bá sản phẩm và xúc tiếnthương mại nhằm phát triển mở rộng thị trường cả trong nước và ngoài nước, chútrọng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hóa;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng theo yêu cầuphát triển của các ngành, lĩnh vực; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tụchành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng nhằm thu hút và tạothuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư vào lĩnh vực phát triểnchế biến hàng xuất khẩu;

- Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trựctiếp những sản phẩm lợi thế có điều kiện phát triển trên địa bàn tỉnh, phấn đấuđến năm 2015 kim ngạch xuất khẩu đạt 370 triệu USD.

2. Giải pháp:

a) Giải pháp quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, sảnxuất, chế biến, xuất khẩu:

Tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch pháttriển vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt liên quan đếnsản xuất và chế biến hàng hoá xuất khẩu, nhất là quy hoạch phát triển câytrồng, vật nuôi; quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến hàng nông lâmhải sản (cao su, thanh long, hải sản đóng hộp).

* Đối với thủy sản:

- Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, antoàn và quản lý chặt chẽ môi trường; đẩy mạnh đầu tư nuôi thủy sản nước ngọt gắnvới nghiên cứu các giải pháp đáp ứng nguồn nước; chú ý phát triển các giốngloài nuôi có giá trị kinh tế cao để chủ động tạo nguồn nguyên liệu phục vụ chếbiến xuất khẩu;

- Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, chú ý khai thác các hải đặc sảncó giá trị cao, ứng dụng công nghệ mới trong khai thác và bảo quản sản phẩm. Tổchức tốt hoạt động dịch vụ, phát huy hiệu quả các cảng, bến cá được đầu tư, thuhút tàu thuyền trong, ngoài tỉnh tập kết tiêu thụ sản phẩm để tạo vùng nguyênliệu tập trung phục vụ chế biến xuất khẩu;

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng, vệsinh an toàn thực phẩm từ nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ. Kiên quyết ngănchặn tình trạng sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong nguyên liệu và sản phẩmthủy sản. Tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến áp dụngquản lý chất lượng theo hệ thống. Tập trung thực hiện tốt Quy chế chứng nhận thủysản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu gắn với chỉ đạo thực hiện truyxuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

* Đối với thanh long:

Tập trung phát triển thanh long theo hướng an toàn, xây dựngvùng chuyên canh sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để tậptrung đầu tư hạ tầng về điện, đường, nhà đóng gói phục vụ cho việc nâng caochất lượng sản phẩm thanh long, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụcho yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tăng cường quản lý quy hoạch vùngtrồng thanh long, không phát triển tràn lan. Triển khai chính sách hỗ trợ pháttriển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả an toàn để đẩy mạnh diện tích thanhlong theo tiêu chuẩn VietGAP.

* Đối với cao su, điều:

Tiếp tục rà soát, quy hoạch phát triển cao su trên cơ sở xemxét tính thích nghi của cao su trên từng địa bàn, khu vực cụ thể; kiểm soát việcđầu tư phát triển cao su đúng quy hoạch; thực hiện việc chuyển đổi diện tíchrừng nghèo kiệt sang trồng cao su theo đúng quy định. Tổ chức thu mua, tiêu thụsản phẩm cho nông dân ổn định và lâu dài. Bằng các biện pháp tích cực quản lýtốt sản xuất gắn với chế biến, quản lý nguồn nguyên liệu. Khuyến khích, thu hútvà hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tiến công nghệ các nhà máy chế biến mủ cao su,chế biến điều ở vùng quy hoạch tập trung trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các điềukiện vệ sinh môi trường.

* Đối với khai thác, chế biến xuất khẩu cát đen:

Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ các hoạt động khaithác, tận thu cát đen; tiến tới gắn khai thác với chế biến sâu các sản phẩm cátđen để tăng giá trị xuất khẩu.

b) Giải pháp về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụmcông nghiệp, chế biến các sản phẩm lợi thế xuất khẩu:

Có chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư vào nhữngdự án phát triển sản xuất chế biến hàng xuất khẩu với cơ chế chính sách đồng bộvà hấp dẫn và coi đây là bước đột phá trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tếhướng về xuất khẩu nhằm tạo ra nguồn hàng phong phú, phục vụ xuất khẩu.

Tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành mời gọi cácnhà đầu tư có tên tuổi trong và ngoài nước đầu tư các dự án nuôi trồng và chếbiến hàng thủy hải sản xuất khẩu; dệt may xuất khẩu; sản xuất đồ gỗ xuất khẩu;nhà máy chiếu xạ, nhà máy xử lý nhiệt, nhà máy chế biến các sản phẩm từ thanhlong …

c) Giải pháp nâng cao năng lực các doanh nghiệp:

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược kinhdoanh, quan tâm và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, chú trọng phát triển mặt hàngxuất khẩu chủ lực, mặt hàng xuất khẩu mới và có các chương trình cụ thể tiếpcận các thị trường xuất khẩu chính yếu, tiềm năng nhằm tạo dựng thương hiệu vàdanh tiếng doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế;

- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệpsản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốnđầu tư phát triển của Nhà nước phục vụ yêu cầu phát triển xuất khẩu của tỉnh;vận dụng tốt các chính sách về vốn tín dụng xuất khẩu; về hỗ trợ đổi mới thiếtbị công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh; vềđào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ quản lý của doanh nghiệp; vềđăng ký để thụ hưởng các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức vềnghiệp vụ xuất khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế, các chuyên đề đẩy mạnh xuất khẩuvào các thị trường có tiềm năng… chú trọng việc tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệpđẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm hàng hóa, nhất là đối với các doanhnghiệp xuất khẩu thanh long vào thị trường Trung Quốc, hạn chế dần xuất khẩutheo hình thức biên mậu.

d) Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu:

- Tập trung phát triển công nghiệp chế biến một cách đồngbộ, vận dụng tốt chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chế biếnđể đổi mới công nghệ, thiết bị theo hướng hiện đại; tập trung ưu tiên đầu tưphát triển công nghiệp chế biến mặt hàng lợi thế có tác động trực tiếp đến tốcđộ tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh là: hải sản, nhân điều, thanh long, đồ gỗ,cao su, sản phẩm may mặc và đặc biệt là nhóm sản phẩm hàng hóa có hàm lượngcông nghệ cao;

- Xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư phát triển chế biếnxuất khẩu vào các khu công nghiệp đã được quy hoạch, nhất là chế biến sản phẩmcó giá trị gia tăng cao (đồ hộp, hàng khô cao cấp, sản phẩm ăn nhanh); các dựán trực tiếp phục vụ xuất khẩu thanh long như: xây dựng nhà máy gia nhiệt,chiếu xạ, nhà máy đóng gói, chế biến, kho lạnh bảo quản thanh long;

- Nâng cao khả năng đáp ứng về yêu cầu chất lượng, bảo đảmđạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩmxuất khẩu đối với từng thị trường; đây là chìa khóa để thâm nhập vào các thịtrường xuất khẩu lớn của thế giới. Bên cạnh đó, hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụnghệ thống quản lý chất lượng (ISO, HACCP…), tổ chức quản lý sản xuất kinh doanhmột cách khoa học để hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí lưu thông tăng sứccạnh tranh của sản phẩm;

- Chú trọng công tác xây dựng và phát triển thương hiệu hànghóa, đẩy mạnh hoạt động quảng bá và quản lý có hiệu quả việc sử dụng thươnghiệu, sản phẩm lợi thế địa phương (thanh long Bình Thuận, nước mắm Phan Thiết)trên thị trường cả trong nước và ngoài nước; quan tâm hỗ trợ xây dựng thươnghiệu của doanh nghiệp xuất khẩu.

đ) Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và mởrộng thị trường xuất khẩu:

- Triển khai mạnh hoạt động quảng bá tiếp thị, xúc tiếnthương mại và thu hút đầu tư; khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các doanhnghiệp vươn lên, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Thiết lập mối liên hệ thường xuyêngiữa các cơ quan và doanh nghiệp của tỉnh với các cơ quan đại diện ngoại giao, cácthương vụ và Tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài để tiếp nhận, thu thậpthông tin phục vụ yêu cầu mở rộng thị trường, phát triển xuất khẩu; phối hợpchặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ những vướng mắc về rào cản kỹthuật trong thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu;

- Nghiên cứu và dự báo sản xuất các mặt hàng mới có tiềmnăng phát triển và nhu cầu tiêu thụ lâu dài;

- Phổ biến, hướng dẫn giúp các doanh nghiệp, hiệp hội ngànhhàng xuất khẩu trong việc tiếp cận và tham gia các chương trình xúc tiến thươngmại trọng điểm của quốc gia, các nội dung của Chương trình xúc tiến thương mại hàngnăm của tỉnh. Triển khai công tác hỗ trợ việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, doanhnghiệp xuất khẩu của tỉnh lên các trang web, cổng thông tin của Bộ Công thương,Cục Xúc tiến thương mại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và của các tổchức xúc tiến thương mại khác;

- Tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu theohướng đa dạng hóa thị trường và quan tâm nhiều hơn nữa đến thị trường sản phẩmchất lượng cao; tăng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp và sản phẩm xuất khẩu đã quachế biến; hạn chế dần ủy thác xuất khẩu, mua bán biên giới và sản phẩm sơ chế,gia công;

- Riêng đối với thanh long, cần quan tâm hơn nữa việc quảng básản phẩm thanh long và xúc tiến thương mại cả thị trường trong nước và ngoàinước. Phải thực hiện thường xuyên liên tục nhiều năm và phải xem nhiệm vụ nàylà đầu tư cho sự bền vững của quá trình phát triển cây thanh long.

Quan tâm hướng dẫn và có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệpđẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm hàng hóa (nhất là trái thanh long) vàothị trường Trung Quốc, hạn chế dần xuất khẩu theo hình thức biên mậu. Theo dõi,đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã đàm phán với Đài Loan về việc dỡ bỏ ràocản thanh long vào thị trường này. Bên cạnh đó cần tăng cường quảng bá, giớithiệu sản phẩm bằng nhiều hình thức đối với các thị trường khác, trong đó tậptrung xúc tiến vào thị trường Ấn Độ, Myanmar (đây là thị trường mới đối vớithanh long, chưa có khách hàng và kênh tiêu thụ ở thị trường này) và các nướccó khí hậu nóng (cả năm hoặc có mùa nóng trong năm) để mở rộng thị trường xuấtkhẩu. Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện xúc tiến thương mại, quảng bá thanh longđối với một số thị trường mới, có tiềm năng và triển vọng phát triển như: thịtrường Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường Hoa Kỳ và Canada, thị trường Châu Âu,Liên bang Nga.

e) Giải pháp về cơ chế chính sách:

- Tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, tạo môitrường đầu tư hấp dẫn qua các thủ tục trong việc giao đất, cho thuê đất, giảitỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng, có cơ chế phối hợp hiệu quả trong thu hút đầutư phát triển sản xuất, nhất là sản xuất hàng xuất khẩu;

- Tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ kỹ thuật trong sảnxuất nông nghiệp, chính sách khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; chính sácháp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cung cấp thông tin thị trường,phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ hình thành vàphát triển các ngành công nghiệp mới, nhất là công nghiệp chế biến hàng nônglâm hải sản xuất khẩu;

- Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khíchhoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu đã được Trung ương và UBNDtỉnh ban hành, vận dụng các cơ chế chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nôngsản mà WTO không cấm, nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinhdoanh;

- Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 30/CP về đơn giản hóa cácthủ tục hành chính thuế, tập trung vào thủ tục đăng ký thuế và thủ tục kê khaithuế (kê khai thuế qua mạng internet, nộp thuế qua ngân hàng,…); triển khai kịpthời các cơ chế chính sách về hoàn, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế…

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương:

- Xây dựng Chương trình phát triển sản xuất các sản phẩmcông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh đến năm 2015,chú ý xây dựng cơ sở chế biến mủ cao su đáp ứng nhu cầu thị trường, bảo đảm vệsinh môi trường; Chương trình phát triển mạng lưới điện phục vụ sản xuất - chếbiến hàng xuất khẩu; Đề án phát triển thị trường đối với trái thanh long đápứng việc tăng nhanh sản lượng hiện nay và những năm tiếp theo;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thựchiện tốt chính sách ưu đãi hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ,thiết bị tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 nhằm nâng cao chất lượng,sức cạnh tranh các sản phẩm lợi thế của tỉnh, phục vụ xuất khẩu;

- Xây dựng Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh; hỗ trợcác doanh nghiệp tham gia các nội dung trong Chương trình Xúc tiến thương mại quốcgia nhằm giúp doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, quảng báthương hiệu sản phẩm; xây dựng đề án Quảng bá thanh long sang thị trường Hoa Kỳtrình Bộ Công thương đưa vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2012 tạođiều kiện đẩy mạnh xuất khẩu thanh long vào thị trường Hoa Kỳ;

- Xây dựng và triển khai Chương trình Khuyến công của tỉnh, triểnkhai Chương trình Khuyến công quốc gia nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuấtcông nghiệp - TTCN trong việc đào tạo lao động - cán bộ quản lý của doanhnghiệp, đầu tư máy móc, thiết bị mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm phục vụxuất khẩu;

- Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan Thương vụ - Tham tánThương mại Việt Nam tại các nước để tiếp nhận thông tin về tình hình thịtrường, các rào cản kỹ thuật trong thương mại,… phổ biến kịp thời đến các doanhnghiệp để ứng phó và hạn chế rủi ro, tổn thất.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn:

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan đánh giá tìnhhình thực hiện các quy hoạch phát triển các sản phẩm thủy sản xuất khẩu trongthời gian qua; nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển các sản phẩm xuấtkhẩu thủy sản của tỉnh đến năm 2015 đồng bộ từ khâu quy hoạch nuôi trồng, khaithác, dịch vụ nghề cá, chế biến sản phẩm. Chú trọng công tác quy hoạch pháttriển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, an toàn và quản lý chặt chẽ môitrường; chú ý đẩy mạnh đầu tư các giống loài nuôi có giá trị kinh tế cao, phùhợp nhu cầu thị trường tạo nguồn nguyên liệu chế biến xuất khẩu; đẩy mạnh đánhbắt xa bờ có tổ chức, bằng các loại nghề phù hợp, ứng dụng khoa học - công nghệmới trong khai thác và bảo quản sản phẩm; chính sách quản lý và bảo vệ nguồnlợi thủy sản, nhất là các sản phẩm phục vụ chế biến xuất khẩu;

- Rà soát, thúc đẩy, thu hút các dự án đầu tư phát triển chếbiến hàng xuất khẩu, nhất là chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng (thủy sảnđóng hộp, sản phẩm ăn nhanh, các sản phẩm chế biến từ trái thanh long…); các dựán xây dựng nhà máy xử lý nhiệt, nhà máy chiếu xạ nhằm đáp ứng yêu cầu xử lýsản phẩm trước khi xuất khẩu theo quy định của một số thị trường;

- Theo dõi việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khíchcác doanh nghiệp và cơ sở thu mua đầu tư tàu dịch vụ hậu cần, thu mua hải sảntrên biển; nghiên cứu xây dựng các mô hình liên kết giữa người khai thác, thumua hải sản và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản. Tổ chức tốt cáchoạt động dịch vụ tại các cảng, bến cá nhằm thu hút tàu thuyền tập kết, tiêuthụ sản phẩm;

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chất lượng, antoàn vệ sinh thực phẩm từ khâu nguyên liệu - bảo quản - chế biến - tiêu thụ;kiên quyết ngăn chặn tình trạng lạm dụng các hóa chất, kháng sinh cấm sử dụngtrong nuôi trồng, bảo quản sản phẩm…;

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan đánh giá tìnhhình thực hiện các quy hoạch phát triển các sản phẩm nông - lâm sản của tỉnhtrong giai đoạn trước, nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển xuất khẩucác sản phẩm nông - lâm sản của tỉnh đến năm 2015 đồng bộ từ khâu quy hoạch, kếhoạch sản xuất, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ về giống, chăm sóc,kỹ thuật canh tác, bảo quản, chế biến sản phẩm và tổ chức xuất khẩu, trình UBNDtỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện;

- Tiếp tục rà soát, phát triển cao su trên địa bàn theo đúngquy hoạch. Tập trung phát triển thanh long theo hướng an toàn, xây dựng vùngchuyên canh thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhằm tạo thuận lợitrong việc đầu tư kết cấu hạ tầng (điện, đường,…) phục vụ sản xuất - chế biến -xuất khẩu; kiên quyết ngăn chặn tình trạng lạm dụng các hóa chất BVTV, thuốckích thích tăng trưởng trên thanh long;

- Tham mưu, phối hợp Cục Bảo vệ thực vật triển khai các giảipháp kỹ thuật trong sản xuất đáp ứng yêu cầu và thỏa thuận với cơ quan Kiểmdịch Động Thực vật Đài Loan đối với thanh long khi xuất khẩu vào thị trường ĐàiLoan. Tiếp tục triển khai mở rộng diện tích vùng trồng thanh long theo tiêuchuẩn Hoa Kỳ. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng nhà sơ chế, đóng gói đảm bảoan toàn, nâng cao số lượng nhà đóng gói hội đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quyđịnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện đẩy mạnh xuấtkhẩu thanh long trước xu thế các nước áp dụng hàng rào kỹ thuật ngày càng khắckhe hơn.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hoàn thành quy hoạch khoáng sản trên địa bàn và triển khaithực hiện quy hoạch; tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác hợp lý các mỏIlmenit-Zircon, nước khoáng,… và các nguồn tài nguyên khoáng sản khác trên địabàn, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các doanh nghiệp tham gia chế biến tạo rasản phẩm xuất khẩu;

- Cùng phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện ràsoát quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản, thanh long, cao su… tạo nguồnnguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựngtham mưu UBND tỉnh phê duyệt các đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiếntrong bảo quản thanh long, tạo điều kiện để xuất khẩu thanh long vào các thịtrường Châu Âu, Châu Mỹ…; đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ trái thanh long đểtham gia xuất khẩu;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng thammưu UBND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất - xuất khẩu cácsản phẩm lợi thế trong việc đổi mới công nghệ, thiết bị, xây dựng và áp dụngcác hệ thống quản lý chất lượng phù hợp, xây dựng và bảo hộ thương hiệu;

- Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, cung cấpthông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại liên quan đến các doanh nghiệpxuất khẩu trên địa bàn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBNDtỉnh điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển các sản phẩm lợi thế của tỉnhgiai đoạn 2011 - 2015 cho phù hợp với tình hình thực tế đang diễn ra tại địaphương, kèm theo sự tác động của nền kinh tế thế giới;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBNDtỉnh phân khai chỉ tiêu kinh tế - xã hội, cân đối, bổ sung kế hoạch vốn đầu tưcác công trình kết cấu hạ tầng phục vụ xuất khẩu tại các địa bàn, khu quy hoạchsản xuất - chế biến hàng xuất khẩu (cảng vận tải, sân bay, nâng cấp hệ thốnggiao thông…);

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bổsung các chính sách khuyến khích, hỗ trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp, đồng thờitriển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương.

6. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kếhoạch đầu tư các công trình trọng điểm của ngành nhất là hệ thống giao thôngbảo đảm đồng bộ, thông suốt, trong đó chú trọng đến việc nâng cấp, mở mới cáctuyến đường giao thông nông thôn đến các vùng quy hoạch sản xuất hàng xuấtkhẩu, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất về đến kho(chế biến, bảo quản) và chuyển hàng đến cảng…;

- Tiếp tục theo dõi tham mưu đẩy nhanh việc triển khai cácdự án cảng (cảng chuyên dùng Vĩnh Tân, cảng Sơn Mỹ), đường cao tốc Dầu Giây -Phan Thiết, sân bay Phan Thiết…

7. Sở Lao động, Thương Binh và Xãhội:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu phát triểncủa thị trường lao động, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là đào tạonghề cho lao động nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Triển khai thực hiện tốt Đề án “Đào tạo nghề cho lao độngnông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020” theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày27/01/2011 của UBND tỉnh;

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy nghề; có chính sáchkhuyến khích đầu tư và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thành lập, đầu tư xâydựng cơ sở dạy nghề;

- Xây dựng các chương trình tuyên truyền, phổ biến chínhsách, pháp luật về lao động cho các doanh nghiệp có sử dụng lao động và người laođộng trong các doanh nghiệp liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH,BHYT, an toàn lao động, vệ sinh lao động… phù hợp với luật pháp Việt Nam và cácCông ước quốc tế mà Việt Nam có tham gia.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Xây dựng chương trình tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chủtrương chính sách của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến vấn đề phát triển xuấtkhẩu, hội nhập kinh tế quốc tế…; giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa của địaphương, nhất là các sản phẩm lợi thế đến công chúng trong nước và khách du lịchquốc tế bằng nhiều hình thức thông qua các chương trình phát thanh - truyềnhình, báo chí, chương trình xúc tiến - quảng bá du lịch, các sự kiện văn hóa -thể thao - du lịch.

9. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh cân đối ngân sách hàng năm, có kế hoạch bốtrí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí bảo đảm cho các chương trình (XTTM, hỗ trợxây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị…) bảođảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

10. Cục Thuế:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 30/CP về đơn giảnhóa các thủ tục hành chính thuế, tập trung vào thủ tục đăng ký thuế và thủ tụckê khai thuế;

- Triển khai thực hiện các Đề án thuộc Chiến lược cải cáchhiện đại hóa công tác thuế giai đoạn 2011 - 2020 đảm bảo lộ trình và yêu cầu đãđề ra như: Dự án kê khai thuế qua mạng internet; Dự án tập trung thu NSNN quaviệc ứng dụng và kết nối thông tin giữa cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và tàiChính; Dự án nộp thuế qua ngân hàng;

- Tham mưu, triển khai kịp thời các cơ chế chính sách củaTrung ương và địa phương (như các biện pháp hoàn, miễn, giảm, gia hạn nộpthuế…) nhằm duy trì, phục hồi và thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển,trong đó tập trung cho đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -Chi nhánh Bình Thuận:

- Tham mưu chính sách cho vay phục vụ chương trình xuất khẩucủa tỉnh như: tập trung đầu tư vốn cho nhu cầu phát triển các vùng nguyên liệucho xuất khẩu, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Áp dụng thực hiện chovay bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay là vật tư hàng hóa tạo điều kiệnđáp ứng đủ nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tham mưu chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho cáctổ chức tín dụng trong và ngoài tỉnh mở rộng mạng lưới chi nhánh hoặc thành lậpmới tổ chức tín dụng để tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ ngânhàng;

- Xây dựng, triển khai thực hiện việc đa dạng hóa các hìnhthức huy động vốn tại chỗ, nguồn vốn hỗ trợ từ Hội sở chính để tập trung vốn,mở rộng đầu tư cho vay phát triển xuất khẩu; trong đó: mở rộng nhiều hình thứctín dụng ngoại tệ phục vụ cho các doanh nghiệp xuất khẩu; đồng thời, thực hiệntốt công tác thanh toán quốc tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán vốn chokhách hàng;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp cận các Hiệp hội ngànhnghề, các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền,quảng bá về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tìm kiếm dự án hoặc ủy thác chovay; tìm hiểu nắm bắt những khó khăn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu liên quanđến lĩnh vực của ngành để có biện pháp giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan cóthẩm quyền giải quyết kịp thời.

12. Ngân hàng Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Bình Thuận:

Xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, hướng dẫn thủ tụcthực hiện chính sách tín dụng, đặc biệt là chính sách tín dụng đầu tư, tín dụngxuất khẩu, chính sách bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn các ngân hàng thươngmại… bằng nhiều hình thức (khảo sát, tiếp cận doanh nghiệp để tìm hiểu thôngtin, giúp giải quyết tháo gỡ khó khăn…) tạo điều kiện thuận lợi cho các doanhnghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồnvốn đầu tư phát triển của Nhà nước phục vụ yêu cầu phát triển xuất khẩu củatỉnh.

13. Ban Quản lý các khu công nghiệp:

- Tiếp tục theo dõi tham mưu đẩy nhanh việc đầu tư kết cấuhạ tầng các KCN; tham mưu chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thuhút các doanh nghiệp đầu tư vào KCN tạo ra sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầuxã hội và xuất khẩu;

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo điềukiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiếp cận cácchính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh (chính sách về tín dụng hỗ trợ xuấtkhẩu, đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, đào tạo công nhân - cán bộ quản lýdoanh nghiệp…); tham gia các chưong trình xúc tiến thương mại, quảng bá sảnphẩm;

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệthiết bị để tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; chú trọng pháttriển các sản phẩm có giá trị tăng cao, các sản phẩm lợi thế của tỉnh.

14. UBND các huyện, thị xã, thànhphố:

Phối hợp với các sở, ngành trong việc tham mưu, đôn đốctriển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch có liên quan đến địa phương;trong đó chú trọng việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các sản phẩmlợi thế; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển nôngnghiệp, công nghiệp sản xuất chế biến hàng xuất khẩu; hỗ trợ thu hút các thànhphần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất - chế biến hàng xuất khẩu.

15. Các Hiệp hội ngành hàng:

Củng cố và phát huy đúng mức vai trò các Hiệp hội ngành nghềtrong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển xuất khẩu của địa phương,vận động các doanh nghiệp tham gia thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo củaUBND tỉnh và của các Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữacác doanh nghiệp, trao đổi, cung cấp thông tin thị trường và khách hàng trongcác doanh nghiệp hội viên, tạo sự đoàn kết, gắn bó để đạt lợi ích chung trongsản xuất kinh doanh, cùng nhau phát triển, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tếổn định và bền vững của tỉnh.

16. Các doanh nghiệp:

- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để đầutư, cải tiến, đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảocác yêu cầu của thị trường nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trịvà sức cạnh tranh của sản phẩm. Đối với những doanh nghiệp nhỏ, nhất là đối vớinhững doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thanh long, cần bổ sung, tăng cườngnhân lực có trình độ ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ ngoại thương… để có thể giaodịch, ký kết hợp đồng xuất khẩu theo con đường chính ngạch;

- Cần năng nổ, tích cực và chủ động tham gia các Chương trìnhxúc tiến thương mại để tìm kiếm, phát triển mở rộng thị trường, quảng bá sảnphẩm, quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước;

- Liên kết chặt chẽ với nông dân, ngư dân để ổn định quátrình hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm có đủ nguồn hàng chất lượng caophục vụ sản xuất - chế biến, đạt các tiêu chuẩn quy định về vệ sinh an toànthực phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng; các doanh nghiệp cần tăng cường sựđoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau; thông qua mối liên kết sẽ tạo nên sức mạnh,cùng nhau đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm hàng hóa ra thị trường nước ngoài.

17. Ban Chỉ đạo phát triển xuấtkhẩu:

- Giúp UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chươngtrình, kế hoạch nhằm thực hiện nhiệm vụ và các mục tiêu về xuất khẩu của tỉnh;đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành có liên quan để phối hợp thực hiệntốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu về xuất khẩu của tỉnh đã được UBNDtỉnh phê duyệt;

- Ngoài ra, theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách,các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo cần tăng cường gặp gỡ, đối thoại với cácHiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu để nắm tình hình, kịp thời giảiquyết hoặc đề xuất UBND tỉnh giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, bàncác giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu./.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành